Stichting Artsen Collectief heeft een nieuwe campagne waarin ze wijzen op de soevereiniteit van je lichaam. Niemand heeft zeggenschap over jouw lichaam behalve jijzelf. Laat je daarover niets wijsmaken door zogenaamde experts en mensen die een andere agenda dan jouw gezondheid voor ogen hebben.

61 REACTIES

  • De religieuze opvatting, dat je geen eigenaar bent van je eigen lichaam, omdat het leven je door de schepper is gegeven en je het dus met respect moet behandelen, negeert het zelfbeschikkingsrecht. Je hebt vrijheid van handelen, omdat je daar later, na je dood, op beoordeeld zal worden.

   Dat is de hele essentie van de geloofsleer. Grootinquisiteur De Torquemada martelde ketters om ze tot inkeer te brengen, maar hun zondeberouw moest oprecht zijn.

   Het negeert ook het eigendomsrecht. Als je iemand iets geeft, is het niet meer van jou. De ontvanger kan er dan mee doen wat hij wil.

   overigens is je gezondheid een persoonlijke zaak. Die gaat alleen de direct betrokkenen aan (je gezinsleden, je werkgever of zakenpartner, je zorgverzekeraar en je huisarts). Verder heeft niemand er iets mee te maken.

   __________

   “I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.”
   ~ Robert Frost (American poet, 1874-1963)

   • Het lijkt erop dat Cazale een christelijk-anarchistisch wereldbeeld aanhangt. Waarom hij het eigendomsrecht van de bank niet erkend komt niet aan bod.

   • Iemand die het eigendomsrecht niet heeft, kan een ander geen eigenaar maken. Ook niet door het te geven.

   • Dat geldt ook voor je lijf. Eigendom heeft betrekking op goederen. Niet op het lijf. Daarom beschouwt men slavernij als fout. Je kan geen mens bezitten. Een dier wordt gezien als een goed. Van een dier kan de mens eigenaar zijn. Een dier is vermogensbestandsdeel. Een mens niet.

   • @Bertuz,

    Dat is een misvatting. Als iets van niemand is, kan je het je eigendom maken door het te homesteaden.

    Dat is precies wat een mens met zijn lichaam doet. Hij neemt het in bezit en gebruikt het, terwijl het nog van niemand anders is. Dat maakt het zijn eigendom.

    Een tweede reden is, dat je lichaam wordt opgebouwd uit voedingsstoffen die je bij de boer of de supermarkt haalt. Die materialen zijn gekocht en dus jouw individuele eigendom. Je lichaam is dat dus ook.

   • Niet in NL. Verkrijgende verjaring bestaat wel. Soms gebruikt men andermans grond. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan iemand onder bepaalde voorwaarden die grond verkrijgen.

   • En geheel los hier van ook op eigendom wordt bij wet inbreuk gemaakt. Ik zeg niet dat dat terecht of onterecht is. Het is zo. In Leiden mag je zelfs niet in je eigen huis wonen zonder een vergunning. Althans dat was zo.

   • Zelfs gekochte levensmiddelen hoeven niet per se jouw eigendom te worden omdat ze gekocht zijn. Als jij levensmiddelen koopt die een ander toebehoren, wordt je daar geen eigenaar van.

   • @Bertuz,

    Diefstal blijft diefstal. Linkse criminaliteit kan je niet als rechtmatig opvoeren, ook als ze daar democratisch over hebben gestemd.

    Als je voor iemand anders boodschappen haalt, is die ander de eigenaar. Maar jij kan ze wel degelijk voor jezelf gebruiken als die ander je daar toestemming voor heeft gegeven. Een vrouw die in verwachting is, geeft haar kind impliciet toestemming de voedingsstoffen uit haar bloed te gebruiken.

    Je begrijpt het concept van legale (gift of verkoop, dus met instemming) en illegale (diefstal, dus zonder instemming) eigendomsoverdracht toch wel?

   • Ik voer linkse criminaliteit niet als rechtmatig op. Als degene van wie je gekocht hebt niet de eigenaar is van hetgeen je hebt gekocht, wordt de verkrijger geen eigenaar, zelfs niet als hij er het dubbele voor betaald heeft. Of het tienvoudige.

