Overgenomen van libertair perspectief. Red./Edwin Delsing

Op vrijdag 27 oktober 2023 – 11:00 ontving de redactie het volgende persbericht van de “Rijksdienst voor Ondernemend Nederland” (RVO). We plaatsen het hier in zijn volledigheid. Ons redactionele commentaar volgt daarna. Te bedenken valt, dat de RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt. De RVO “stimuleert ondernemers bij duurzaam en innovatief ondernemen.” Vroeger heette de RVO het “Octrooicentrum”. De functie van bescherming van intellectuele eigendom is nog steeds onderdeel van de RVO, maar wordt nu niet meer benoemd.

Lees mee en huiver:

“RVO op koers: Nieuwe ambitie, nieuwe strategie en nieuwe hoofddirectie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn met zichtbare maatschappelijke impact. Met de meerjarenstrategie “Kompas voor een duurzame toekomst” richt RVO zich op drie maatschappelijke transities: de klimaat- en energietransitie, de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie. De primaire doelgroep voor RVO om deze zichtbare maatschappelijke impact te realiseren zijn ondernemers en organisaties. Deze keuze voor drie transities is erop gericht om focus aan te brengen en keuzes te maken waar mens en middelen op ingezet kunnen worden. Het zijn drie transities die bijdragen aan een duurzame toekomst nationaal en internationaal. Lees meer over de strategie op de website van RVO.

Algemeen directeur Abdeluheb Choho*: “Er ligt een uitdagende ambitie en een mooie strategie. Met de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn willen we ondernemers en organisaties helpen om op een makkelijke manier gebruik te maken van onze diensten. Met het instrumentarium dat wij als publieke dienstverlener uitvoeren, willen wij zichtbare maatschappelijke impact maken voor een duurzame toekomst.”

Nieuwe organisatiestructuur

Voor het realiseren van deze ambitie wordt de organisatiestructuur van RVO anders ingericht volgens drie hoofddirecties: Transities, Publieke Dienstverlening en Organisatie. Deze hoofddirecties werken intensief samen, zijn onderling afhankelijk en gelijkwaardig om zo met maximale inzet de gewenste kwaliteit te behalen. In januari 2025 zal ook de rest van de organisatie zijn ingericht conform de nieuwe structuur. RVO heeft ook in de nieuwe organisatiestructuur al haar medewerkers hard nodig. Ondernemers, organisaties en samenwerkingspartners kunnen vertrouwen op goede dienstverlening in deze tijd van interne verandering bij RVO. De kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening is voor de hoofddirectie essentieel en een continue punt van aandacht.

Hoofddirectie compleet

Met de benoeming van Lisette Broersen, als hoofddirecteur Transities, is de hoofddirectie van RVO compleet. Samen met de hoofddirecteur Publieke dienstverlening Frank de Jonge, hoofddirecteur Organisatie Johan Maas** en algemeen directeur Abdeluheb Choho zal deze hoofddirectie werken aan de ambities en uitdagingen voor een duurzame toekomst nationaal en internationaal.

Lisette Broersen zal op 1 januari 2024 starten. Lisette werkt op dit moment als Divisiedirecteur Individuele Zaken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Frank de Jonge startte op 1 augustus 2023 en werkte daarvoor als directeur/plv. programma directeur-generaal (DG) bij programma DG Oekraïense Ontheemden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Johan Maas startte op 15 mei van dit jaar. Daarvoor werkte hij als directeur Financiën, Informatievoorziening en Facilitaire Zaken bij RVO. Johan is nu ook CIO/CFO en plaatsvervangend algemeen directeur.

Abdeluheb Choho: “Ik ben blij dat de hoofddirectie compleet is. Er staat een sterk team dat met deskundigheid en vol energie aan de slag gaat met deze nieuwe strategie.”

Algemeen directeur: Abdeluheb Choho

Onder leiding van Abdeluheb Choho is de nieuwe koers van RVO bepaald en de strategie tot stand gekomen. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de implementatie, de draagkracht en uitvoering van de strategie. Dit doet hij samen met zijn hoofddirectie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan de eigenaar, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De algemeen directeur waakt over de positie en reputatie van haar organisatie als excellente publieke dienstverlener met maatschappelijke impact.

