Stel dat je in een minarchistische samenleving leeft. En de vrijwillige schenkingen aan de overheid worden als onvoldoende beschouwd om de minimale veiligheidsdienstverlening te verschaffen. Dan zou er belasting geheven kunnen worden. Hoe kan dit met de minste schade en geweld bijeen gebracht worden?

Voor de goede orde, ik ben ancap en zie belasting als diefstal. Dit moet niet gezien worden als een betoog voor belastingheffing. Het is echter mogelijk dat minarchisten in deze situatie toch besluiten tot belastingheffing.

Decentraal boven centraal belasting ophalen

Hoe kleiner de bestuurlijke eenheden, hoe beter. Kleine eenheden zijn minder schadelijk en minder machtig dan grote eenheden. Meer macht bij de burger betekent dat bestuurseenheden zoveel mogelijk worden afgepeld. Van de EU bevoegdheden naar de natiestaten overhevelen, van de natiestaten naar de provincies, en van de provincies naar de huidige gemeentes, en daarna de huidige gemeentes steeds verder opsplitsen.

Zolang er nog natiestaten zijn zou de belasting door bijvoorbeeld de gemeentes moeten worden binnengehaald. Als de landelijke overheid geen eigen geldmiddelen heeft is deze afhankelijk van de gemeentes. Daarnaast zal de gemeente geen erg complexe belastingwetgeving kunnen opzetten.

Een bestuurlijke opzet is deze. De gemeentes zouden dan met elkaar kunnen overleggen op provinciaal niveau. De provincies overleggen onderling met elkaar over de rijksbegroting van het nieuwe jaar. De provincies beslissen in een inter-provinciaal overleg en zorgen voor de geldmiddelen voor de centrale overheid. Hoe hoger de belastingen hoe minder geliefd uiteindelijk de gemeentes worden die de belastingen moeten innen. Er is daarom in dit model een drang tot bezuinigen.

Bottom up bij uitvoering

In minarchisme zal de politiedienstverlening zo decentraal mogelijk zijn ingericht, er kunnen kleine landelijke politiediensten zijn die zich richten op specialistische dienstverlening en bovenregionale criminaliteit. Die overigens flink zal afnemen als drugshandel vrijgegeven wordt. Door bottom up te organiseren voelen de burgers direct de pijn in hun portomonnee. En is er geen anonieme landelijke pot waar men uit kan graaien. Extra wijkagenten betekent extra belasting.

De landsverdediging (landmacht) zal vooral kunnen bestaan uit milities. Vrijwilligers die zich trainen in landsverdediging. Veel van de eenheden in de milities zullen lokaal opgezet zijn. Bataljons (tot duizend man) zouden op op lokaal niveau kunnen worden opgezet (bijvoorbeeld de Achterhoekers). Regimenten (een paar duizend man) en brigades (tot een man of vijfduizend) zouden op provincieniveau gebaseerd kunnen zijn. Verschillende brigades kunnen samen als divisie optreden (nationaal niveau). Ook hier kan men net als bij politie het bottom up principe toepassen. Geen anonieme landelijke eenheden, maar regionale eenheden die samengebundeld een divisie kunnen vormen op een bovenprovinciaal niveau.

Conclusie

Het is veel gemakkelijker een belasting is diefstal artikel te schrijven. En wellicht is dit ook iets waar men liever niet over leest. Het is denk ik wel goed eens na te denken over hoe je in minarchisme de overheid, politie en defensie opzet en hoe de belasting te regelen. Dit is een poging daartoe. Ga je op landelijk niveau heffen dan voelt men nauwelijks de pijn van extra uitgaven, die worden over het hele land verdeeld. Door uitgaven, organisatie en belastingheffing lokaal te maken voelt men die pijn wel.

Verder lezen, een interessant artikel over hoe de militie de bijzondere vrijwillige landstorm een socialistische staatsgreep in Nederland wist te voorkomen. En een filmpje uit de oude doos, en een overzicht van de aantallen per provincie van de landstorm:

en toch nog even een belangrijk principe aanhalen:

40 REACTIES

 1. Een organisatie die op vrijwillige basis geld inzamelt is geen overheid, maar een liefdadigheidsorganisatie.

 2. Punt met belastingheffing is uiteindelijk toch dat heffen makkelijk is. Amerika dreigt herhaaldelijk op slot te gaan vanwege overschrijdingen, maar uiteindelijk wordt er toch over gegaan tot “bijpassen”. Bijpassen moet grondwettelijk worden uitgesloten, zonder dat bij wet anders besloten kan worden. Plus de fiscaliteit moet concurrentie kennen. Provincie tegen provincie. Kan je als burger tenminste nog verhuizen. Degenen die belasting betalen krijgen een zwaardere stem dan diegenen die aan de ontvangende kant ervan zitten.