   • @Bertuz,

    Dus je wil beweren, dat boeren en supermarkten geen rechtmatige eigenaar zijn van de spullen die zij verkopen en dat hun klanten dus helers zijn?

   • De kans is groot dat zij de eigenaar zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. De kopers zijn niet per se helers. En als de kopers te goeder trouw zijn, kunnen ze zelfs eigenaar worden. Ook kunnen ze er eigenaar van worden door het gekochte te vermengen met gelijke soortgoederen waar ze wel eigenaar van zijn. Gaat zeker op als ze er een lekker soepje van maken.

   • Dat is nu net het probleem met eigendom. Je kan aan de buitenkant niet zien of iemand eigenaar is of niet. Je kan wel zien dat hij of zij de feitelijke macht over een goed uitoefent. Vandaar de kreet bezit legitimeert.

   • Iemand die met een fiets fiets of loopt, wordt vermoed de eigenaar te zijn. Hij of zij kan de eigenaar zijn, maar ook een dief of een huurder. Van een registergoed kan je in een register zien of iemand eigenaar is.

   • @Bertuz,

    Als er onrechtmatige eigendomsoverdracht plaatsvindt dan is er toch in de meeste gevallen een rechtsorde die hierop ingrijpt en de zaak weer rechtzet?

    Je erkent blijkbaar de gangbare norm. Die is, dat een eigendomsoverdracht rechtmatig is als die met instemming van de eigenaar plaatsvindt.

    Dat iemand eigenaar is, blijkt wel uit het bewijs van eigendom (koopakte of factuur). Mocht er echter iemand anders een claim op datzelfde eigendom hebben, dan blijkt dat wel bij de rechter. Dus wat is precies je probleem?

   • Waar het om gaat, is, dat eigendomsoverdracht met instemming van de eigenaar plaatsvindt en dat iemand officieel eigenaar is, als niemand anders een rechtmatige claim op datzelfde goed heeft.

    Dus als je voor jezelf voedingsstoffen bij een boer of supermarkt koopt die eerlijk aan hun spullen zijn gekomen, dan worden die je rechtmatige eigendom. Gebruik je ze vervolgens in een eenvoudige doch voedzame maaltijd om er je lichaam mee op te bouwen, dan is dat wat je er mee hebt gemaakt, je lichaam, dus ook jouw eigendom. Hoe moeilijk kan het zijn?

   • “Hij neemt het in bezit en gebruikt het, terwijl het nog van niemand anders is. Dat maakt het zijn eigendom.”

    Misleidend. Iets in bezit nemen wat van niemand anders is maakt het niet je eigendom. Eigendom is een praktisch arrangement op basis van een collectief arrangement waarvan men denkt dat het het beste werkt. In de praktijk komen daar allemaal driften en belangen bij kijken die twijfelachtig zijn.
    Het kan wel als praktisch arrangement worden aangenomen dat degenen die eerst waren praktisch gezien het beste het eigendom kunnen hebben. Maar dat doordrukken tot een dogma ‘die eerst gebruikt heeft het eigendom’ is onzinnig. Daar komen meer factoren aan te pas.

    In het geval van lijf en leden vinden we nu dat het het beste arrangement is dat de zogenaamde oorspronkelijke ‘bestuurder’ van het lichaam het eigendoms recht heeft, en daarmee ook de verantwoordelijkheid heeft, de rechten en de plichten.

    In tijden van slavernij was het nog niet zo’n gek arrangement dat er slaven waren, er waren voordelen aan in de zin dat de slaven het zware werk deden in tijden dat er nog geen machines waren. Doordat de slaven het zware werk deden, in bezit waren, kon een gedeelte van de mensen zich wijden aan hogere taken, zoals bijvoorbeeld bestuur van een samenleving.

   • “De religieuze opvatting, dat je geen eigenaar bent van je eigen lichaam, omdat het leven je door de schepper is gegeven en je het dus met respect moet behandelen, negeert het zelfbeschikkingsrecht. Je hebt vrijheid van handelen, ”

    Nee dat doet het niet .Als je in vrije wil gelooft, moet je kunnen accepteren dat er mensen zijn die stellen dat ze hun lichaam in bruikleen hebben van de schepper. Dit doet helemaal niks af aan het in bezit hebben van je lichaam of lichamelijke integriteit.

