Bij de Kiesraad heeft zich onlangs een lijst zonder naam aangemeld, een z.g. “blanco lijst”. Hierop staan allerlei namen van individuele burgers, die zich kandidaat voor de kamerverkiezing hebben gesteld. De bedoeling is de ongrondwettige partijbureaucratie die, met daadwerkelijke steun van het staatshoofd, in Nederland in feite de lakens uitdeelt, eindelijk te ontmaskeren en te bestrijden, zodat kamerleden, in plaats van jaknikkende parasieten, volksvertegenwoordigers worden, zoals de bedoeling van de Grondwet is.

De Grondwet kent namelijk geen politieke partijen.
De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen (art. 54 lid 1 ) en stemmen zonder last (art. 67 lid 3). D.w.z. zij zijn volledig vrij om te stemmen, zoals zij zelf willen, ongeacht welke belofte, overeenkomst of afspraak dan ook.

Bovendien zweren of beloven Kamerleden bij hun ambtsaanvaarding trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt (art. 60). Vanaf dat moment is een Kamerlid grondwettelijk vrij om te stemmen zoals hij wil, d.w.z. afspraken of overeenkomsten met een politieke partij zijn nietig wegens strijdigheid met de Grondwet.

Toch worden kamerleden uit de partij gezet, zodra ze zich daadwerkelijk aan de grondwettelijke belofte of eed wensen te houden. Immers de “partijhierarchie” bepaalt, dat aspirant-kamerleden pas op de kieslijst gezet worden, nadat ze hebben beloofd zich aan de partijlijn te houden.

Op soortgelijke wijze als de Kamerleden wordt het staatshoofd, “nadat hij de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen”, beedigd. Ook hij zweert en belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt (art. 32).

“Normen en waarden”
Maar het is in Nederland praktisch uitgesloten zonder steun van een politieke partij een kamerzetel te verwerven. Hoe zit dat ? Kan een politieke partij ongrondwettig handelen ?

De uitvoering van de Grondwet wordt in “formele wetgeving” geregeld. In dit verband denken we dan aan de Kieswet. De Kieswet kent wel partijen, althans z.g. “lijsten”. Via die lijsten kunnen politieke partijen (verenigingen), CDA, Christen-Unie, D’66, Groen-Links, LPF, PvdA, PvdV, SGP, SP, VVD zich afficheren.
Hoewel hun doelstellingen en daden in strijd lijken met de Grondwet, is een rechter onbevoegd “formele wetten” (zoals de Kieswet) aan de Grondwet te toetsen (z.g. toetsingsverbod art. 120 Gw): “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Met het partijstelsel ontduikt de politiek met steun van het beedigd Staatshoofd, stelselmatig de Grondwet. Je zou kunnen zeggen, dat Nederland zich daardoor willens en wetens in een permanente staat van samenzwering bevindt.

Zo is het bijvoorneeld mogelijk, dat in dit land niet meer de volksvertegenwoordiging, het parlement, maar de regering tegenwoordig beslist over oorlog en vrede. Denk aan Afghanistan. (VS-delegatie -> Regering -> Commissie Stiekem (fractievoorzitters) -> fractiediscipline -> Kamerbesluit)

Blanco lijst
Woordvoerder van de lijst-zonder-naam is nummer 17, Robert Verlinden, oprichter van De Revolutionaire Partij. Desgevraagd liet hij mij weten, dat zodra alles perfect is, er binnenkort een persconferentie zal plaatsvinden.

De issues die de verschillende kandidaten in de Kamer te berde willen brengen zijn te vinden op:
issues
en de lijst van onafhankelijke kandidaten:
kandidatenlijst

Zie ook: www.blancolijst.nl/index-te…
En het video-interview met Robert Verlinden.

Voor diegenen, die het stemmen niet kunnen laten en de stemcomputer ondanks de fraudegevoeligheid toch nog vertrouwen, is het stemmen op een kandidaat van de blancolijst wellicht een interessante optie.

92 REACTIES

 1. Als je vrij bent om te stemmen dan ben je toch ook vrij om te stemmen overeenkomstig een partijprogram. Waarom zou zo’n afspraak nietig zijn.

 2. BLANCO LIJST??

  Die als "geen politieke partij" wel politiek bedrijft.
  Die mee doet aan de verkiezingen.
  Met minimaal 17 kandidaten, die zijn samengesteld o.a. uit:
  -De Groenen
  -Partij voor de waarheid
  -Partij voor jongeren
  -Alternatieve Volkspartij
  Internet partij Nederland
  -Revolutionaire Partij Nederland
  Die verkiesbaar zijn en waar je op kunt stemmen.
  Die mensen in de Tweede Kamer wil hebben
  Die gaat zorgen voor de kwaliteit van uw leven. (zeggen ze zelf op site)

  Of ik begrijp er geen moer van, of het is een grote farce.