  • *** Degenen die belasting betalen krijgen een zwaardere stem dan diegenen die aan de ontvangende kant ervan zitten *** Soms denk ik aan een tweetal kamers. De eerste heeft iedereen stemrecht voor. De andere is alleen voor netto belastingbetalers boven een X bedrag. De tweede bepaalt het overheidsbudget voor de eerst genoemde kamer. En heeft veto recht op iedere beslissing van de eerst genoemde kamer, met name met betrekking tot wetgeving die een herverdelend effect heeft. Zo heeft iedereen wat te zeggen en vindt er geen herverdeling plaats

   • lekker zeg!
    overigens zit er wel een goede kant aan, nl dat je bij een burgeroolog, door afkoop, uitkoop, etc de dans kunt ontspringen.

   • Ik zou aanbevelen om elke vorm van universeel enkelvoudig stemrecht af te schaffen. Geen enkele stuwdam of solide constructie kan de eroderende werking van een massa tegenhouden. Alles wat solide en rationeel uitgedacht is zal uiteindelijk vroeg of laat ten gronde gaan. Zodra de massa wordt uitgenodigd in het proces, is het al te laat.

   • In een land met 18 miljoen inwoners zal er ook in (min)anarchistische situatie een enorme massa gevormd worden door de middelmatige niet ondernemende mens. Die massa klontert samen op basis van geestelijk niveau en bijkomende psychologie van de afgunst, dat vormt dan een enorme potentiële macht. Een belastingtechnische ‘aristocratische’ constructie zal niet afdoende zijn om het gevaar van het ontketenen van een revolutie van een collectieve middelmaat af te zweren. Er zal dus sprake moeten zijn van een klassenmaatschappij op basis van cultuur, waar men door organisatie de massa en haar demagogen eronder houdt. Men zal (weer) respect bij moeten brengen voor wat superieur is.
    Het is de vraag of bij anarchisten het denken in termen van klassen enigszins taboe is, en of dat een product is van democratisch egalitarisme.

  • Minarchisme. Dus we hebben dan wel property en grote bedrijven. Maar geen sociale vangnetten, rechten etc

   Je krijgt dan heel snel een soort feodale situatie. En feodalisme valt uiteindelijk om (kijk naar Franse revolutie)

   De bevolking keert zich dan gewoon tegen je systeem en breekt het af. Tenzij dat minarchisme ook gepaard gaat met landhervorming, de mogelijkheid tot homesteading etc.

   Anarchisten denken in termen van klassen. Het is sowieso vrij realistisch om te erkennen dat er sociale klassen zijn en belangen en fricties. Iets dat liberalen in hun complete naïviteit vaak over het hoofd zien.

   • Minarchisme heeft geen economische politiek dus big business/ multinationals/ big pharma krijgt geen bijzondere bescherming vanuit de overheid die ze nu wel heeft. In een zogenaamd socialistischer stelsel. Maar minarchisme is in mijn ogen niet consequent.

   • “geen sociale vangnetten”

    Een sociaal vangnet is de redistributie van het geluk van de een naar de ander.
    Ieder mens heeft een zekere vorm van geluk, bijvoorbeeld een goede gezondheid (dus weinig ziektekosten). Het kan ook zijn dat iemand er niet voor kiest om kinderen te nemen (wat een stuk goedkoper is). Etc. etc.
    Wat er gebeurt in het systeem van de sociale herverdelingsdicatuur is dat daar waar men individueel geluk heeft, waar men geld in de zakken zou kunnen houden (en evt. op individuele basis kan investeren daar waar anderen geen geluk hebben), dat dat wordt herverdeeld door steeds meer arrogante bemoei-tengels.
    Gezien het feit dat blijkt dat de herverdelers zich niet in kunnen houden, door een matige belasting, en dat is zacht uitgedrukt, plus een almaar toenemende dictatuur van bemoeizucht, heb ik daar geen enkel medelijden mee.

    “Maar minarchisme is in mijn ogen niet consequent”

    “Who wants to be consistent? The dullard and the doctrinaire, the tedious people who carry out their principles to the bitter end of action, to the reductio ad absurdum of practice. ” Oscar Wilde

   • Ik noem het redistributie van geluk (daar waar je fortuinlijk bent), aangezien veel ‘ondernemer ‘libertariers zich naar mijn mening teveel op de apenborst slaan dat alles een kwestie van zelfverkregen competentie is. Ik denk zelf dat succesvol ondernemen ook heel vaak meer een kwestie van geluk is, en vele onbekende factoren, dan van persoonlijke competentie.

   • Johannes

    Het gaat niet over geluk, of herverdeling, of rechtvaardigheid

    Het gaat om het bestendigen, in stand houden van een systeem. Dit is iets dat zowel liberalen als sociaal democraten snappen.