 1. Dat mijn lichaam van mij zou zijn, ik verwerp die door anderen gemaakte claim. Te vergelijke met: ‘de aarde is van jou / van iedereen / van niemand’.

  Van wie een dood lichaam is is ook al niet zo simpel. ‘Een lijk is geen eigendom van een erfgenaam, het is van niemand. Volgens het Nederlands recht kan niemand het eigendom hebben van een andere persoon, ook niet na diens overlijden’.

  Verder: ‘Een lijk behoort zeker niet tot de nalatenschap, bezien vanuit het Nederlands erfrecht. Wat tot de nalatenschap behoort, zijn alle goederen en vorderingen, geld etc. die een mens heeft op het moment van zijn overlijden’.

  • De communistische opvatting, dus dat de aarde van iedereen is, werkt niet.

   Dan zijn immers ook de voedingsstoffen die mensen er van af halen gemeenschappelijk eigendom. Als je daarmee je lichaam opbouwt, ben je dus ook gemeenschappelijk eigendom.

   Je buurman heeft dan voor 1/8 miljardste deel recht op wat jij jaarlijks verdient, en omgekeerd uiteraard. Hij kan echter van je levenslange verdiencapaciteit afzien als hij je een maand lang als persoonlijke slaaf mag gebruiken, of als hij je nier nodig heeft. Als je overlijd is je lichaam vrij beschikbaar voor necrofielen, forensisch onderzoekers die hun ballistisch onderzoek er op uitvoeren en snijlustige medische studenten.

   Deze wantoestanden waren te verwachten bij dergelijke linkse onzin.

   De kapitalistische opvatting, dus dat de aarde van niemand is en gewoon kan worden gehomestead, werkt wèl.

   De voedingsstoffen zijn dan prive-eigendom en je lichaam is dat dan dus ook. Als je overlijd, is je lichaam gewoon onderdeel van je nalatenschap. Jij bepaalt wat er mee gebeurt en niemand anders.

   • Het een volgt toch niet per se uit het ander. Je maakt dat er van. Als jij mij een zadel dat jouw eigendom is voor mijn fiets leent en ik monteer dat zadel op mijn fiets, raak jij de eigendom kwijt. Zo kan je toch ook afspreken dat de vrucht van een stuk grond dat niet mijn eigendom is toch mijn eigendom wordt als ik het geteeld en geplukt heb en de eigenaar van de grond daar voorafgaand geen bezwaar tegen gemaakt heeft.

   • @Bertuz,

    Welnee, als je iets uitleent, blijft het gewoon je eigendom. Je kan wel het vruchtgebruik afspreken, maar dan blijft het zadel of de grond gewoon je eigendom. De oogst is dan niet meer van jou, maar van de vruchtgebruiker. Die oogst kan jij dus nooit rechtmatig verhandelen, dat kan alleen de vruchtgebruiker. Dus als ik voor mijzelf levensmiddelen van die vruchtgebruiker koop, ben ik rechtmatig eigenaar van die levensmiddelen.

    Snap je nu dat je argumentatie niet ingaat tegen het normale eigendomsrecht, zoals hierboven gedefinieerd, en je dus een discussie bent begonnen die mijn stelling, dat je eigenaar bent van je eigen lichaam, alleen maar ondersteunt? Je had om tijd te besparen ook gewoon ja kunnen zeggen. 😁

   • Bertuz,

    Het recht op eigendom is een constructie, een afspraak/arrangement waar men het collectief over eens is puur op de praktische basis dat er dan duidelijkheid is wat van wie is. Anders ontstaat er onduidelijkheid en chaos op dat gebied.
    De communisten vinden dat alles het beste werkt als alles eigendom van de staat is, de libertariers vinden het het beste als (bijna?) alles prive eigendom is.

    Je kunt argumenteren dat in het geval van het communisme het een onpraktische zaak zou zijn als ook bijvoorbeeld een tandenborstel eigendom blijft van de staat, alsof die geretourneerd zou worden als de eigenaar er geen noodzaak meer aan heeft, of iemands sokken eigendom van de staat zouden blijven? Dus, het praktische element komt er altijd bij kijken, je oude sokken of tandenborstel terug moeten geven aan de staat omdat het haar eigendom is, is praktisch absurd.