Hoofddirecteur Transities: Lisette Broersen

De hoofddirecteur Transities is primair verantwoordelijk voor het realiseren van zichtbare impact op de drie transities. Zij onderzoekt, verdiept, en maakt afspraken met de opdrachtgevers over de inzet van de opdrachten voor opgaves en transities. Daarnaast werkt zij nauw samen met de hoofddirecties aan de kwaliteitsontwikkeling van RVO. De hoofddirecteur Transities is tevens Chief Data Officer (CDO).

Hoofddirecteur Publieke Dienstverlening: Frank de Jonge

De hoofddirecteur Publieke Dienstverlening is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij stelt de klanten van RVO (ondernemers en organisaties) centraal en integreert daarbij de ontwikkelingen die in het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) worden aangereikt. Onder de nieuwe hoofddirectie Publieke Dienstverlening komen ca 4000 medewerkers te vallen en wordt daarmee de grootste hoofddirectie binnen RVO waar in totaal ongeveer 6000 werknemers werken.

Hoofddirecteur Organisatie: Johan Maas

De hoofddirecteur Organisatie is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie. Dat betreft de kaderstelling, control en excellente interne dienstverlening die cruciaal zijn voor het primair proces, zoals informatievoorziening, financiën, juridische zaken, personeelszaken en faciliteiten. Op het terrein van medewerker en organisatie spelen de onderwerpen diversiteit en inclusiviteit, loopbaanontwikkeling, werkplezier en talentgericht werken een grote rol. Tevens vervult de hoofddirecteur de rollen CIO en CFO en is daarnaast plaatsvervangend algemeen directeur.”

*) Abdeluheb Choho is, je verwacht het (niet), lid van D66

**) Johan Maas is, je verwacht het (niet), lid van de PvdA

Redactioneel, libertair commentaar

Het downloaden van de nieuwe RVO-strategie “Kompas voor een duurzame toekomst” kost een paar minuten, tenminste als je nog geen 5G hebt. Je krijgt een gelikt PDF-bestand op je scherm van wel 13 pagina’s, waarvan de eerste indruk is dat het om zelfverheerlijking van de RVO en haar “hoofddirectie” gaat:

Onze organisatie levert kwalitatief hoogwaardig en belangrijk werk. Daar mogen we met zijn allen heel trots op zijn.

Een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact

Waar gaat het om?

Volgens henzelf: “RVO is nodig om ondernemend Nederland vooruit te helpen in de veranderingen waar we met z’n allen voor staan.” Met – z’n – allen. Laat het even in je oren nasuizen. Het gaat over datgene wat we “samen” hebben afgesproken … Dat kennen we. Aan me hoela. Niks samen. De verenigde dwingelanden uit de EU, uit de VN, uit het WEF, uit de beleidskaders van het partijkartel, dat na 22 november gelukkig niet meer zal bestaan.

Daarbij richt de RVO zich op drie “maatschappelijke transities”:

 1. de klimaat- en energietransitie,
 2. de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en
 3. de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie.

De eerste twee velden zijn politiek zwaar beladen en vol met agendapunten die tegen de belangen van ondernemers ingaan. De “toekomstbestendige en digitale economie” betreft de stimulering van de kringloopeconomie en “missiegedreven innovatie”. Een “missiegedreven” overheid geeft al aan dat we met de priesters van een nieuwe religie te maken hebben. Het betekent dat specifiek partijpolitieke (en tot “maatschappelijk” bestempelde) doelstellingen “impact” moeten krijgen in de vorm van beïnvloeding van ondernemingen.

Waar bemoeien ze zich mee? Wat heeft de overheid in hemelsnaam in Nederlandse ondernemingen te zoeken? Dit is betutteling, bevoogding, sektarische drang en dwang. Om werkelijk goede ideeën over te dragen heb je helemaal geen overheidsroeptoeter nodig; alleen slechte ideeën overleven dankzij overheidsbemoeienis en subsidie. De overheid, die is NIET NODIG.

Helemaal ongemakkelijk wordt uw redacteur van de volgende zin:

De afgelopen jaren is onze organisatie flink gegroeid. Van ongeveer 2.400 werknemers in 2014 naar ruim 6.000 werknemers nu. We zijn vooral een aantrekkelijke werkgever omdat we inhoudelijk interessant werk bieden. Werk dat verschil maakt in de samenleving.”