 3. [1] Betancourt,
  Een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het hele volk en niet een politieke partij. Dat is in strijd met de Grondwet.
  [2] Hub,
  De "blanco lijst" is geen politieke partij, maar een lijst met "onafhankelijke" kandidaten, die motu proprio een of andere "partij" kunnen vertegenwoordigen zonder zich aan voorafgaande afspraken te hebben moeten belasten of "verplichten" of zich belast te voelen, op straffe van royement, uitstoting uit de fractie, etc….
  Overigens, voor alle duidelijkheid: Ik geef hier geen stemadvies, hoegenaamd.
  SpyNose

 4. Op zich heel interessant, want dat betekent dat mensen zich kunnen afscheiden van hun partij en toch in de kamer kunnen blijven zitten, want zij zijn trouwens gekozen door de kiezers en niet de partij. Dat schept wat mogelijkheden voor partij-afvalligen, die in feite het kiezersvolk gaan vertegenwoordigen en niet zoals nu vaak wordt gesteld, dat ze ‘kiezersbedrog’ plegen. Op dit moment kent men alleen carrièrepolitici; op deze manier worden het volksvertegenwoordigers.

 5. [1] Wanneer partijen compromissen sluiten om in de regering kunnen zitten bijvoorbeeld. Dat betekent dat iedereen de afspraak nietig kan verklaren, omdat het programma niet volledig wordt uitgevoerd. Je zet de partij op zo’n manier schaakmat. Goed plan.

 6. ZEEEER goed gezien en vooral eieieindelijk BEGREPEN … Maar WAT kan het hooguit uitrichten?

  Meer dan 80% van de populatie is inmiddels letterlijk van het ranja-bewind voor hun bestaan afhankelijk.

  En namen van de initiatiefnemers zullen weldra op de een of ander … "ongelukken" danwel politieke moordlijst voorkomen.

  Helaas … iets in Nederland "veranderen" doet men NIET via de stembus …

 7. [4]
  Albert Spits,

  Als een volksvertegenwoordiger zegt dat hij\zij zich aan een bepaald programma zal houden, maar vervolgens gaat hij\zij zich afscheiden van de fractie en totaal anders stemmen, is het dan geen "kiezersbedrog"? Niet dat ik het per se eens ben met het systeem zoals het is, maar áls ik dan op een liberale partij stem, wil ik wel dat de leden daarvan zich aan hun afspraken houden.

 8. [3] Dat komt dan neer dat je een blanco cheque afgeeft aan iemand die er mee kan doen wat hij wil.
  Een partijpoliticus kun je nog bedrog verwijten. Maar met die blanco cheque mag de persoon doen wat hij wil.

 9. [7]

  Daar heb je het al (weer) … het ACHTERLIJK geroep over "kiezersbedrog". Zijnde het shitsjialistische tweelingenbroertje van "niet-op-de-man-spelen" …

  Wat een imbeciele notie.

  WAAROM zou het "kiezerbedrog" zijn als een parlementaire kadaver af en toe min-of-meer bij zijn positieven komt. Heeft hij "zijn" partij misschien "bedrogen"? Welnu, daar is veel een grotere kans op. (Ook al heeft hij hun immorele beloften moeten doen voor dat tie op een "verkiesbare" plaats op hun lijstje kwam… Edoch zoooo politiek ACHTERLIJK is men in Nederland … De kiezers "bedrogen" … komaan rot toch gauw op …

  Wat zo’n iemand als Uil niet bevatten dat een democratie niet op steunt op wat partijen zeggen maar wat de kiezers ervan vinden.

  In de VS zijn er officieel twee partijen aan bod, maar de meeste en overgrote meerderheid van de kiezers zijn gewoon "independent voters". Welnu zo’n iemand is Uil uiteraard niet, eenvoudig omdat tie niet eens weet wat dat is …

 10. [8] Hub,
  Correct. Of toch niet helemaal ? Want ook de onafhankelijke volksvertegenwoordiger loopt het risico niet meer herkozen te worden.
  Het stemmen blijft, hoe je het ook wendt of keert, toch altijd een kwestie van vertrouwen.
  Een districtenstelsel werkt beter, althans minder slecht, dan evenredige vertegenwoordiging, omdat het d.s. gebaseerd is op het alles-of-niets beginsel en omdat de kandidaat dichter bij de kiezer staat.
  Blijft staan, dat de verzorgingsstaat een abjecte socialistische uitvinding is, maar dat is een ander hoofdstuk.
  SpyNose