    “Als jij mij een zadel dat jouw eigendom is voor mijn fiets leent en ik monteer dat zadel op mijn fiets, raak jij de eigendom kwijt. ”

    Als dit wordt toegestaan, dan ontstaat er op grote schaal chaos en ruzie over wat van wie is. Dat is praktisch gezien een onhoudbare situatie. Dan zou niemand meer wat uitlenen, als dat inhoud dat men het eigendom kwijt raakt.

    In de tweede situatie introduceer je toestemming van de originele eigenaar. Dan ontstaat er geen onenigheid, dan is er sprake van toestemming van originele eigenaar naar nieuwe eigenaar.

    Dus wat bedoel je nu met die twee voorbeelden, die verschillend zijn?

   • ‘raak jij de eigendom kwijt.’

    Dit is ook onduidelijk, uitlenen is geen recht van eigendom kwijtraken. Het ligt in de aard van uitlenen dat je dat wat uit is geleend (tijdelijk) niet zelf kan gebruiken. De frase ‘je raakt je eigendom kwijt’ is misleidend.

 2. @ Peter, je lijf is niet je eigendom. Ook niet van een ander overigens. En al zou het je eigendom zijn, ook op eigendom worden inbreuken gemaakt. Bij wet. Gelukkig kan dat niet bij je lijf.

  • Het is geen eigendom in de zin dat het een monetaire waarde heeft, en dat het eigendomsrecht overdraagbaar is, dat er belasting op kan worden geheven, en etc.. Het wordt verwoord in termen van onschendbaarheid.

   “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

   https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

   Via de achterdeur, zoals met alles.. ‘ behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen’, probeert men natuurlijk op allerlei wijze inbreuk te legitimeren.
   Zo is het mogelijk dat als een kliek zieledokters meent dat iemand niet toerekeningsvatbaar is (zonder dat hij een misdrijf heeft begaan), dat dan het recht op onaantastbaarheid wordt ontnomen. En je zal je ook niet moeten verbazen dat men via dat soort wegen, het publiek belang, de onaantastbaarheid ontneemt.

  • In de wet zou dus moeten staan, onaantastbaarheid behalve na het plegen van een misdrijf. Iemand zijn fysieke vrijheid ontnemen (gevangenisstraf) is een vorm van beperking van die onaantastbaarheid van het lichaam.

 3. @ Johannes, als je je zadel uitleent, raak je je eigendom kwijt zodra de eigenaar van de fiets het zadel monteert. Als je suiker van de buurvrouw leent, raakt ze de eigendom van die suiker kwijt zodra je de suiker van haar bij je eigen suiker gooit. Je geeft haar ook niet haar eigen suiker terug. Maar slechts de hoeveelheid suiker die ze van jou geleend heeft.

  • Bertuz, woordspelletjes. Het probleem ligt in onduidelijke formulering, en de limitaties van taal versus de complexe praktijk.

  • Punt is dat je buurvrouw niet weet hoeveel korrels ze je heeft geleend en ze evenmin kan identificeren als zijnde van haar afkomstig. Haar naam staat niet op iedere korrel. Dan is het handiger dat jij de eigenaar wordt van haar suiker. Gezamenlijk/gedeelde eigendom zou ook kunnen. Maar dan kan de een niet beschikken over het deel van de ander. Als jij dan op jouw beurt suiker zou uitlenen, zou je haar suiker uitgeleend kunnen hebben. Eigendom, was het maar zo eenvoudig.

   • De complexe praktijk kan niet worden gevat in simpele regels. En in de gevallen die je schetst is het een geval van goodwill en reciprociteit. Dus de problemen die je schets inzake het concept van eigendom, en wat in de praktijk niet in dat concept valt, zijn zaken die meestal middels de flexibiliteit van goodwill en reciprociteit worden opgelost, wat het meest handig is. Er is de letter van de wet en van concepten, de complexe realiteit, en de geest der dingen.