    Zonder vangnet, enige vorm van welfare, stort je systeem gewoon in en kunnen de landlords zich niet beschermen tegen de plunderende massa’s

    Er is zo’n meme. Waarin een ancap blij is dat de staat eindelijk weggevallen is. Vervolgens ziet hij dat hij de massa’s tegenover zich heeft….En ziet hij dat de staat al die tijd in zijn voordeel gewerkt heeft. Ineens hebben de vakbonden veel meer macht, nu moedertje staat er niet meer is

    Of ondernemen te maken heeft met geluk of talent, is verder ook niet zo relevant

   • Ik ben geen marxist

    Maar wat marxisten beter doen dan suffe liberalen, is dat ze naar materie, economie, geld en macht kijken

    Niet naar ‘een sociaal contract’ of ‘een toekomstideaal’ of ‘de rechtvaardigheid’

 3. hoe komt financiering van een burgeroorlog tot stand?
  aanzetje: uit
  1) opbrengsten uit liefdadigheid
  2) giften oorlogsindustrie
  3) verkoop verdovende middelen
  4)
  5)
  ik sorteer ze wel naar opbrengst?

 4. De twintigste eeuw is feitelijk de eeuw van de dictatuur van het proletariaat (en haar omhooggevallenen), later via de soft dictatuur van de sociaal democratie. PVDA/SP/GL zijn de partijen van de dictatuur van het proletariaat, waarbij GL de fanaten van de progressieve dictatuur levert (en Demons66 tegenwoordig ook). Socialisme zoals we dat kennen in Nederland is in feite een productie van de collectivistische egaliserende democratie, ook toen er nog geen democratie was, maar de democratische tendensen al zichtbaar waren. Democratie, zoals Bertrand Russell al schreef, is inherent gebaseerd op intolerante afgunst (voor alles wat superieur is en zich boven het maaiveld verheft).
  Het communisme in Rusland is een andere vorm, dat is een ‘intellectueel-aristocratisch’ communisme, waar velen (en vele ‘peasants’) zich toendertijd tegen hebben verzet.
  De klasse maatschappij is gezien de zeer grote verschillen tussen mensen qua geestelijke capaciteiten de enige natuurlijke vorm van een samenleving. IK vraag me wat dat betreft af in hoeverre het huidige anarchisme beïnvloed is door de egaliserende democratie. In hoeverre anarchisten in de gaten hebben dat het een natuurlijk proces is dat zodra de dictatuur van het proletariaat ontbonden is, dat een samenleving zich dan zal organiseren in klassen al naar gelang de geestelijke capaciteiten. Na een eeuw afbraak van klassen hebben we in Nederland de vorming van klassen op basis van mobiliteit die plaats heeft gevonden in de context van de (soft) dictatuur van het proletariaat. Lagere klassen hebben zich door dat systeem van een grote overheid en hoge belastingen op kunnen werken, waardoor de huidige klasseverdeling niet meer bestaat op basis van geestelijke capaciteiten, maar op basis van het perverse systeem, en de alomtegenwoordige afgunst.

  In Nederland, dat toch al een land was van ‘gelijken’ heeft dat tot de huidige alomtegenwoordige soft dictatuur geleid. De Nederlandse politiek is ook het meest kleingeestig van alle democratieën, achtennegentig procent van de huidige politici zijn het product van de machtsovername van het volk, kleingeestige boekhoudertjes, corrupte kneuteraars, sneue bemoeitengels, incompetenten, drammerige emo’s, etc. Wat daar loopt is een lachertje, een theater van sneuheid en middelmatigheid, het product van een omgekeerde piramide.

  De reden waarom de PvdA gefuseerd is met GL, is omdat het arbeidersproletariaat haar machtsmissie heeft vervuld, men nu een ‘luxe-proletariaat’ is geworden, men de zakken heeft gevuld, de machtsposities heeft ingenomen, waarbij de volgende missie is om via het klimaatsocialisme en een geestelijke dictatuur verder de macht te bestendigen. Daarvoor heeft men de tirannen van GL en Demons66 nodig. GL en D66 hebben ondertussen de mars door de instituties voltooid, de PvdA zou overbodig worden en marginaliseren als ze niet bij de progressieve, d.w.z. voortschrijdende dictatuur zou aansluiten.

  De matiging van beleid die dit soort partijen in de twintigste eeuw hebben gedaan, d.w.z. het afleggen van de meer extreme visies gebaseerd op socialisme en communisme is slechts een terugtrekkende omleidende beweging, waarna men met volle macht weer doorstoomt. Niet in de zin dat men de oude modellen nog uit de kast zal trekken, maar men via nieuwe modellen en strategieën de soft dictatuur wil uitbreiden en intensiveren. Dat betreft een economische dictatuur, en een geestelijke dictatuur, bovenop de dictatuur van de middelmatigheid die de democratie al heeft bewerkstelligd.

  • Johannes

   Linkse anarchisten als Bakoenin baseren zich op hegeliaanse dialectiek. De werkende klasse zal de staat vernietigen en daarbij het kapitalisme (want kapitalisme is een uitwas van de staat) en daarna zal men in een betere, meer geëmancipeerde wereld leven. Zie het als een marxisme, maar dan tegen de staat gericht.