 11. [5]
  Precies. Een "partij", gesteld, dat daaraan behoefte zou bestaan, zou eigenlijk een organisatie behoren te zijn die zich niet inhoudelijk met politiek bemoeit, maar haar leden slechts in staat stelt zich te kandideren om het volk te vertegenwoordigen. Dus zoiets als de onderhavige "blanco lijst". Overigens vraag ik me wel af, hoe de rangorde in de "blanco lijst" werd samengesteld en door wie.
  SpyNose

 12. [6] ACP,
  Ik zag laatst beelden van het staatshoofd op een feestje in Markelo (Ov.). De Oranjetelg droeg daarbij een oranje-jurk met daar bovenop weer die bekende platgeslagen hoedendoos, maar deze keer knal-rood geverfd. Het was gewoon geen gezicht, maar dat kon het hoofd natuurlijk niet deren en vermocht trouwens de volkspret niet te drukken. 😆
  Zo zie je nog eens waar zo’n ouwe doos al niet goed voor is. Volgende keer in de moskee zal ie wel knal-groen geschilderd worden.

 13. [9]
  ACP,

  Ik kan je gebrabbel zoals gewoonlijk niet geheel volgen, maar laat ik een poging doen uit te leggen wat ik bedoel met "kiezersbedrog":

  Als ik stem op een partij met een liberaal c.q. libertarisch programma, wil ik dat de verkozen leden daarvan zich ook aan dat programma houden. Als ze daarentegen de liberale punten laten vallen, en collectivistische compromissen sluiten, etcetera, ben ik als kiezer wel degelijk "bedrogen". Dat heeft niets te maken met kadaverdiscipline, maar het schenden van het impliciete contract dat hij\zij met mij heeft, danwel de "machtiging" die ik hem\haar zou hebben gegeven.

  Als alleen de parlementaire kadavers van de collectivistische partijen zich niet aan hun program houden, en vrolijk liberale wetten steunen, zou ik daar geen moeite mee hebben. Maar ook daar wordt dan een afspraak met de kiezers geschonden. En als zij het kunnen, kunnen de liberale parlementariërs ook hun achterban belazeren.

  Als je dan al een democratie, en dan de vertegenwoordigende variant, moet hebben, lijkt het me wel zo "eerlijk" als de volksvertegenwoordigers verkozen worden op basis van de verkiezingsprogramma’s die ze pretenderen te onderschrijven. Al weet ik uiteraard ook wel dat een eerlijke politicus een contradictio in terminis is. En ik laat de wenselijkheid van (deze vorm van) democratie ook even in het midden.

  Overigens, in onze huidige democratie wordt verondersteld (in theorie althans) dat je de wetgevende macht kiest, zonder compromissen, zonder coalitievorming of deelname aan een Regering die slechts de uitvoerder van die wetten heet te zijn. Dan is het alleen nog een kwestie van het vinden van een partij waar je het met alle punten eens bent, en die garandeert niet deel te zullen nemen aan een Regering als ze daarvoor bepaalde punten uit haar programma moet compromitteren. 😉

 14. [13]

  Het GENIALE van de Nederlandse machtskliek is dat zij mensen als Uil een illusie hebben verkocht en hem hebben weten te overtuigen dat tie "wat te zeggen" heeft, terwijl hij zuiver en letterlijk voor SPECK-und-Bohnen mag meehuppelen … Zodanig zelfs dat de Uiltjes zich "bedrogen" voelen … wanneer een zielloze parlementaire kadaver ook maar een millimeter afwijkt van doctrine en enig individueel gedrag toont.

  Idem ditto voor het wonderlijke fenomeen dat menschen als Uil zich ONAANTASTBAAR achten en diep verontwaardigd zijn wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het uitkramen van partij-onzin dat zij "argumenten" noemen …

  En net zoals zij zich "bedrogen" voelen, verbeelden zij zich dan dat hun groot "onrecht" wordt aangedaan, omdat er tegen hun "op-de=man" zou worden gespeeld. een uiterst primitieve maar diep gevoelde nep-mores dat hun door de machtskliek is ingepompt.

  En zooo hebben lieden als Uil al helamaal geen ideeee dat democratische politiek NIET en nauwelijks berust op het kunnen sluiten van compromissen, maar op het bestaan (en het tolereren dat het bestaat) van een potente en loyale OPPOSITIE die erger en excessen van de (tijdelijk) machthebbers een halt weet toe te roepen.

  Het verbaasd mij dan ook steeds meer hoe zeer de machtskliek in Nederland in is geslaagd het voetvolk te hersenspoelen dat zelfs de "libertariers" iemand die op numero 44 bij een VERRADERSPARTIJ als de VVD probeert aan de bak te komen serieuze "politieke status" toekent …

 15. [14]
  ACP,

  Dit was de laatste keer dat ik op jou reageerde in welke thread dan ook.