Uw redacteur is al 34 jaar uit Nederland weg. Het kan zijn dat sommige maatschappelijke ontwikkelingen aan me voorbijgegaan zijn, en dat er begrijpelijke redenen zijn voor het bestaan en de groei van zulk een organisatie. Maar toch, uw redacteur is een libertariër met anarcho-kapitalistische affiniteiten. En dat betekent dat “ondernemen” per definitie zonder overheid plaatsvindt.

En het betekent ook dat je je voor gemeenschappelijke doelen vrijwillig in groepen organiseert. Maar je tolereert geen monopolie, dus zeker geen “overheid” die meent over alles en iedereen “gezag” te hebben. Dat woordje komt in de RVO-strategie helaas – hoe kan het ook anders – ook voor.

Ze willen graag “gezaghebbend” zijn. Getsie!

Er is een werkgroep van Libertariërs die uitzoekt hoe je als ondernemer de overheid kunt buitensluiten. Ze heet OZO: Ondernemen Zonder Overheid.

Neem met de redactie van libertair perspectief contact op als je er belangstelling voor hebt. Opdat die overheid uit onze ondernemers-denkramen helemaal verdwijnt.

31 REACTIES

 1. Het zijn de ratten die het voor het zeggen hebben in de bakkerij, en de helft van je meel opvreten.
  Impact? Een kogel heeft ook impact.
  Betekent dus niet automatisch dat alle impact goed is.

 2. Ik heb een langlopend geschil met de RVO inzake een corona-toeslag, vanwege minder omzet draaien tijdens corona, en ik ben niet de enige. Het werd afgehandeld door iemand die ‘jurist’ onder zijn exotische naam zet, niets snapt en een nogal domme inruk maakt – de persoon kan duidelijk niet functioneren binnen een hoogwaardige maatschappij. Zij beschouwen het als afgehandeld, ik beschouw het als een openstaande rekening.

  Ik heb er recht op, ze moeten gewoon betalen, en dat doen ze dus niet. Ik moet ook belasting betalen, want zo zijn de regels nu eenmaal. Mijn visie: als ik niet krijg waar ik recht op heb hoef ik ook niet te betalen waartoe ik verplicht ben.

  Mijn vrees is dat de zwakbegaafden die bij de RVO werken straks ook bij de belastingdienst werken, dan zijn we aangeland op derde wereldniveau, met alles dat daarbij hoort.

  • Het kan zijn dat ze bij de RVO de regels niet helemaal begrijpen. Misschien denken ze dat ondernemers een soort slaven zijn die zich aan hun regels moeten houden, zonder rechten. Ik ben van mening dat ook de RVO zich aan de regels moet houden, ondernemers moet betalen waar ze recht op hebben, en dat doen ze dus overduidelijk niet.

   De overheid heeft ervoor gekozen om corona-uitkeringen af te laten handelen door de gemeente, afdeling bijstand, en zwakbegaafde juristen van de RVO. Wat mis kan gaan gaat dan ook mis, met onherstelbare gevolgen.

   • Eens, het gaat geregeld enorm mis, vooral bij de belastingdienst. Niet alleen met de kindertoeslag maar ook met tal van andere toeslagen en regelingen. Tal van mensen en gezinnen zijn kapot gemaakt en velen zullen er nog volgen.

   • Psychologisch gezien kan je je voorstellen dat via de macht van de ambtenarij veel expressie gegeven kan worden aan gemeenheid, laagheid, en vooroordelen. Het geeft macht en de kans voor hele volksstammen om hun kleinzielige gemeenheid te demonsteren.

    Minder bekend dan de toeslagen affaire is dat de belastingdienst een speciaal project had opgericht om moslims te terroriseren (daar kwam het uiteindelijk op neer). Dat zou dan gaan om moslims die misbruik maakten van de mogelijkheid tot giften. Het doen van giften is een belangrijk onderdeel van de moslimcultuur. Zo heeft men een project opgezet waar moslims werden geterroriseerd vanwege vermeende massale fraude m.b.t. giften, waar zelfs één moslim waarvan alle bezittingen waren afgenomen een hartaanval met fatale afloop heeft gekregen, later werd hij vrijgesproken van fraude.
    Dat project is later ontbonden vanwege duidelijke vooroordelen onder de inspecteurs..

    Ik ben op zijn zachts gezegd geen voorstander van multiculturalisme, maar dat moet je niet zo te lijf gaan…

    In de moslim cultuur is men overigens niet zo bruut dat men caveman theorieën erop na houdt over weldaad brengend egoïsme.