 4. Met als gevolg dat zij de suiker alleen terug kan vragen op basis van verbruikleen en niet op basis van eigendom. Ga je failliet, moet je achter in de rij aansluiten. Zou je eigenaar zijn gebleven, zou je buiten het faillisement blijven.

 5. Je bezit niet je lichaam, de dood zal het uiteindelijk opeisen. Je -bent- je lichaam, jouw leven, daarmee uit. Een ander kan proberen je lichaam, je leven, op te eisen en er zal dan een vorm van geweld aan te pas moeten komen om je lichaam, je leven, op te eisen, waarbij niemand vrijwillig z’n lichaam, z’n leven, zal opgeven en zal dit dus ook met iedere vorm van geweld verdedigen.

  Filosofie van de vrijheid
  https://youtu.be/Ovl8ip3steM?si=QrbrkNvj8r3PzfhV

 6. Toch zit er wel een probleem aan die stelling als het een zwangerschap betreft.

  Mag een vrouw zomaar, op elk moment een zwangerschap af laten breken dmv abortus? Het mag dan haar lichaam zijn, er is een punt waar die foetus een levensvatbaar nieuw persoon wordt.

  De opvatting zoals in bepaalde progressieve staten in de VS dat een abortus nog steeds toelaatbaar is, al zijn de weeen al begonnen is mij een gruwel. En dan pushen ze hier nog voor het idee dat een vrouw nog tot enkele uren NA de geboorte zou mogen kiezen voor het doden van de baby doet me al helemaal walgen.

  En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat die foetus niet door die vrouw alleen is geschapen. Het idee dat de man er helemaal geen zeggenschap over heeft is toch nogal vreemd.

  Dat wil niet zeggen dat ik abortus geheel zou willen verbieden, maar wel dat er in mijn optiek een bepaalde termijn aan gebonden dient te zijn. Een vrouw heeft sowieso al veel meer mogelijkheden tot geboortebeperking dan een man. Maar als een man het kind graag zou willen hebben maar de vrouw kan beslissen de zwangerschap zomaar af te breken zit er iets helemaal scheef.

  • Zoals we eerder unaniem hebben vastgesteld is je lichaam van niemand. Of je leeft of dood bent, doet niet ter zake.

   Voor een kind dat groeit in de buik van de moeder geldt hetzelfde: het is van niemand. Dus de stelling ‘my body, my choice’ gaat niet op. Zelfs dubbel fout, want die moeder is geen eigenaar van haar eigen lichaam en al helemaal geen eigenaar van het lichaam van een ander, het ongeboren kind.

   Dat het in haar buik groeit maakt haar geen eigenaar, net zomin als dat ik eigenaar van iemand word als ik die persoon te eten geef.

   • Blijft nog wel de vraag of de wetgever het recht heeft voor de vrouw te bepalen dat zij geen abortus mag laten plegen ..

   • “We” hebben helemaal niks vastgesteld. U misschien wel, maar uw visie is niet de mijne.
    Dat de ‘dood het opeist’ is een stelling die een bepaalde levensovertuiging uitdraagt die in veel opzichten niks anders is dan andere religies. En die ik niet onderschrijf.

    Ik ben eigenaar van mijn lijf. Het is mijn bezit. Einde verhaal. Iedereen mag daar anders over denken wat mij betreft; het zal me een zorg wezen wat een ander daarover denkt.

    De opmerking dat het niet van de hand kan worden gedaan is in principe al onjuist; er zijn mensen die vrijwillig een ‘slavencontract’ tekenen en hun lichaam overgeven aan een ander. Ik heb het hier niet over gedwongen slavernij voor alle duidelijkheid. Maar ook dat zou je kunnen zien als een voorbeeld van het feit dat het in bepaalde opzichten zeer zeker kan worden afgenomen. Evenals het doden van iemand in principe kan worden gezien als het afnemen van een lichaam.

    Ook het idee dat er geen inbreuk op gemaakt zou kunnen worden is belachelijk; we hebben net 2 jaar achter de rug waar er constant inbreuk werd gemaakt op het lichaam, net als er inbreuk wordt gemaakt op bezit.