  Niet alleen valt er niet te reageren op die onontwarbare kluwen van "argumenten" en onzinnige deducties uit dingen die ik in jouw verwarde geest zou impliceren, maar ook is het onmogelijk een redelijke discussie te houden met iemand die specialiseert in het aanvallen van mensen op de persoon en het zo weinig zinnigs mogelijk zeggen met zoveel mogelijk woorden. En die ad hominems probeer je armzalig te verbloemen door te zeggen dat daarover klagen slechts een teken van "indoctrinatie" zou zijn.

  Waar haal jij het vandaan dat ik de illusie zou hebben dat ik iets meer te zeggen heb dan 1 stem op de circa 12 miljoen kiezers? Waar ontkracht je mijn argument dat het niet wenselijk is als een libertarische volksvertegenwoordiger onlibertarische wetten gaat steunen in weerwil van zijn kiezers? En wat zit je te blaten over een "loyale oppositie" als die volksvertegenwoordigers maar lekker doen wat hun op dat moment invalt (of het nu "oppositie" is of het steunen van de regering), zonder enig programma dat ze de kiezer voorleggen? En wie is in vredesnaam die nummer 44 van de VVD waar je het over hebt en wat heeft dat met mijn reactie te maken?

  Ik ben het zat dat jij me ideeën of sentimenten in de mond wilt leggen, om daar dan tegen te "argumenteren". Je gebruikt gewoon iedereen waarop je reageert als een vehikel voor je stokpaardjes en omdat je het gewoon leuk vindt om mensen te beledigen om wat voor reden dan ook. Als een psychotische Don Quichotte die z’n eigen windmolens op anderen projecteert om die vervolgens aan te vallen.

  Ik nodig wie dan ook jouw reactie leest uit om me uit te leggen waar je het over hebt, waar je het in vredesnaam vandaan haalt, en wat precies je argumenten zijn. Maar op jou persoonlijk ga ik niet meer in. Zoek maar een ander die als jouw menselijk katheder of boksbal wil dienen.

 16. [16]
  Die duidelijk nog veeel minder in de gaten heeft. Want wat maakt het verder uit of het TURVEN van de "stemmen" niet deugt … ongeacht of het met de hand gaat of "electronisch", waneer er in feite NERGENS op "gestemd" wordt … omdat Nederlands niets anders is dan een PRIVE DOMEIN van de MPP … waar "kiezers" voor Jan Loel fungeren …

  [15]
  Uil … je bevestigd in je eigen gebrekkige woorden en bewoordingen alweer waar ik jou en jouw soort voor aanzie … Vooral omdat jij je zelf steeds tegenspreek. Eerst zeg je dat jij je bedrogen voelt, en nu zeg je dat je uiteindelijk niks te zeggen hebt … dus hoezooo "bedrogen" …? En waarom mag men niet op de man afgaan waar mensen (figuurlijk) met elkaar schermen. Mag dat niet onder het voetvolk?

  En die hele Libanon-"discussie" heeft bij mij ook een heel rare smaak in mond achtergelaten …

 17. [15] Hoi Owl,

  Dit is werkelijk een grote dag voor de VS.

  Ik heb slechts 2 lui geblacklist en vandaag heeft eerst Cin dit nu ook met Beek gedaan en jij met ACP.

  Geweldig!

  Als de rest ons voorbeeld volgt, zullen deze 2 aanstellers/trolls snel "uitgeloeld" zijn en ergens een andere blog gaan vervuilen.

  Nu komt het erop aan vol te houden en effe op de tanden te bijten als ze je weer een hoop oeverloze sneren om de oren smijten.

  Dan doen ze slechts om je uit je tent te lokken en te kunnen "triomferen" wanneer jij vervolgens je eigen belofte verbreekt van hen te negeren.

  Dus: effe stoicijns blijven en na een weekje of wat ben je er vanaf.

  Groeten,
  M

 18. [18] Ik vind eerlijk gezegd de posts van Beek vaak een goede toevoeging aan de discussies.
  ACP’s reacties zijn vaak wat eenzijdig (altijd over monarchie), maar hij is zeker geen "troll". Zie ook hoe hij de vloer aanveegt met "Social Drama" in het topic http://www.vrijspreker.nl/b

  Het is goed dat het forum een beetje op scherp blijft staan door verschillende meningen.