   Klassenstrijd is een logische uitwas van kapitalisme. Socialisme is het kind van het kapitalisme, zou je kunnen zeggen. Zodra er een klasse is die bezit en een klasse die moet werken omdat ze niet bezitten, dan leidt dat uiteraard per definitie tot fricties/strijd. Hoe die klassenstrijd dan gekanaliseerd word, dat is de echte vraag.

   Linkse anarchisten dachten/zeiden : als property niet meer in de handen van enkelingen is, dán hebben we vrijheid en anarchie. Want dan kan iedereen aan vruchtgebruik doen van de aarde. En hoe breek je property af? De staat vernietigen. De staat faciliteert namelijk property. Sociale klassen kunnen alleen bestaan, omdat de staat het systeem in zo vormgegeven heeft. Maar, voor hen is klasse dus geen naturalistisch gegeven. Het is een puur sociaal/historisch gegeven en kan dus ontmanteld worden. Ze geloven wel in grote verschillen tussen mensen. Maar ze geloven niet dat de klassenmaatschappij een uitwas van de natuur is. De klassenmaatschappij is niets meer dan een gewoonte, een geheel aan geforceerde rolpatronen.

   Door de anarchistische agitatie in de 19de eeuw (aanslagen etc) kwam de verzorgingsstaat sneller op. Kapitalisten en bureaucraten schrokken van het anarchistische geweld en de sociaal democraten konden zeggen : ja, als je niet met hervormingen komt, dan geef je die anarchisten de ruimte en die zijn veel venijniger dan wij. Of de communisten komen dan aanzetten en die vegen jullie direct van de kaart.

   Aangezien links anarchistisch denken gebaseerd is op hegelianisme, is het in de post postmoderne tijd niet meer zo relevant. De meeste mensen geloven niet meer zo in ‘de nieuwe wereld na deze wereld’. Of ‘sociale emancipatie, door dialectische processen en tegenstellingen’

   • *** Zodra er een klasse is die bezit en een klasse die moet werken omdat ze niet bezitten, dan leidt dat uiteraard per definitie tot fricties/strijd. Hoe die klassenstrijd dan gekanaliseerd word, dat is de echte vraag *** Dit is niet echt langer relevant. We leven in een diensten economie waar kapitaal minder belangrijk is dan vroeger. Net als grondbezit een welvaartsdrijver uit het verleden was. Er vindt bovendien rolverwisseling plaats. In de derde wereld, de ontwikkelingslanden, heb je een fase die we in NL vroeger ook hadden, werknemers hadden brommertjes en lichte motoren. Deze werknemers hebben dus ook een kapitaalgoed en benutten dit om bijvoorbeeld in het weekend “moto on” diensten te verlenen of hoe je het ook noemt, je gaat uit en laat je dan door zo’n chauffeur thuisbrengen. Denk ook aan snorders in de Bijlmer. Dit geldt ook voor schilders, tuinmannen, etc in het huidige NL. Die in het weekend voor zichzelf werken. Denk ook aan ZZP-ers.

    klassenstrijd is niet langer relevant als er rolverwisseling plaats vinden kan en de laagste klasse ook zonder veel kapitaal geld kan verdienen. En dat is nu het geval.

   • “De klassenmaatschappij is niets meer dan een gewoonte, een geheel aan geforceerde rolpatronen. ”

    Dat is extreem simplistisch gedacht (door die linkse anarchisten), de complexe realiteit in een ideologische slogan duwen.

    Zodra er een samenleving is waar sprake is van een mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling van competenties gaat men met elkaar associëren op basis van die competenties en vormt men klassen. Daar komen rolpatronen uit voort, die kunnen geforceerd raken op termijn, maar de oorspronkelijke impuls is natuurlijk op basis van verkregen competenties. Er is overigens niet iets fundamenteel mis met gewoonte, maar het kan niet zo zijn dat het puur op gewoonte is gebaseerd, want niveau moet wel continue bewezen worden tot op zekere hoogte, er is altijd sprake van competitie.

    Zelfs Rousseau, die de voorkeur had voor een meer natuurlijke samenleving, die de huidige samenleving veel te artificieel vond, wist dat er verschil moet zijn, ook in een meer natuurlijke samenleving.

   • Ja, het heeft utopische kanten

    En is sterk gebaseerd op een verlichtingsdenken/modernisme/positivisme

    Het is de tegenhanger geweest van marxisme, maar gaat min of meer uit van dezelfde dynamieken

   • Ratio

    Klassenstrijd vind dus altijd plaatst. Tenzij iedereen in een neoliberaal land tevreden is. Dat zie ik niet zo snel gebeuren

    We zagen de laatste jaren dat de jeugd zo kwaad was/is, dat ze zich zelfs bij communistische groepen voegen

    De klassenstrijd radicaliseert dan, op dat moment. Een gevaarlijke ontwikkeling, want wij zijn het in ieder geval met zijn allen eens dat communisme foute boel is

   • @nayakosadashi2022 *** Klassenstrijd vind dus altijd plaatst *** Ik heb een beetje moeite met de verdeling tussen mensen die zoals Marx beweert geen productiegoederen bezitten en degenen die dat wel bezitten. Vandaar mijn verhaal over rolverwisseling en de dienstenmaatschappij. Ik zie beperkingen om dat als basis te nemen van een klassenstrijd.