    “Blijft nog wel de vraag of de wetgever het recht heeft voor de vrouw te bepalen dat zij geen abortus mag laten plegen ..”
    Zo blijft ook de vraag of een vrouw mag bepalen dat wel te doen.

   • Jij zou toch beter moeten weten Nico, het lichaam behoort aan de Heere.
    1 Korinthe 6:13

   • @Johan, de vrouw heeft tenminste nog het recht op zelfbeschikking. De wetgever heeft niet het recht inbreuk te maken op die zelfbeschikking. De vrucht/baby in wording heeft ook het recht op zelfbeschikking. Er vindt samenloop plaats van twee rechten op zelfbeschikking plaats.

  • Johan P,

   ‘Ik ben eigenaar van mijn lijf. Het is mijn bezit.’

   Hoe heb je het verkregen en wanneer precies?

   • Bezit en eigendom zijn verschillende dingen. Een dief bezit wel de gestolen fiets, maar is er niet de eigenaar van.

   • @Nico de Geit
    Daarmee kom je op een theologisch vlak en ik ga niet proberen 30 jaar vergelijkende religie in een post te douwen om mijn geloof te pushen, wat overigens sowieso al niemand aangaat.

    Ik stel dat mijn lichaam speciaal is gevormd voor mij; voor dit leven op dit tijdstip, niet voor iemand anders, het is niet niet heel anders dan bv een custom-built auto. Ook een auto begeeft het op een bepaald moment, dat wil niet zeggen dat het daarom niet mijn bezit/eigendom is. Of het feit dat de bestelling al was gedaan voordat werknemer X bij dat bedrijf ging werken en nu stelt dat hij die bestelling nooit gezien heeft.

    U hoeft het daar niet mee eens te zijn. Bewijs maar dat het niet zo is.
    En net zoals ik mijn huis en mijn bezit zal verdedigen tegen iedere vorm van roof of inbraak, zo zal ik MIJN lichaam verdedigen. De eerste die daar inbreuk op probeert te plegen zou ik aan willen raden eerst zijn testament op te maken.

   • Als jij zelfs geen eigenaar bent van je lichaam, dan mag iemand ook even je nieren er uit knippen. Het lichaam is het ultieme eigendom.

   • @ Een ander, neen dat mag niet. Als ik houder of bezitter ben van een fiets, mag zelfs de eigenaar van die fiets mij er niet zo maar af duwen. Het is een daad van geweld. En zowel een houder als een bezitter zijn beschermd door de wet.

   • Bertus, het is een reactie op Nico. Het idee dat je lichaam geen eigendom is is een onhoudbaar links concept.

   • @Bertuz
    Loos geklep. Als iemand mijn fiets steelt mag ik die persoon er niet afduwen? Voor de wet misschien niet, kan zijn. Maar dergelijke wetten zijn gewoon onzinnig. En ik heb mijn eigen fiets al wel eerder terug moeten pakken, soms ook mbv een paar tikken.
    Aankomen met een absurd voorbeeld, onder een al even absurde wet slaat gewoon nergens op.
    ‘De wet’ is niet perse rechtvaardig, of eerlijk, of zelfs maar logisch.

    Als er morgen een wet wordt aangenomen die stelt dat als u uw boodschappenkar naast de auto hebt staan maar er even niet naar kijkt iemand alles gewoon mee mag nemen kan dat wel een wet zijn, maar dat maakt het nog niet juist.

   • @ Johan, Tis geen absurd voorbeeld. Geen loos geklep. Het is de dagelijkse gang van zaken. Ik zeg nergens dat het logisch is of rechtvaardig of juist.

 7. Stel, je betaalt je belastingen niet. Dan stuurt de overheid uiteindelijk handhavers. Ze slepen je (lichaam) mee naar de gevangenis en sluiten je op. Op het moment echter dat het leven het lichaam heeft verlaten hebben ze geen interesse meer je nog langer op te sluiten, dan moet je (lichaam) zo snel mogelijk weg. (De geest / het bewustzijn in het lichaam staat centraal)

  Sommige verkrachters boeit het niets of een vrouw is overleden, het gaat puur om het lichaam. Als ze is overleden gaan ze gerust nog even door. (Het lichaam staat centraal)

  Er zijn twee visies op sterven / overlijden: de eerste is dat er een niet-stoffelijk deel het lichaam verlaat, je geest en/of ziel, en het lichaam ontbindt. De tweede is dat je je lichaam bent, dat het licht uit gaat als je sterft en je lichaam ontbindt.