 19. [19]
  Als ik Uil was zou ik ZEEEKER mijn bek stijf dicht houden, want hoe meer hij zegt hoe erger hij in zijn eigen ondergoed verstrikt raakt … De man is zowaar het schoolvoorbeeld van een zwaar gehersenspoelde. Er is nog geen grammetje orginaliteit aan hem, dus hoezo … "zelfstandig denken" … En M is uiteraard en paar graden slechter aan toe …

  Dat ik het overigens steeds en uitsluitend over de monarchie hebt is omdat zij als een grote brok droge strondt in de volkskeel steken … Zij zijn vandaag de dag namelijk al net zo erg als de vroegere Pausen … die zich verbeelden opvolgers te zijn van Jesus. Nu vertegenwoordigt de monarchie in Nederland slechts een zijde van de medaille, de ander zijde is dat het Nederlandse volk zelf nergens to in staat is, omdat het uit omhoog gevallen en doorgeleerde geteisem bestaat die inmiddels letterlijk VERSLAAFD zijn aan de verzorgingsstaat en de illusieve notie dat het hun "zekerheid" kan bieden.

  Maar misschien is het wel een vrouwelijke oerinstinct, omdat die uiteindelijk steeds de benen spreiden voor de sterksten en degenen die hun "zekerheden" beloven …..

 20. [18]
  M,

  Dus je neemt al aan dat het mij aan de wilskracht of consequentheid ontbreekt om niet meer op ACP te reageren? Wat een motie van vertrouwen… 😉

  Je kent me te goed. Het zal me inderdaad wel enige moeite kosten vrees ik, aangezien ACP toch wel het talent bezit om me het bloed onder de nagels vandaan te halen met z’n insinuaties en verwrongen (on)logica.

  Ook komisch dat hij blijkbaar niet inziet dat iemand tegelijkertijd zijn eigen invloed bij verkiezingen op waarde kan schatten, en toch ook het niet wenselijk vindt als liberale politici, gemachtigd door miljoenen individueel machteloze liberale kiezers, zich niet aan hun afspraken houden om een liberale agenda te verwezenlijken.

  Nee, ik zal mijn best doen niet nog een keer de fout te maken om hem een opzetje te geven door op hem te reageren.

 21. [19]
  Jozef,

  Probleem is alleen dat ACP dat doet met vrijwel iedereen waarop hij reageert. En ik zou een onaflatende stroom van meer en minder geslaagde beledigingen nog niet direct "de vloer aanvegen" noemen. Ik heb de thread waarnaar je verwijst niet echt gevolgd, mede omdat ik me niet door al die vrij wazige reacties van SD wilde worstelen, maar als ik zo eens snel kijk (ik kan me vergissen) lijkt ACP ook dezelfde "argumenten" en standaard-beledigingen en stop(scheld)woordjes te gebruiken die hij tegen vrijwel iedereen inzet. Of je nu "doorgeleerd" of "autodidaktisch" bent, het is voor ACP altijd reden om je (te proberen) af te branden, je "shjitsjalistisch" te noemen, en je van "geloel (al dan niet in de ruimte)" te beschuldigen. Dat hij in een enkel geval raak schiet, zoals bij SD, verandert niet dat zijn aanvallen en "argumenten" in 90% van de gevallen puur onzinnig uitingen van persoonlijke frustraties en twistziekte zijn.

  En dan hebben we het nog niet eens over zijn overbodige "monarchistische pachters"-onzintheorietje. Alsof een kiezer waar dan ook individueel iets substantieels te zeggen heeft in een (vertegenwoordigende) democratie. Alsof er niet in ieder land, democratisch of niet, een elite is die uiteindelijk heel wat meer macht heeft dan de gemiddelde sloeber. Alsof monarchen ooit zoveel macht zouden kunnen behouden zonder steun van zo’n elite of het volk. En alsof er ook maar ene moer zou veranderen als niet langer de Koning(in) maar een ander figuur aan de top van de piramide staat zolang de constructie van het systeem zelf niet substantieel verandert. Kijk maar naar Nepal, hoe "succesvol" de monarchie daar is, ondanks vrijwel onbeperkte (militaire) macht. Wedden dat het daar niet beter wordt als de koning eruit wordt gewipt en wordt vervangen met één of andere parlementaire (mogelijk Maoïstische) figuur? Maar hij verkondigt zijn "theorie" alsof het de onvolprezen wijsheid van het Orakel van Delphi zelve is.

 22. Mwah … if it quacks like a duck,paddles like a duck, waggles like a duck, fladders like a like a duck and fourages upside-down like a duck … then changes are pretty good it is a duck …

  Same thing if it swoops, hoots, wrings-his-own neck, consumes dead mice and calls himselves an owl …. then changes are it is some stupid owl … Tell me it ain’t so …

 23. [22] die op zijn wenken wordt bedient:

  Zegttie: "" … En dan hebben we het nog niet eens over zijn overbodige "monarchistische pachters"-onzintheorietje. Alsof een kiezer waar dan ook individueel iets substantieels te zeggen heeft in een (vertegenwoordigende) democratie..""