  • *** Mijn visie: als ik niet krijg waar ik recht op heb hoef ik ook niet te betalen waartoe ik verplicht ben *** Als je weigert te betalen betaal je meer en pakken ze je gewoon heel hard. Weiger dus niet maar doe het slimmer al je je gelijk wil halen.

   • Ratio,

    Ze gaan over tot geweld bedoel je. Ze menen een monopolie op geweld te bezitten, gebaseerd op een democratisch mandaat.

    Als we op een punt aankomen waar burgers, van rijke ondernemers tot straatarme paupers en alles daartussen, de overheid beschouwen als een terroristische organisatie die vernietigd moet worden, dat is niet mooi natuurlijk.

 3. Het lijkt er ook steeds meer op dat er bovengemiddeld veel allochtonen, immigranten, hoe je het noemen wilt, bij de overheid werken. Een veel groter aantal dan hun aandeel in de totale bevolking. De overheid is de ideale werkgever voor allerlei kansloos volk. Hoeveel zouden de hierboven genoemde namen verdienen per jaar? 2-3 ton? Plus een tonnetje of meer voor de ‘jurist’ die De Geit hierboven noemt?

  Je hebt tegenwoordig ook “HBO rechten” en wie weet zelfs een rechten opleiding op MBO niveau. Voor elke zwakbegaafde een opleiding op eigen niveau. Nu heb je heus wel slimme juristen met kennis van zaken. Maar dat zijn er denk ik niet zoveel. Ik weet nog goed van vroeger dat mensen die wel wilden studeren maar vooral voor de lol, ‘rechten’ gingen doen. Want dat was niet zo moeilijk en goed te combineren met een drukbezet leven in de kroeg.

  • Ik formuleer “zwakbegaafde” toch liever wat anders hier: “matig getalenteerde”

   • Rond het Middellandse Zeegebied is een IQ van rond de 90 normaal. Je moet niet verwachten dat dat gaat veranderen als die mensen van plaats veranderen. Je moet hun werk, de taak die ze moeten uitvoeren, afstemmen op hun capaciteiten.

    Als blijkt dat ze het werk niet kunnen, dat er van alles mis gaat, dan is het niet de juiste persoon voor die plaats.

    Met auto-onderhoud wordt dat ook een steeds groter probleem: prutsende monteurs, gewoon incapabel en vaak ook nog ongemotiveerd. Daar ligt een taak voor auto-producenten: auto’s zo maken dat onderhoud eenvoudig is, dat je het eventueel zelf kunt doen.

    Anderzijds is het de voorstelling die je van een bepaald etiket hebt: ‘Juristen van de RVO’ moet je zien voor wat ze zijn, matig begaafden uit de derde wereld. Met ‘zien voor wat ze zijn’ komt dan ook het ontkoppelen met je banden met de overheid, er niet langer mee samen willen werken.

    Waar zijn we? Een disfunctionerende overheid, en als je er niet langer mee samen wilt werken dreigen ze met geweld. En gaan eventueel over tot geweld.

   • “Matig begaafden” is een betere term. Ik zag een keer een kaartje van gemiddelde IQ’s per land. In Afrika, Midden-Oosten, is het soms maar 85. Dus zit de helft qua IQ onder de 85. En de NL politiek wil er nog miljoenen van binnenhalen want ze komen “billetjes wassen”. Volgens een zwakbegaafde mevrouw uit de tweede kamer.

    Toch kan een garage het niet eindeloos volhouden met een ploeg onbekwame en ongemotiveerde monteurs. Op een dag blijven er te weinig klanten over om de onkosten te dekken. Met Google Maps luchten ontevreden klanten graag hun hart zodat iedereen het lezen kan.

  • Veel migranten kwamen naar het Westen voor een beter leven. Op school werden ze er vaak doorheen geholpen vanwege ideële motieven. Daarna gingen ze bij de overheid werken. Het kan best zijn dat de jurist met exotische naam opdracht had om verzoeken van ondernemers af te wijzen. Maar dan moet je als overheid niet zo’n regeling optuigen.

   Bij de gemeente, afdeling bijstand hetzelfde verhaal. Ik verlies omzet door de corona-maatregelen, de overheid biedt een vergoeding aan via de RVO en de gemeente, afdeling bijstand. Het ging mis bij de RVO en bij de gemeente, afdeling bijstand.

