Toespraak door Mevrouw B van Oranje


Thuiskomend van de kerstviering met de familie vonden we een ingezonden stuk van Mevrouw B va Oranje, en we haastten ons om dat te lezen.

Of dat kwam door onze vermoeidheid of door de zwevende vage taal van haar stuk, kan ik natuurlijk niet objectief beoordelen. De voordracht op TV was wel door 1,2 miljoen mensen bekeken, maar het is niet duidelijk of hij ook begrepen is.

Daarom oordeel zelf en zie onze reacties tussen [….]

Kersttoespraak van Hare Majesteit de Koningin, 25 december 2006
In de duisternis van onze wereld is een licht opgegaan. Dat zien wij in de geboorte van het Kerstkind. God vervult daarin Zijn belofte aan de mensen. Hij doet Zijn woord gestand. In het Kerstfeest vieren we dat het woord van God doorklinkt in donkere tijden en ons wil verlichten als een lamp op onze levensweg. Elke dag ervaren wij de kracht van het woord.

[Begrijpt u het? “In de duisternis is een licht opgegaan.” Bedoelt ze gewoon dat de zon opging? En wat heeft dat met de geboorte van een kind te maken? En welke God heeft wat aan “de mensen” beloofd?
Hoe moeten we begrijpen dat wij elke dag de de kracht van het woord ervaren? Dat we door onze taal met elkaar kunnen praten?

Sorry, uw dienaar begrijpt het niet en kan dus geen goed commentaar geven. Misschien zijn er onder onze lezers personen die dat beter kunnen? Die kunnen ons dan misschien wel iets waardevols overbrengen. Graag.

In het volgende zal ik me daarom alleen maar beperken tot een paar opvallende vraagpunten. In afwachting van verheldering door anderen.]

In woorden worden mensen gesterkt en kunnen zij uiting geven aan wat hen bezielt. Dit lijkt vanzelfsprekend. Maar wanneer het vrije woord wordt ontnomen, beseffen wij hoeveel het ons waard is. “Vrij en onverveerd” luidde in de oorlog de zinspreuk. Woorden zijn een wapen tegen onderdrukking en tirannie. In verwoording van geestelijke en politieke vrijheid vinden mensen weerbaarheid. Aan de basis van elke democratie ligt dan ook de vrijheid van meningsuiting als een ieders goed recht.

[Dit is het! VRIJHEID van meningsuiting! Dat is kennelijk hier de blijde boodschap]

Dit betekent ruimte voor een eigen geluid waarmee uiting mag worden gegeven aan traditie en identiteit, aan opvattingen, overtuiging en geloof. In de loop der tijden is die vrijheid bevochten. In onze dagen krijgen burgers daarvoor veel ruimte -en dat moet ook. Maar wie van die ruimte gebruik maakt, moet wèl beseffen dat anderen dezelfde rechten hebben. Elk woord moet bedacht zijn op een wederwoord.
[Prima]

De begrenzing ligt besloten in de wet die regels geeft, gegrond op gelijkwaardigheid en rechten van een ieder.

[Hier komt een contradictie: Begrenzing door de WET. Dus toch geen Vrijheid van meningsuiting?]

Naast de algemeen geldende grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook normen van moraal en beschaving. Ze zijn het fundament van een samenleving die uitgaat van eerbied voor de medemens.

[Tegen normen van beschaving hebben we natuurlijk geen bezwaar. In tegendeel. Prettig met elkaar omgaan is voor iedereen plezierig]

Een recht om te beledigen bestaat dan ook niet.

[Een recht om te beledigen? Geen idee. Maar er hoort ook geen verbod daarop te zijn. Beledigen, whatever it may be, is niet netjes, maar iedereen kan elke belediging gewoon naast zich neerleggen. Niemand hoeft er zich wat van aan te trekken. Het is dus zeker geen terrein voor de overheid.]

Evenmin geeft godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat.

[Kwetsen? Ook dit hangt af of iemand zich gekwetst “voelt”. Moet iedereen toch voor zichzelf weten? ]

Respect begint met zélfrespect, een geloof in eigenwaarde. Dat wordt vertaald in de omgang met anderen, in gedrag en dialoog. Daarbij moeten wij ons bewust blijven van gevoeligheden die het diepste in mensen kunnen raken. Elkaar daarin ontzien is niet laf maar een teken van beschaving. Vrijheid blijheid geldt niet onbegrensd. Wie anderen beschimpt verliest zelf geloofwaardigheid; het onbeheerste woord schiet zijn doel voorbij. Om te kunnen omgaan met de vrijheid van het woord is respect onontbeerlijk. De grondslag ligt in de oude wijsheid: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet!”