  Zegik: In democratische democratien, en waar dus effective en operationele OPPOSITIE bestaat en wordt getolereerd (zoals in de meeste Engelssprekende landen), telt ELKE individuele stem.

  Zegttie: "" …Alsof er niet in ieder land, democratisch of niet, een elite is die uiteindelijk heel wat meer macht heeft dan de gemiddelde sloeber… ""

  Zegik: … Waaaaarom zouden, waar dan ook, "gemiddelde sloebers" het voor het zeggen hebben? Eerder had ik het over INDIVIDUELE "empowered" kiezers en niet over stom voetvolk als Uyl.

  Zegttie: "" … Alsof monarchen ooit zoveel macht zouden kunnen behouden zonder steun van zo’n elite of het volk. En alsof er ook maar ene moer zou veranderen als niet langer de Koning(in) maar een ander figuur aan de top van de piramide staat zolang de constructie van het systeem zelf niet substantieel verandert. Kijk maar naar Nepal, hoe "succesvol" de monarchie daar is, ondanks vrijwel onbeperkte (militaire) macht… ""

  Zegik: … Welnu, monarchen die GEEN macht hebben kunnen het per definitie ook niet behouden. Maar een Uil kan dit soort zeer eenvoudige boleaanse logica niet eens bevatten. Uyl loelt eenvoudig uit z’n nek en dat is echt geen cliche.

  Zegttie: "" … Wedden dat het daar niet beter wordt als de koning eruit wordt gewipt en wordt vervangen met één of andere parlementaire (mogelijk Maoïstische) figuur? Maar hij verkondigt zijn "theorie" alsof het de onvolprezen wijsheid van het Orakel van Delphi zelve is…. ""

  Zegik: Waarom zou men een (ervelijke)koning opzettelijk "aanhouden" omdat men bang zou zijn dat zijn vervanger het niet beter gaat doen? Zoiets als het Nederlandse shitsjialisme dus … waadoor mensen die verdienen om reeds meermalen te zijn ontslagen een hand boven het hoofd gehouden worden. En dat terwijl hier sowieso minsten DE HELFT van de ambtenaren en vakbondsleden op staande voet de zak dienen te krijgen … Waaronder ongetwijfeld ook een Uyl …

 24. [25]

  BLANCOLIJST is zoiets als in de MPP-Bijenkorf proberen een toonbankje te bemachtigen … om de klanten een of ander "wonder" reinigingsmiddeltje of "de allernieuwste" allesschiller aan te smeren …

  Binnen het (politieke) warenhuis bedrijf stelt het geen eene ruk voor … en is misleidend …

 25. Dit wordt weer om te gillen … Dejavu all aver again …

  1. Deze partij tast volledig in het donker t.a.v. wat dit land en volk met imminente extinctie bedreigt.

  2. Laat staan dat zij zouden weten dat de weg naar mogelijke reformatie absoluut NIET door het Binnehof gaat.

  3. Kijkt men naar de "kandidatenlijst" dan moet men iemand als Owl groot gelijk geven … arme vaag en nauwelijks-opgeleide (ya precies, VAAG) sloebers komen niet aan de bak en maken hier NIET de dienst uit ( hoewel de PvdA had een parlementaire kadaver genaamd Smit die "autodidact" was en in Amsterdam is een ex-hoertje "onderwijs deskundige") en de meeste doctorandussen parasiteren reeds op het bestaande systeem. Maar een aantal figuren zijn uitgesproken ridicuul en vooral DISFUNCTIONEEL. Want neem nu zo’n Martin Dessing die het al overmee heeft geprobeert … van middenstand tot hoofdstand …

  4. Het zal vast niet lang duren voordat ook zulke figuren als Arjan de Kozijnman, de Weidevogel, de Geblondeerde Dame, de Pornoboer en nog vele anderen zich zullen aanmelden …

 26. [27] APC,
  "4. Het zal vast niet lang duren voordat ook zulke figuren als Arjan de Kozijnman, de Weidevogel, de Geblondeerde Dame, de Pornoboer en nog vele anderen zich zullen aanmelden …"

  Onbegrijpelijk, dat de Pedo’s niet in de Kamer komen. Nederland heeft daarmee zijn internationale reputatie als seksuele trendsetter te grabbel gegooid.
  Ik verveel me trouwens dood met die slappe uitzendingen met de zwaar overbetaalde Mingelens, Pauwen, Polakken, Wittemannen, enzo.