   Bijstandsmedewerker: ‘u bent vermogend’. Ik: ‘er is geen vermogensgrens, ik voldoe aan de regels’. Blijkbaar begrijpen medewerkers van de overheid niet goed dat regels twee kanten opgaan, rechten en plichten. Ik heb die regels niet bedacht, de regeling niet opgetuigd. Er werd massaal over geklaagd, onder andere bij de Nationale Ombudsman, maar de overheid was niet in staat de door hen veroorzaakte puinzooi op te ruimen. En dat doet het ergste vermoeden voor de toekomst.

   Voor het opruimen van puinzooi heb je capabele mensen nodig, en daar is bij de overheid een chronisch gebrek aan. Het gevolg: Derde-wereld-toestanden.

   • Tijdens corona werden ondernemers naar nogal wat loketten gestuurd, onder andere naar de gemeente, afdeling bijstand, de RVO en het UWV. Die instanties waren het niet altijd met elkaar eens over de regels. De rekening hiervan werd natuurlijk vaak bij de zwakste partij neergelegd.

    De overheid ziet ondernemers als melkkoe. Als ze op termijn dood neervallen of de handdoek in de ring gooien, dat interesseert de overheid niet. Misschien denken ze dat ze een blik ondernemers open kunnen trekken of zo.

   • Bijstandsmedewerker is van mening dat vermogende personen daar niet thuis horen. De overheid heeft hen echter aangewezen om corona-vergoedingen uit te betalen, zonder vermogensgrens.

    RVO, corona-vergoeding wegens gemiste omzet. Achteraf krijg je te horen dat je op een openbare lijst wordt geplaatst, want ze willen transparant zijn. Dat moet ik eens gaan doen, mensen op een openbare lijst zetten, ‘want ik wil transparant zijn’.

   • Zo’n Bijstandsmedewerker moet z’n mond dicht houden en de regelingen uitvoeren. Maar kennelijk mogen zij zo’n regeling op geheel eigen wijze uitvoeren.

    Overigens ken ik verhalen (van bewoners) uit 020-Gaza waar migranten/nazaten vooral bezig zijn om hun eigen families te bevoordelen en daar zeker niet werken om iedereen gelijk te (be)dienen.

    “Openbare lijst”? De AVG geldt niet voor de overheid of grote bedrijven. Alleen voor MKB ondernemers die geen dure advocaten kunnen betalen. Of zo lijkt het.

   • Ik snap het probleem ook wel van zo’n doorgaans matig begaafde bijstandsmedewerker: ze hebben normalerwijs te maken met het lompenproletariaat, en tijdens corona werden ondernemers naar dat loket verwezen.

    Het lompenproletariaat is misschien gewend aan woning-razzia’s en tandenborstels tellen, om zodoende de uitkering te stoppen. Ondernemers die door de overheid naar dat loket zijn verwezen om te krijgen waar ze recht op hebben zijn daar niet van gediend.

   • Er werd tijdens corona door de overheid gevraagd om alleen gebruik van de regelingen te maken als je die nodig had. Zo werkt het natuurlijk niet. Je betaalt ook niet alleen belasting als je dat nodig vindt.

 4. UWV, RVO, gemeente, afdeling bijstand, de belastingdienst en anderen waren er maar druk mee. Met de afhandeling van de corona-schade. Maar wat was de achterliggende gedachte? Het erdoor drukken van vaccins om de bevolking te reduceren?

  Ik ben niet tegen bevolkingsreductie maar als je dat doet, het pushen van vaccins die mogelijk oversterfte veroorzaken, dat is niet mijn ding. Ze zijn dus niet alleen bezig met administratief prutswerk maar mogelijk indirect met massamoord. Of de oversterfte opzettelijk was, dat kan ik niet aantonen, maar ik vermoed wel verbanden.

  Of ik vrijwillig deel zou nemen aan UWV, RVO, etc? Nee, nooit.

  • Tijdens het gratis geld van de overheid verwachtte ik ieder moment de eis om even een prik te halen, anders geen geld meer. In mijn geval is dat niet gebeurd, is daar niet om verzocht.

 5. Wie, behalve een masochistische workaholic, gaat dan ook ‘ondernemen’ in een land als NL? Toch niet vanwege het idee dat je dan ‘eigen baas’ bent zeker, want dat is een illusie.

  • Dat was het plan maar het loopt allemaal anders. Hoe anders, dat moet nog blijken.