[Ja, dat laatste klinkt logisch. Mensen die niet met jouw gevoeligheden rekening houden, moet je daarom gewoon links laten liggen. Niets van aantrekken. En vooral zorgen dat derden, of de overheid, er zich niet mee bemoeien.]

Behandel een ander zoals u zélf bejegend wilt worden! In de praktijk van het leven is dit geen eenvoudige opgave. Wie vanuit een eigen visie de dialoog aangaat, moet beseffen dat anderen hún opvattingen hebben. Botsende meningen roepen spanningen op, maar een open discussie en een vrij debat mogen we niet uit de weg gaan. Als reacties heftig zijn, is het soms moeilijk open te blijven staan voor elkaars argumenten en te voorkomen dat het gesprek ontaardt in monologen. Niemand kan nu eenmaal zijn eigen overtuiging opleggen aan een ander.

[Terecht, een mening “opleggen” lijkt me met geweld gepaard te gaan, en dat is een inbreuk op de vrijheid van een ander. Terecht, niet proberen.
Maar wat gebeurt er in de Nederlandse democratische monarchie? Legt een meerderheid daar niet haar wil op aan de minderheid? En wordt daar de mening van velen niet gemanipuleerd door bvb het woord socialistisch te vervangen door sociaal?
Bovendien, als er verschil in mening is, is minstens één van die meningen fout. (als het om feiten gaat). Blijft over objectief zoeken waar de fout zit.]

Tolerantie begint met de erkenning dat iemands waarheid nooit voor iedereen dé waarheid kan zijn.

[“Iemands waarheid” bestaat niet. Er is maar één ding waar. Een feit is een feit! De rest gaat om “waarderingen” die voor iedereen anders kunnen zijn.]

Iedere gemeenschap kent onenigheid en zal ook regels moeten stellen om woordenwisseling in de hand te houden. Democratie vergt een cultuur die ruimte biedt voor vrije meningsuiting èn redetwisten. Maar om spanningen te beheersen is inspanning vereist en bereidheid met elkaars opvattingen rekening te houden. Het is niet nodig beweegredenen van een ander te begrijpen om toch begrip op te brengen voor de ernst waarmee gevoelens worden beleefd. Door de eeuwen heen is ons land er gelukkig meestal in geslaagd met tegenstellingen zo om te gaan dat de lieve vrede werd bewaard.
Die vrede wordt gewaarborgd in het recht en de moraal, die de grondslag vormen voor vrijheid en integriteit in onze samenleving. Naast dit publieke domein is er een privé domein. Daarin is ruimte voor mensen om hun persoonlijk leven vorm te geven in eigen identiteit, vrienden en een vertrouwde omgeving. Velen voelen zich daarenboven betrokken bij wat hun heilig is: geloof of levensbeschouwing die het alledaagse overstijgt. In dit innerlijk domein, dat kostbaar is en kwetsbaar, moeten wij elkaar over en weer in waarde laten. Dat betekent niet een vrijblijvend gedogen van andersdenkenden of onverschillig langs elkaar heen leven, maar het aanvaarden van ieder mens, ook al denkt die anders. Wat telkens opnieuw van ons wordt gevraagd is een oprechte zoektocht naar een open en verdraagzame samenleving waarin de vrede en het vrije woord elkaar vinden.
Aan het begin van geloof staat het woord.

[Is hier bedoeld dat we onze gedachten in woorden uitdrukken?]

In het Kerstfeest ervaren mensen dit als een blijde boodschap: het woord wordt waarheid.

[Wat is dat nu? Het woord wordt waarheid? Woorden worden toch geen waarheid? Woorden kunnen hoogstens de waarheid uitdrukken!]

Hoe dat ook beleefd mag worden, waar het op aan komt is in onze gedachten en daden wéérklank te geven aan dat woord.

[??????? No compris!!! ]

Moge de bezinning van Kerstmis ons hierin bezielen.

[????? ]

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe.