    Ik erken wel dat er een duidelijke verdeling tot stand is gekomen gedurende de afgelopen decennia, een zekere tweedeling en beperking van keuzeopties. Met name bij wonen. Het is erg lastig om van een situatie zonder bezit naar een situatie met bezit te geraken. Dit is echt iets van de afgelopen decennia. Dus daar zie ik wel een zekere klassenverdeling ontstaan, een klasse met huizen en een klasse zonder huizen.

    Als je de ijzeren wet van de oligarchie aannemelijk vindt dan kan dat ook wel wat verklaren, vooral wat Johanns beschrijft dat er gebeurt.

   • Het kijken in termen van klassen is gewoon realistisch. Als je klasse ontkent, ontken je min of meer de maatschappij en is je denken gebaseerd op idealen, niet op sociale realiteiten

    Kapitalisme, leid gewoon tot de formering van klassen. Ook een liberaal moet dat toegeven. Maar hij/zij zal moeten zeggen : het doel heiligt de middelen. Ja, er zijn mensen die werken en mensen die niet werken maar bezitten en dat geeft niet want dit/dat

    Hoe minder ze erin slagen om de sociale werkelijkheid te rechtvaardigen, hoe groter het rode kamp word. Jij doet het werk, maar de baas krijgt het geld. Dat is niet erg want dit/dat zegt de liberaal. Zodra mensen niet meer in hun rechtvaardiging geloven, gaat de orde wankelen. In Nederland heeft men lang in het verhaal gelooft, al beginnen nu steeds meer mensen te twijfelen.

    Dit is echt iets van de afgelopen decennia. Dus daar zie ik wel een zekere klassenverdeling ontstaan, een klasse met huizen en een klasse zonder huizen.

    Ja, omdat we vroeger dus een staat hadden, die te grote klassentegenstellingen wilde tegengaan. Daarom zei de sociaal democratie : wonen moet je niet geheel vermarkten, want dat leidt tot grote sociale problemen.

    Sociaal democratie wilde die klassenmaatschappij een beetje weghalen, omdat ze het onrechtvaardig vonden dat niet iedereen min of meer dezelfde kansen had. Neoliberalen kwamen toen en zeiden : klassenmaatschappij willen we terug hebben. Zie nu de resultaten, een compleet ontwricht land en een zwaar radicaliserende jeugd (we zagen eindeloos veen communistische vlaggen bij de woonprotesten. Levensgevaarlijk en komt direct door het achterlijke neoliberale beleid. Neoliberalisme is dus gewoon gevaarlijk)

    Rothbard heeft het nooit over klassen. De vroegere anarchisten wel en dit is een zwakke kant van Rothbard. In zijn ancap situatie, heb je natuurlijk ook gewoon meteen klassenstrijd/frictie. Het is een logisch gegeven. Van het een komt het ander. Er zijn altijd mannen (voornamelijk mannen, omdat die veel eergevoel/vechtlust hebben) die de sociale realiteit niet pikken. Die niet pikken dat de baas tegen ze schreeuwt en tegelijkertijd met ontslag dreigt en vervolgens alle winst opstrijkt. Je kan zeggen : ze zouden dat moeten pikken. Dat is eigenlijk wat de liberaal zegt. De arbeidersklasse zou niet in opstand moeten komen. Dat is als zeggen : water zou niet nat moeten zijn.

    Er is altijd een segment van de werkende klasse, die meer eisen, meer willen.

    Daarom probeert de sociaal democratie dat dan een beetje te sussen, te temperen. Doe je dat niet, dan radicaliseert de boel. Dit is de Picketty analyse en ik vind dat vrij plausibel, realistisch. Liberalisme tegen zichzelf beschermen, zodat liberalisme kan blijven bestaan

   • Ik geloof dat Konkin wel van een klassenanalyse uit gaat, trouwens

    Maar een analyse waarin de arbeidersklasse en kleine bezitters/middenstand, tegenover de staat en de grote bedrijven staat.

    Min of meer dezelfde klassenanalyse die Proudhon had

   • Sociaaldemocratie = dictatuur van het proletariaat. Naar mijn mening een alsmaar groeiende geestelijke en economische pest. De werkende klasse worden dan verwende luxe-proletariërs en graaiers, dusdanig dat kleine ondernemers failliet kunnen gaan door de privileges en rechten van hun werknemers. Er zijn zelfs kleine ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf, de ondernemer draagt alle risico’s, werkt veel meer uren dan de werknemer met zijn papadagen, verkorte werkweek, en alle uit de hand gelopen rechten. Die zeggen: ik ga ook voor een baas werken, dan heb ik het veel beter.