  • Correct.
   Ik deel de eerste visie. Het lichaam is als een auto. Mijn bezit voor nu. En wanneer die is opgebruikt en naar de sloop gaat is het niet langer van mij, maar tot die tijd is het wel zeker mijn bezit. Het feit dat die auto naar de sloop gaat wil niet zeggen dat ik ophoud te bestaan.
   De gevangenis zou je kunnen zien als een wielklem, of een gesloten garagebox. De auto is nog steeds van mij, maar nogal beperkt in hoe die kan worden gebruikt.

   • @Bertuz.
    Niet geheel en al, of in ieder geval niet altijd, zoals bv met die gestolen fiets. Maar dat is niet te vergelijken. Maar u kunt op geen enkele manier aantonen dat mijn lichaam niet van mij is.
    Als we het gaan hebben over MIJN lichaam dan kunt u roepen wat u wilt, geloven wat u wilt, doen wat u wilt.

    Echter, het moment dat u, of wie dan ook, meent dat ik mijn lichaam niet zou bezitten en daar naar zou handelen door inbreuk te maken op mijn lichaam, of claims te leggen op mijn lichaam zijn de rapen gaar.
    Want als mijn lichaam niet van mij is, betekent dat dat iemand anders daar om wat voor verzonnen reden dan ook, aanspraak op kan/mag maken, claims op kan leggen of mee zou mogen doen wat men wil.
    Gaat gewoon niet gebeuren. Einde verhaal.

    “Hebben is hebben en krijgen is de kunst”. Mijn lichaam is mijn bezit EN mijn eigendom. Al het gelul in de ruimte eromheen is loos gepraat, wat net zo onbewijsbaar is als veel zaken in religie.
    Wie mijn lichaam wil ‘hebben’ of denkt daar claims op te gaan leggen kan zich opmaken voor heel veel ellende.
    MIJN lichaam is gevormd voor MIJ en mij alleen, om te worden gebruikt door mij, tot aan het moment dat het het begeeft, op welk moment ik er afstand van doe.

   • En je vergelijking met een auto gaat wel op? Met goederen kan dat onderscheid altijd gemaakt worden en wordt in de rechtszaal ook altijd gemaakt.
    De rapen zijn altijd gaar bij een inbreuk. Maar daar heb je eigendom helemaal niet voor nodig. Een inbreuk is een daad van geweld en alleen om die reden al laakbaar.
    Bezit, eigendom en houderschap worden gehanteerd bij goederen. Niet bij lichamen. Je mag het vinden, dat wel, maar dat maakt het nog niet “de heersende leer”.
    En wees blij. Als je eigenaar zou zijn van je lichaam zou er bij wet juist veel makkelijker inbreuk op kunnen worden gemaakt. Er wordt op eigendom nu al veel inbreuk bij wet gemaakt. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Een stapje naar het lichaam is daarmee zo gemaakt. Je lichaam gelijk stellen met een gewoon goed is gevaarlijk.

   • @Bertuz.
    We kunnen het op dit punt gewoon oneens zijn, prima.
    Overigens hoeft een lichaam geen bezit of eigendom te zijn om er via de wet inbreuk op te maken. Kijk maar naar de laatste 2 jaar met de covid-waanzin.

    En evenzo mag u dan denken dat de termen an bezit of eigendom niet gelden bij lichamen, in welk geval het dus per definitie al iets is waar je niks zelf over te zeggen hebt; het is immers niet van jou. Het feit dat je het gebruikt zegt dan niks, waardoor het juist eenvoudiger is om te stellen dat een ander er claims op mag leggen.

  • In nl heeft men veel moeite met het toekennen van smartegeld. Het in geld uitdrukken van lichamelijk leed zoals het gemis van een arm of een oog kan niet omdat het leven niet in geld uitgedrukt kan worden. Is misschien maar goed ook omdat niet te doen. Straks word je een operatie geweigerd omdat die duurder is dan je waard bent.

Comments are closed.