[Dank u, ik wens u hetzelfde al twijfel ik wat u bedoelt met “gezegende”]

32 REACTIES

 1. De toespraak van het staatshoofd riep bij mij ook de nodige verwondering op. Met name de begrenzing van de vrijheid van meningsuiting op grond van de subjectieve, niet waarneembare, beleving van een ander deed mij mijn wenkbrauwen fronsen.

  Als we John Stuart Mill volgen dan is de vrijheid van meningsuiting het alternatief voor de onwenselijke onderdrukking van alles wat anders is. Omdat onderdrukking te hoge eisen stelt aan de informatie van de onderdrukker, is het beter om verschillen in meningen over de wenselijkheid van gedrag door middel van het publieke debat te reguleren. Ikzelf zie daarin ook de enige legitieme beperking van de vrijheid van meningsuiting: een recht van opinie en de band van de een mag slechts beperkt worden als het de ander zijn handelen onmogelijk maakt. Deze grens vloeit voort uit de gedachten dat er juist het onmogelijk maken van bepaald gedrag door middel van repressie onwenselijk achten, en het zou nogal raar zijn als het alternatief, het richt oproeping en debat, een dergelijke uitkomst wel zo mogen realiseren.

  Het moge duidelijk zijn dat het criterium aangedragen door het staatshoofd, belediging, niet aan deze norm voldoet. Als je beledigt bent kan het nog best wel zo zijn dat je handelingen kunt uitvoeren. Sterker nog belediging is een belangrijke component van opinie en debat, omdat het mensen prikkelt een weerwoord te geven. Zonder debat hebben wij een grauwe en middelmatige samenleving. Nu wil ik niet zeggen dat een recht op belediging is, maar belediging moet binnen een maatschappij mogelijk zijn zolang zij het handelen van de beledigde niet onmogelijk maken.

  Het aangehaalde kantiaans-imperatief geeft nog eens duidelijker aan dat de tekst weinig liberaal is. Het gaat namelijk in de eerste plaats uit van een homogeniteit van preferenties: jouw behandelen zoals ikzelf antwoorden is pas optimaal als jij behandeld worden zoals ik behandeld wil worden. John Stuart Mill erkende terecht de complexiteit, dynamiek en heterogeniteit van de samenleving, die sinds zijn overlijden alleen maar is toegenomen. In de tweede plaats biedt hetKantiaans imperatief geen norm voor de wenselijkheid van het handelen. Het enige wat vereist is, is dat ik een ander behandeld zoals ikzelf behandeld worden. Kortom elk gedrag is even wenselijk. Dat is echter niet in lijn met het liberale gedachtegoed. De noodzaak van tolerantie ligt hem in de onmogelijkheid van een goede regulering van maatschappelijk gedrag door middel van repressie. Ik sta jouw gedrag toe omdat ik nooit zeker kan weten dat mijn gedrag zoveel beter is dan het jouwe, maar dat wil niet zeggen dat ik jouw gedrag goedvindt. Integendeel ik mag het afkeuren, de spot er mee drijven en nog veel meer. Tolerantie instaat het aanbrengen van een rangorde in de wenselijkheid van het gedrag toe, terwijl het Kantiaans-imperatief dat niet doet. De keuze voor het laatste in plaats van het eerste geeft wat mij betreft duidelijk aan dat de schrijver van de toespraak het liberalisme niet bepaald een warm hart toedraagt. Gezien de huidige coalitie onderhandelingen moet ik daarom concluderen dat deze kerst weinig hoopvol is voor de Nederlandse samenleving.

 2. Goede observatie Hubert. Ik ergerde mij aan de toespraak van Beatrix. Alleen al dat opgeheven Calvinistische vingertje is bij in het verkeerde keelgat geschoten. Vrijheid van meningsuiting betekent ook vrijheid om te kwetsen. Dat wil zeggen niets en niemand staat boven kritiek en als kritiek als kwetsend wordt ervaren dan is dat jammer voor de persoon in kwestie, maar tegelijk ook noodzakelijk voor de vervulling van de vrijheid van meningsuiting. Oproepen tot haat is een vaag begrip, want wat de een haat noemt, noemt de ander terechte kritiek. Anders is het zoals eerder aangetoond het geval met oproepen tot geweld tegen anderen, hiermee gaat men een grens over en dat is de vrijheid van een ander bedreigen. Als ze dat had gezegd in plaats van haat dan had ik hier meer begrip voor kunnen tonen.