   • “Er is altijd een segment van de werkende klasse, die meer eisen, meer willen.”

    Inderdaad, en die eisen kennen geen grenzen. En die parasiterende graaiers trekken dan de aloude karikaturen uit de kast over de werkgever. Ze doen alsof ze nog in de tijd van de industriële revolutie leven, en er sprake is van zwaar onrecht, terwijl ze inmiddels op lauweren zitten. Ze zijn of waren ook nog flink beschermt door ontslagvergoeding, en kunnen of konden zich altijd nog ziek melden om doorbetaald op hun luie gat te zitten als ze het niet trekken dat de baas de baas is.
    Ach en wee, ‘wat worden wij toch onderdrukt’ is hun eeuwige slogan, terwijl ze met hun gat op de welvaart zitten.

    Dat is toch wel heel wat anders vandaag de dag, dan de tot revolutie leidende oneerlijke verdeling van rijkdom waar Aristoteles over schreef, die decadente vorm van de overbeschermde luxe proletariër.
    Die luxe proletariër wordt dan ook speculant, met zijn inmiddels in waarde gestegen perperdure huis als investering vertrekt een hele generatie potverteerders dan massaal naar warme oorden om daar van hun pensioen te genieten. Als hij het goed heeft gedaan, dan heeft hij ook een zwembad. Zijn kinderen kunnen dan geen huis meer betalen, dat wordt dan pappen en nathouden.

   • Johannes

    Of de arbeiders klasse wat jou betreft wel/niet terecht meer eist, is voor de situatie verder irrelevant

    Het gebeurt gewoon.

    Ze hebben zoiets van : wij doen al het werk en wij kunnen het ook allemaal plat leggen. Althans, een gedeelte van hen komt tot deze conclusie

    Het andere gedeelte blijft ‘de baas’ aanbidden/bewonderen

    Als een klein gedeelte van de bevolking de primaire grondstoffen : land, water, lucht bezit en een ander deel niet. Dan krijg je gewoon per definitie fricties. Ik snap niet dat liberalen dit niet snappen. Hoe ver ben je afgedwaald van de realiteit, als je dit niet begrijpt ?

    Je kan niet alleen door een ‘economische’ bril naar de wereld kijken. Er is ook zoiets als psychologie, sociologie en cultuur.

    Een mens is niet ‘een producent’ en ‘een consument’. Een mens is duizend maal complexer en grilliger

  • nayakosadashi2022,

   “Klassenstrijd is een logische uitwas van kapitalisme.”

   Ook zonder grote economisch onrechtvaardigheid wil de proletarische klasse (hedendaags de middelmatige massa) graag alle verschillen wegwerken door alles te egaliseren. De psychologie van afgunst heeft geen kapitalisme nodig. De massa is altijd anti-individu, anti-heroisch, anti-elite, voor conformisme, comfort en veiligheid. Dat laatste zal de massa doordrukken ten koste van individualiteit.

   Het laatste meest in het oog vallende voorkomen van de wil van de massa om alles te onderdrukken voor hun eigen vermeende comfort en veiligheid was de COVID tirannie. Het is ook om die reden dat de demagogen elke nieuw systeem dat hen de kans geeft tot meer controle verkopen aan de massa met het argument van veiligheid en comfort. Het onderdrukken van individualiteit geeft die massa’s ook een sadistisch gevoel van macht. Het is niet voor niks dat de COVID tirannie zo uit de hand is gelopen, waar elites oorspronkelijk helemaal niet van plan waren om de zaak zover te laten komen.

   • Ik snap je punten

    Maar ik zie het meer zo. Stel je werkt bij een bedrijf en daar werken twintig mensen. De baas gaat op een dag heel erg tekeer, tegen ze. Hij zegt : voor jullie zo tien anderen !

    Van die twintig mensen, worden er vier heel kwaad. Ze voelen zich gekrenkt. En zij stemmen vervolgens op de SP

    Er is altijd een segment van de bevolking, dat zich niet neer wilt leggen bij de manier waarop geld, macht en bezit verdeeld is. Zij vormen de basis van de klassenstrijd. Zij zijn de klassenstrijd. Je hebt niet een kapitalistisch land, waarin ‘iedereen heel tevreden is’

    En hoe meer mensen niet tevreden zijn met geld, verdelingen, banken, salarissen, bazen etc, hoe meer mensen zich bij het rode kamp voegen.

    Dus de liberalen hebben het zelf in de hand. Wil je geen socialisme, geen klassenstrijd? Zorg dan dat de mensen daar niet voor kiezen….