  Want is het niet hoog tijd, dat er wat Mindergeletterden, Gekwalificeerde Imbecielen, TBS-ers, Penose en Hells Angels, Hooligans en Kutmarokkanen komen opdraven ? Je hoort er steeds, over praten, maar je ziet ze nooit !

  Bah, het valt inderdaad te vrezen, dat het nooit wat wordt met dat Haagse Blufcircus.

 27. Deze Lijst van BLANCO BREINEN irriteerd mij onmetelijk. Met name n.a.v. wat deze "genien" voorstellen (wwar eene Roding een echte begaafde bij is) in de "kamer" ten berde te brengen …

  "" …aandachtspunten van Blanco Lijst kandidaten: …""

  Blancos: "" Wij moeten ons aan de regels houden. …. ""
  ACP: == Dit is fluiten in de tegenwind, het kan letterlijk nooit niet iets uitrichten

  Blancos: "" … Saddam had geen massavernietigingswapens en had niets te maken met 9/11.""
  ACP: == Bush was als president van een land en volk dat was aangevallen verantwoordelijk om de meest potente en meest waarschijnlijke sponsoren van de jihadgangers uit te schakelen . Saddam hing altijd al aan de grote klok dat hij daartoe in staat was …

  Blancos: "" George Bush jaagt al jaren met grof geweld op een onzichtbare vijand … ""
  ACP: == Bush, en alle Amerikaanse presidenten, weten dat ( na het inmiddels verslagen communisme) het Islamofacisme het volgende serieuze wereldgevaar vormt. De Islam dient daarom op maat gezaagd te worden Blanco Breinen kandidaten snappen veel zaken eenvoudig niet.

  Blancos: "" … Blanco Lijst kandidaten vinden het vreemd dat sommigen heel veel hebben, en de meeste steeds minder. De aarde is het erfgoed van alle mensen!
  ACP::=== Ya … ya … NEO-MARXISME, de aap is al meteen uit de mouw … Hopen op stemmen uit de linker hoek … LOL

  Blancos: "" …We zien en horen van onze wereldleiders meer geheimzinnigheid en leugens dan wijsheid en waarheid. …""
  ACP: == En dat gaan de lieden met de Blanco Breinen dus effe tussen neus en lippen door doen …

  Blancos: "" … Stop de geheimzinnigheid. Stop toenemend militarisme. … ""
  ACP:== Toen zeeeker ook al meegedaan aan de demonstraties in Soesterberg tegen de kruisraketten? En nu weer met de gebroken geweertjes paraderen?

  Blancos: "" … Geheime diensten hebben meer bommen op hun geweten dan alle verdrukten der aarde bij elkaar. Blanco Lijst brengt dit onderwerp naar de kamer! ""
  ACP:== BIIIIG DEAL … wat een achterlijke propositie, alsof het Nederlandse nep-parlement daar wat aan zou kunnen doen …

  Blancos: "" … Het consumentenbelang staat op het spel! … ""
  ACP: == Hoe meer de consumenten in de ruimte KLAGEN, hoe meer bureaucratie er komt… Ik zou zeggen met de portemonnee "stemmen" is veel meer effectief, veel meer dan een of andere dimwit Blanco kadaver in het "parlement".

  Blancos: "" … Ons voedsel wordt genetisch gemanipuleerd. … ""
  ACP: == Dit is iets dat een Ralph Nader letterlijk zijn bestaan op baseerde en aan dankt, alleen al omdat hij aan Harvard werkelijk NIETS substantieels had opgedaan.. Waarom rekenen bijv. de zogenaamde experts niet uit of het wezenlijk wat uitmaakt op de levensverwachting van de gemiddelde mens. Wat mij betreft, Ik eet liever GEMANIPULEERD voedsel dan NIETS ….

  Blancos: "" … Grote hoeveelheden gif worden er in ons milieu gebracht. … ""
  ACP == Nog zo’n stuk zuiver geloel van mensen die denken te hebben "doorgeleerd", maar niets hebben opgedaan ondanks het drs-vodje.

  Blancos: "" … Na de invoering van de Euro schieten voedselbanken als paddestoelen uit de grond en neemt de armoede toe. …""
  ACP: == Die Dessing heeft geen enkel benul van monetaire, of macro laat staan de hedendaagse mondiale economie. En al zeker niet van de gevolgen van de afschaffing van de goudstandaard. Dat het Nederlandse volk door een Kok, Duitenberg, Dijkstal en Zalm zijn verneulkt is reeds algemeen bekend, daar is echt geen nep-geanaliseer van een Dessing voor nodig …

  Volgens mij kan de "Blanco Lijst" beter veranderd worden in de "Blanco BREINEN Lijst" Ik heb nog nooit zo’n stel politieke onnozelen meegemaakt … die aan de bak willen …