  Ook is respect geen vanzelfsprekendheid. Respect krijg je nooit, dat moet je verdienen, zo ook met mensen of ideologieën, deze moeten het respect verdienen van anderen, als deze een bijzondere toegevoegde waarde hebben voor anderen. Zoals ik het bekijk heb ik voor Beatrix en bijna alle politici geen enkel respect, want zij missen de toegevoegde waarde voor mensen als ik.

 3. Hub,
  Je legt terecht de vinger in de etterende wondes. Ik wou dat ik hetzelfde kon doen met de toespraak van "Berken" van België, maar ik had geen zin om mijn zielerust (en eetlust) te laten bederven en heb mij deze hoogdagen van de schijnheiligheid ver van de beeldschermen verwijderd gehouden.

 4. Ik heb altijd het idee dat Beatrix rechtser is dan dat ze laat zien maar dat ze op de een of andere manier beknot wordt in haar doen en laten door het kabinet of zo.

  ACP zal het hier niet mee eens zijn maar wat stelt de koninklijke familie nou eigenlijk nog voor?

  Ik heb laatst ’n tijdje achter Bea aangereden in de auto. Ik dacht eerst: wat ligt daar voor ontplofte kat op de hoedenplank, dat bleek haar "kapsel" te zijn; later zag ik het AA kenteken. Die oude rot Ford zakte bijna door z’n assen vanwege de beveiliging, wat ’n lelijke auto. Er reed 1 auto achteraan.

  Mij bekromp echt het gevoel van: wat ’n armoe.

  En eerder met de troonrede sprak ze al voor mijn gevoel zinnen uit waarvan ik zoiets had: je staat niet achter wat je zegt en je hebt het al helemaal niet zelf geschreven.

  Het is voor mijn gevoel een leuke poppenkast; de koninklijke familie, maar om te zeggen dat hier nou echt nog macht ligt???

  ACP, kom d’r ’s in…

 5. Als iedereen in Nederland zogenaamd gelijk is, snap ik niet dat Beatrix in haar hoedanigheid bestaat.

 6. [4] [4] KOM der al an …

  1. VROEHER werden de garrsistelijken door de sjosjialisten als "REGSEN" en Kapitalisten" uitgescholden omdat zij ZUINIG en BEHOUDEND waren. Zelfs de Anti Revolutionairen ware niet eens rechts in de klassieke betekenis dat zij perse tegen egalizatie en herverdeling zouden zijn …

  2. En de kwien is slechts in zoverre "behoudend", in dat zij primo koste wat kost aan de macht wil blijven, en secundo de afstand tussen haar belastvije existentie en de kaal geplukte burger slechts verder wenst te VERGROTEN (voor geval zij de kuiten moet nemen).

  3. SCHIJN BEDRIEGT, want vergeet niet dat men in 1945 beslist NIET wist hoe zij weer ontvangen zouden worden, en toen de kolonies ook nog verloren ging wisten zij nog monder welke houding aan te nemen. En het koninklijk huis daarop de Public Relations en Marketing specialisten van Madison Avenue in de arm nam om aan een acceptabele imago te komen. En dat vooral ook belangrijk was toen Claus, het nazi jong, door de strotten des volk werd geperst. Dus als de keuningin een armoedig indruk maakt is de kans groot dat het zuiver op recept en advies (don’t make waves) gaat van de spindoctors. (En onlangs weer toen Silly Willy een een bruid nam ui fascistische nest). En men had immers ook letterlijk schijt tie bleek welk dubieuse reputaie Mabel vergezelde. Overigens, er zijn heus geen oude Fords te zien op en rond haar permanente Italiaanse vakantieverblijf.

  Dat Nederland helaas een achterlijk en feodale monarchie is blijkt o.a. ook meer dan duidelijk uit het routine rapport van de CIA.

  https://www.cia.gov/cia/pub

  chief of state: QUEEN … BEATRIX (since 30 April 1980); HEIR … Apparent WILLEM-ALEXANDER (born 27 April 1967), son of the MONARCH
  head of government: Prime Minister Jan Peter BALKENENDE (since 22 July 2002) and Deputy Prime Ministers Gerrit ZALM (since 27 May 2003) and Laurens Jan BRINKHORST (since 31 March 2005); note – Prime Minister BALKENENDE tendered his resignation on 30 June 2006
  cabinet: Council of Ministers APPOINTED by the MONARCH
  elections: NONE; the MONARCHIE is HEREDITARY; following Second Chamber elections, the leader of the majority party or leader of a majority coalition is usually APPOINTED prime minister BY THE MONARCH; vice prime ministers APPOINTED BY THE MONARCH
  note: there is also a Council of State composed of the MONARCH, HEIR APPARENT , and councilors (PACHTERS) that provides consultations to the cabinet on legislative and administrative policy . Aleemaal een "wassen" neus" … maar dat verteld men in Madison Avenue de imbecielen wel …