    Behandel je mensen slecht, ja, dan gaat men voor de FNV. Of gaat men voor de radicalere linkse groepen

    Ik snap wat je bedoeld met die egaliserende werking .Je ziet dit sterk in de woke cultuur. Iedereen hetzelfde, iedereen geneutraliseerd, geen excentriciteit, geen ambiguïteit, geen uitgesproken heteroseksualiteit. Iedereen moet dezelfde grijze non binaire muis zijn

    Maar dat massa fenomeen staat verder los van de klassenstrijd en vind zowel binnen socialisme als liberalisme plaats. Zowel binnen D66 als binnen een SP

   • Ik snap je betoog, in de basis is het waar Aristoteles over schreef.

    Bij anarchisme denk ik ook aan iets anders overigens. Wij leven in een tijd van gigantische dominantie van de massa’s en hun massamanagers, en hun agenda en interessesfeer. Door de alomtegenwoordigheid van die massacultuur, ook versterkt door de technologie, kan vandaag de dag gesteld worden dat op elk gebied waar een mens geen grote moeite heeft gedaan om zijn eigen mening of smaak te vormen, hij een onderdeel is van de massa, geen vrij mens.
    Dus als ik een anarchist zie, dan kijk ik niet zozeer naar zijn bestuursmodel (en afwezigheid daarvan), maar of ik in hem of haar het denken en de smaak van de massamens zie. De twintigste-eeuwse cultuur van de massa’s is nog veel erger dan de grote overheid, of een hoge belasting.

   • het denken en de smaak van de massamens zie (of niet)

    Vandaar dat als ik een kapitalisme/vrije markt denker ervoor zie pleiten dat kapitalisme en de vrije markt zorgt voor goedkope reizen naar Disneyland, of tendentieuze populaire drankjes, dan denk ik dat het niet minder managers van de massa zijn dan de demagogen en de bestuurders bij de overheid. Dat soort vrije marktdenkers zijn een belediging voor de geestelijke anarchist. Economisch/markt anarchisme is maar een klein deel van het verhaal.

   • Johannes

    Het linkse anarchisme is doordrongen van de egaliserende massacultuur, de woke cultuur.

    Bij het libertarisme heb je dat niet zo. Daarom klik ik op een intuïtief level vaak wel met libertariers. Ze nemen geen blad voor de mond en doen niet aan cancle cultuur.

    Alleen hun sociaal economische ideeën vind ik nogal wild en utopisch

    Als je uit gaat van een geestelijk/radicaal individualisme, kom je uit bij het zwaardere geschut. Heftige denkers, als Nietszche. Iets waar liberalen en socialisten zich niet aan branden, omdat ze het te ver vinden gaan en het past niet bij hun aspiraties voor een ‘betere wereld’.

 5. maak plaats maak plaats, de graaiers komen er aan?
  https://nos.nl/artikel/2489556-kabinet-wil-combinatie-van-systemen-in-nieuwe-spaartaks
  is het adres bekend waar ik mijn mening volgens artikel kan afgeven?
  5% is voldoende ; immers de totale belasting druk over 100 euro inkomsten =5 euro + 17 (95 euro inkl 21%btw) tot 22%. dit is excl de kosten om deze 100 euro te realiseren; stel 10 euro
  dan loopt de totale afdracht per 100euro op tot 5+17+10=32%. zoals het nu is loopt de huidige afdracht op tot over de 50%! Bovendien dient het reeds belegde vermogen bij
  verkoop na ingang regeling (eenmalig) te worden vrijgesteld.
  kort gezegd % over ( inkomsten – uitgaven) onder uitgaven dient te worden verstaan alle kosten gedaan om de 100 euro te kunnen verwerven (aan- verkoopkosen, advies, beheers, etc kosten, neg.rente ) Een maximale belasting druk van totaal 25% over deze 100 euro is ruim voldoende. tenzij er burgeroorlogen gefinancierd moeten worden!
  bij vermogensverlies kan dit weer verrekend worden.
  Help!!!, waar wordt een vermogenswinst bijgehouden, nog meer kosten dus , gratis wordt dit nl niet bijgehouden !!!!

 6. @Johannes. Je hebt het over de massamens. Het is denk ik goed een mensbeeld en maatschappijbeeld te hebben. Mijn mensbeeld is gestoeld in de genen. We hebben als diersoort mens genen die deels miljoenen jaren geleden zijn gevormd. Bijna alle dieren hebben zeer diep verankerde reflexen. Automatisch valt het besluit vluchten, bevriezen of vechten.

  Zo zijn er ook minder diep verankerde genen die het groepsgedrag regelen, en gedurende honderdduizenden jaren bestond een menselijke groep uit maximaal 100 tot 150 personen. (ga ik nu verder niet op in). De mensheid is de afgelopen tienduizend jaar in steeds grotere groepen gaan leven. Tot we nu in samenlevingen zitten met veel mensen die we niet langer kennen (vervreemding) en met miljoenen soortgenoten opgescheept zijn. Er zijn groepen dieren met honderdduizenden of miljoenen soortgenoten. Die vertonen zwermgedrag, het individu kan daar niet langer centraal staan. Individuele kenmerken worden uitgewist.