  • WEF, en het nieuwe socialistisch/communistische Vaticaan (Jezuïeten), een politieke agenda van het Vaticaan.

   https://www.globalresearch.ca/the-sinister-convergence-of-klaus-schwabs-great-reset-with-the-vatican-and-liberation-theology/5765459

   https://rumble.com/vldph5-davos-in-the-catacombs-klaus-schwabs-secret-vatican-connection.html?mref=23gga&mrefc=2

   De Jesuitische paus Franciscus is volledig betrokken bij de klimaatagenda, ofwel het klimaatscocialisme.
   De Jezuïeten zijn (naar mijn mening) altijd al een organisatie geweest met een uitstraling naar buiten toe van het goede te doen (”goede werken’), met een core die uit is op macht.

   De Jezuïeten werken altijd met een kern, en daarom heen een cirkel van toegewijden. Die toegewijden hebben geen toegang tot de kern, bestaan voor een goed deel uit goed bedoelende naïeve mensen, in hogere kringen min of meer corrupte lagen (veel zelfbedrog, niet echt ‘slechte bedoelingen’).

   Een tijd geleden waren er anonieme klachten vanuit het WEF dat Schwab een heuse dictator is die de touwtjes al te stevig in handen heeft, dat er geen successie is geregeld (iemand die de leiding overneemt na Schwab op basis van getoonde competentie) en dat Schwab zich omringt met incompetente figuren en jaknikkers. Als we het Jezuïeten model in gedachte houden, dan is dat logisch omdat vanuit de kern wordt bepaald wie de opvolger is.
   Het rekruteren van fanatici (mobs) via politieke agitatie en het ‘hersenspoelen’ van de jeugd (jong geleerd, oude gedaan) hoort ook bij het model, maar nu dan in een politieke context.

   Het Jesuitisme is een tijd lang onderdrukt geweest door de katholieke kerk, maar al in rond het midden van de twintigste eeuw heeft het zich gehergroepeerd, en een nieuwe seculiere politiek/economische strategie bedacht. Deze organisatie heeft eeuwenlange ervaring met het grijpen van de macht, het opzetten van educatie programma’s, goede werken achter een façade, en een gigantische hoeveelheid kennis van menselijke psychologie.

   Vandaar ook dat Zionist/Judaïsme (joods exceptionalisme/supremacy) liefhebber Milei zo’n hekel heeft aan de huidige paus… Een van de spelers, Helder Camara (inmiddels overleden) was oorspronkelijk een aanhanger van nasizme/fascicme, maar was intelligent genoeg om te zien dat dat heeft afgedaan, en dat Marxisme/communisme in een nieuw jasje een betere vorm is om de macht te grijpen. Goebbels was bijvoorbeeld ook oorspronkelijk een aanhanger van staatssocialisme, totdat Hitler hem heeft overtuigd ten faveure van kapitalisme. Schwab heeft in de familie ook antecedenten met nazisme.
   Geloof in ideologieën kapitalisme/communisme is er voor de lagere niveaus, op het hogere niveau maakt het niet uit, men is opportunist, het gaat erom wat de macht kan brengen.

   • Wat Xavier Milei en zijn grote liefde voor Zionisme/Judaïsme betreft is het nog de vraag. Het racisme en exclusivisme van Zionisme/Judaïsme en Israël gaat tegen het multiculturele/inclusie/gelijkheid model van het (nieuwe crypto) marxisme/communisme/socialisme in.
    Maar anderzijds was Israël er als de kippen bij met de lockdowns, en om de bevolking te injecteren met de Pfizer drab. En de Zionistenhaantjes willen ook zeer graag haantje de voorste zijn met ‘innovatie technologie’. Sterker nog, men denkt superieur te zijn en technologisch een leidersrol te kunnen spelen in de wereld, en dat gaat maar één kant op, en dat is geen libertarische.

   • Er zijn meerdere organisaties uit op totale macht, dus in ieder geval is er concurrentie. Dat is door de geschiedenis heen altijd zo geweest natuurlijk.

    Geen enkele van die enge clubjes is voorstander van vrijheid.

 6. Aan de andere kant, hoe gaan zesduizend van die matig begaafde kamerplanten hun vermeende gezag doen gelden? Ik mag aannemen dat zij net zo lui en arrogant zijn als de andere ambtenaren. Dus als je ze zo veel mogelijk negeert, wat gaan ze dan doen?

Comments are closed.