  [5] Zo is het maar net … Maja ook MrXL zoekt naar redenen om TrickyTrixie medelijdend te vinden …

 7. Die "Woord" beheptheid komt natuurlijk van het evangelie van Johannes, die begint zo:

  "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God."

  en verder:

  "En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond."

  Dat eerste gaat over God en het tweede over de geboorte van Christus. Het is een bij Kerstmis algemeen gebruikt citaat.

  Trix heeft wel heel veel keren rare toespelingen op dat "Woord" gemaakt, maar er geen enkele keer bij verteld wat ze bedoelde, of zelfs maar gesuggereerd dat er wat religieus onder verstaan moest worden. Dat komt dan voor de niet-Christen wel erg cryptografisch over natuurlijk.

 8. [6]
  Die CIA geeft domweg bekende feiten, ACP, niks geheimzinnigs aan.
  Geen enkele verborgen agenda wordt hiermee openbaar: een verborgen agenda op het bestaan waarvan ACP schijnbaar als 1 der weinigen zich kan beroepen bij zijn achterhaalde top-down benadering i.v.m. die zogenaamde ‘macht’ van deze koningin.
  Negentiende-eeuws geleuter, wat mij betreft.

 9. Als enige ´van koninklijke bloede´ heeft deze familie geen trek in een DNA test om hun afkomst duidelijk te maken.
  Thee drinken met de moslims over het lijk van Theo.
  Zoenen met een petjeachterstevoren onbeschofte achterlijke rifgebergte-mongool.
  Ga toch koken mens!

  De vader van Theo zei je hebt het recht om te beledigen maar daar hoef je geen gebruik van te maken.
  En zo is het maar net.

  En verder, dit komt uiteraard zo uit de koker van ´onze nationale op zijn achterhoofdgevallen skateboarder´.

 10. [8]

  1. Ik zeg toch dat het een routine rapport is van de CIA die het kind bij de naam noemt: Nederland is een ACHTERLIJK feodaal koninkrijkje. Niks geen "GEHEIM" rapport

  2. Maar hoezooo … "achtehaalt", het staat immers in hun rapport van DIT jaar. NIKS geen negentiende eeuws geloel …

  2. Niks verborgen aan … behalve dat men HIER daar letterlijk blind en doof voor is. Beek hallicuneert ook nog dat de mensen hier nog wat te zeggen hebben … en dat de kwien naar hun pijpen dannsen. Welnu … DAT is pas ACHTERLIJK volgens mij …

  Overigen als je tussen de regels van die CIA samenvatting lees, kom je vanzelf tot de conclusie dat nog maar 1 op de 6 werkers echt geld in het laadje brengen ( en zij letterijk 5 andere inwoners op hun ruggen dragen. In een gezin met twee werkers in de commerciele sector dus niet minder dan TIEN afhanklijke , minus ’t eigen gezin dan). Ook dat de echte BNP … ONMOGELIJK dat kan zijn wat de NL-se overheid zegt dat het is, en dus zeer ruim OVERSTATED, terwijl haar uigaven opzettelijk is UNDERSTATED.

  De Politieke Pachters rekenen echter duidelijk op het rookgordijn dat zal opgaan als men strax land en volk letterlijk aan Brussels uitelevert …

 11. [10]
  Dit kan men voornamelijk de socialisten verwijten, en een meerderheid der kiezers.
  De koning, in haar functie, kan zich hier slechts bij neerleggen.
  Naastgeschoten reageren, regelmatig kenmerk van ACP.
  Niet het CIa-rapport, dat domme bekende feitjes weergeeft, is 19e-eeuws.
  De MACHT die ACP aan de koningin toekent, dat is 19e-eeuws geleuter.