  Zie hier een spagaat waar de mensheid in zit. Onze genen zijn in het verleden gebaseerd op kleine gemeenschappen, en we leven nu opgeschaald. Soms zeg ik dat sociologie de “wetenschap” is die zich met dit aanpassingsprobleem bemoeit. Wil je een voller leven dan moet je misschien niet langer naar de stad. Maar bijvoorbeeld naar een dorpje op het platteland, daar is een heel andere cultuur die veel minder meedoet met de massa die jij beschrijft. De schaalomvang is veel meer in lijn met je genetische programmering. Of ga naar een colonistas dorpje….

  • Onze genen zijn in het verleden gebaseerd op kleine gemeenschappen, en we leven nu opgeschaald

   Mee eens

 7. Goede poging, maar het blijft ‘een oude denkwijze’. Elke vorm van bestuur zal uiteindelijk leiden tot tirannie en slavernij, hoe klein en decentraal ook. IMHO is de grote denkfout hierin dat de ene mens op de een of andere manier macht heeft over een ander die daar zelf niet voor gekozen heeft. Daarom zoek ik het meer in een samenleving gebaseerd op vrijwilligheid en zonder enige vorm van (gekozen) bestuur en gezag, en dus ook geen belastingheffing. Mensen moeten het vooral met elkaar regelen in de vorm van contracten. Een hybride vorm is ook mogelijk. Denk daarbij aan een ‘overheden’ met abonnementen, niet verplicht. Je sluit dus zelf een overeenkomst met de overheid als je mee wilt doen, volledige keuzevrijheid dus. Dat zou ik al een enorme winst vinden.

 8. Voor de zoveelste keer laten onze twee huistrollen hier zien geen enkel besef te hebben van het begrip vrijheid. Behoefte om daar meer inzicht in te krijgen hebben ze blijkbaar ook niet, want hun lijst met onzin argumenten is al honderd keer weerlegt en toch blijven ze hun waanideeën ad nauseam herhalen. Het is mij een raadsel hoe Vrijspreker denkt meer vrijheid te promoten met dit soort idioten.

  • Samenvattend: in een vrije samenleving bestaat geen massa. Ieder menselijk individu is immers uniek en geeft een eigen invulling aan zijn of haar leven. Als in een kapitalistische vrije markt overheidssturing ontbreekt, zorgt de markt automatisch voor het borgen van individuele grondrechten, zoals het recht op eigendom en het recht op zelfbeschikking.

   Inbreuken op die grondrechten kunnen alleen ontstaan en in stand blijven door ongewenste monopolies, zoals bij de overheidsdienstverlening. Ongewenste monopolies kunnen echter alleen ontstaan als de markt niet vrij is en de concurrentie onder dwang wordt beperkt. Dit is het geval bij iedere vorm van overheidsdienstverlening. Dus ook in een minarchistische samenleving zullen er inbreuken op grondrechten zijn. Waarom zou je daarvoor kiezen en niet voor een markt met volop concurrentie tussen aanbieders? Dan zijn je grondrechten immers per definitie gewaarborgd.

   • Wat defensie betreft: de argumentatie is dezelfde als bij bescherming tegen hoog water door dijken of tegen besmettelijke ziekten door vaccinatie. Als je hier de kosten niet dekt door verplichte heffingen zullen freeriders een concurrentie voordeel hebben. Zij zijn dan in staat om op termijn de vrijwillige betalers weg te concurreren en de markt over te nemen.

    Bij dijken is er dan de keuze tussen het opgeven van de dijken en weer op terpen te gaan wonen (vergelijkbaar met het opgeven van een nationaal leger en het instellen van regionale milities) of het instellen van een permanente dwang, zoals bij de oprichting van de waterschappen ook is gebeurd, omdat dit meer algemene welvaart opleverde.

    De zuivere (koninklijke) weg naar maximale vrijheid is natuurlijk uitsluitend nog vrijwilligheid te hanteren bij de uitvoering van welke dienst dan ook. Voor defensie komt dit neer op het nemen van een abonnement op een lokale dan wel wereldwijd opererende beveiligingsdienst. Die beschermt dan je eigendom tegen inbreuken van derden.

    ____________

    “Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”
    ~ Milton Friedman (American economist, 1912-2006)

  • Het is mij een raadsel hoe Vrijspreker denkt meer vrijheid te promoten met dit soort idioten.

   De vrijspreker denkt niets over ons

   De vrijspreker doet alleen niet aan censuur. Vrij spreken, weet je wel. Free speech….

   Voor de zoveelste keer Peter de JOng. Ja, ik vind je idee nogal idealistisch, utopisch. Maar misschien zit ik ernaast en zou die ‘echte vrije markt’ wel geheel harmonieus werken. Het is aan jou om die ‘echte vrije markt’ op te gaan zetten. Meer kan ik er niet over zeggen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in