 28. In antwoord op bovenstaand geniaal commentaar (met de weggelaten punten stem ik in):

  ACP: == Dit [aan de regels houden] is fluiten in de tegenwind, het kan letterlijk nooit niet iets uitrichten
  >>> Het is de grondslag voor effectief bestuur.
  ACP: == Bush was als president van een land en volk dat was aangevallen verantwoordelijk om de meest potente en meest waarschijnlijke sponsoren van de jihadgangers uit te schakelen . Saddam hing altijd al aan de grote klok dat hij daartoe in staat was …
  >>> De feiten: de inval in Irak heeft de wereld niets veiliger gemaakt. In feite heeft Osama nu een stabiele operatiebasis en bron voor recruten in West-Irak. Alle U.S. strijdkrachten zijn ’tied-up’ waardoor er van de U.S. doctrine twee oorlogen tegelijk uit te kunnen vechten niets meer terecht komt. En Iran rustig verder kan werken aan de atoombom.

  ACP: == Bush, en alle Amerikaanse presidenten, weten dat ( na het inmiddels verslagen communisme) het Islamofacisme het volgende serieuze wereldgevaar vormt. De Islam dient daarom op maat gezaagd te worden Blanco Breinen kandidaten snappen veel zaken eenvoudig niet.
  >>> Bush snapt geen hout van waar het werkelijk om draait. het gevaar is niet Al Qaeda (integendeel: die hebben de wereld een onschatbare dienst bewezen door deze wakker te schudden voor het gevaar van het islamofascisme).
  Feit: Bush subsidieert de werkelijke vijanden: rijke fundamentalisten, met miljarden dollars oliegeld en laat ze ongehinderd hun gang gaan met het verspreiden van de islamitis. In een verbijsterende actie die ik alleen als je reinste landverraad kan kenschetsen heeft deze ex-olieman onderzoekssubsidies naar alternatieve niet-fossiele brandstoffen de nek omgedraaid. Alleen de hersenloze domheid alhier, gepushed door het zogenaamde genie Brinkhorst (gelukkig nu uit de running) die -godbetere het- CO2-sequestratie en nog grotere gasimporten uit Algerije als DE oplossing voor de energieproblemen presenteert slaat dit.
  ACP: == Hoe meer de consumenten in de ruimte KLAGEN, hoe meer bureaucratie er komt… Ik zou zeggen met de portemonnee "stemmen" is veel meer effectief, veel meer dan een of andere dimwit Blanco kadaver in het "parlement".
  ACP weet duidelijk niet waar hij over praat. Door middel van lock-in, afperspatenten en smerige monopolistische tactieken is er in veel gevallen weinig te stemmen. Niet voor niets kent de VS de strengste anti-trust wetgeving ter wereld.
  ACP: == Dit is iets dat een Ralph Nader letterlijk zijn bestaan op baseerde en aan dankt, alleen al omdat hij aan Harvard werkelijk NIETS substantieels had opgedaan.. Waarom rekenen bijv. de zogenaamde experts niet uit of het wezenlijk wat uitmaakt op de levensverwachting van de gemiddelde mens. Wat mij betreft, Ik eet liever GEMANIPULEERD voedsel dan NIETS ….
  >>> Duidelijk is landbouw niet het sterkste punt van ACP. De Groene Revolutie die de oogsten verdrievoudigd heeft is zonder ook maar enige DNA-recombinantie, met ouderwets veredelde gewassen (bijvoorbeeld korthalmige rijst waarvan niet 20%, maar 40% drooggewicht uit rijstkorrel bestaat -> hogere opbrengst, minder topzwaar) tot stand gekomen. Tegenwoordige GM richt zich vaak op zaken als herbicide-resistentie (waardoor er meer gif gespoten kan worden) of het inbouwen van natuurlijke insecticiden (Bacillus thuringiensis toxine) in gewassen, die echt breed-spectrum werken en zo alle insecten, ook nuttige, mollen. Waakzaamheid is daarom nuttig. Een plantaardig equivalent van de African killer bee is het laatste waar we op zitten te wachten.
  Blancos: "" … Grote hoeveelheden gif worden er in ons milieu gebracht. … ""
  ACP == Nog zo’n stuk zuiver geloel van mensen die denken te hebben "doorgeleerd", maar niets hebben opgedaan ondanks het drs-vodje.
  >>> Inderdaad is de hoeveelheid uitgestoten gif de laatste 20 jaar verminderd. Dit dankzij de vermaledijde overheid. In landen als Taiwan en China zie je de gevolgen als de overheid milieuregels niet strak handhaaft. Grondwaterverontreiniging met o.m. nitraten is in gebieden met intenstieve veehouderij een groeiend probleem.

Comments are closed.