 12. Bijna de hele toespraak van Bea is al bekritiseerd.Ik struikelde meteen al over de zinsnede: "vrij en onverveerd".spreuk uit de oorlog. Ja, ja.Bea was een kleuter met heerlijke zonnige jeugd in vrij Canada. In rotterdam en andere grote steden stierven haar leeftijdgenootjes van de honger. Juliana was babysitter en omringd door vrienden en personeel. En Wilhelmina hield toespraken maar wel op vrij grondgebied en vergat het over haar joodse onderdanen te hebben.Bernard was misschien "vrij en onverveerd". Het lukte hem zelfs om aan zijn bewakers te ontsnappen en neer te strijken op het landgoed van de Zorreguietta familie,toen in handen van broer van Max haar grootvader. En daar en passant nog wat nazi’s te ontmoeten.

  Dus in l943 speelde de familie van Maxima al een rol in de nederlandse geschiedenis.Uit het document van Fons de Poel over Maxima kwam ook wel tot uiting dat de ontmoeting tussen Willem en haar niet geheel en al op toeval kan berusten.

  Nee, ik snap eigenlijk helemaal niet meer waarom wij ons deze familie nog moeten laten welgevallen. En waarom wij daar ook nog voor moeten betalen. We kunnen ze kennelijk niet wegsturen als ze iets verkeerd doen.

  nina

 13. Als de vorstin zegt dat er geen recht is op belediging, kan ik daar mee leven mits ook wordt onderkend dat er geen recht is om je beledigd te voelen!

 14. [11]

  1. Als men de sjosjialisten wat kan verwijten dan is het dat zij, de monarchie niet bij de vuilnisbak hebben gezet. Maar ook ZIJ waren pachters …

  2. En NOG is Beek vanwege zijn garristelijkheid zwaar koningsgezind en een ranjaklant, terwijl het een stelletje moffen zijn die volledig schijt hebben aan het ganse volk.

  3. Maar als zij, zoals Beek zegt … zoooo onmachtig zijn … waarom staan zij dan nog steeds BOVEN de wet?

  4. Beek loelt als een kip zonder kop, want als IK de monarchie de macht zou kunnen toekennen, dan zou ik het ook bij hun kunnen wegnemen … Of niet soms?

  5. En zo meteen komt eene SILLY WILLY aan de macht … zo hulpeloos is men.

  6. Hoe bevalt het daar onder in het zand … Beek? No hear … no see … he?

  [14] daar is natuurlijk e.o.a. mavo speechwriter mee komen aandraven …

 15. Ik ben het niet eens met Bea hoor, ACP. Maar ik vind het zo vertederend dat dan de kamer moet beslissen of Lex Maxima mag palen en tegelijkertijd koning worden. Dat past niet in mijn beeld van een almachtige vorst.

  En als ik al een reden zou hebben om Bea zielig te vinden, en die heb ik zeker, dan is dat niet uit medeleven…

  Haar Kerstspeech bevatte zware tegenstrijdigheden, en als je daarmee kunt leven dan ben je mijns inziens erg dom [en zielig].

 16. [16] Tricky Trixie handelt UITSLUITEND op ADVIES van de spindoctors in Madison Avenue, en die vinden weer dat de "regering" (dus HAAR regering) … "geconsulteerd" moet worden. Want het gaat immers om de troon. Waarom onrust en onlust riskeren … En de MACHT ligt juist in het feit dat men dat allemaal zo mooi weet te manipuleren … Of niet soms?

  Waar dat NIET een issue is heeft men immers volledig SCHIJT aan de publieke opninie en intervenieren de spindoctors ook niet.

  Valt mij overigens erg tegen dat ook een Mr XL zo genmakkelijk door de advertentiemensen te beinvloeden is …

 17. [17] ACP,

  Kortom : als "we" Trix en haar indolente kroost het land uitjagen en
  vervangen door een gekozen president (zoals in Oostenrijk of portugal bijv)is het probleem opgelost ? Of toch niet ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. Het voordeel van alleen maar Balkenende zonder Trix is dat dan we dan niet automatisch de dochter van Balkenende op het pluche krijgen.
  Bovendien scheelt het aanzienljk in de kosten.Drakesteyn wordt gerenoveerd, het schijnt dat Ze het zelf betaalt (hoe bestaat het) maar dat deStaat (dus wij) ll miljoen moeten ophoesten voor de elektronische beveiliging.
  En balkenende heeft alleen maar het tijdelijk recht op het Catshuis en zijn rijtjeshuis in Capelle aan de Ijssel, waar je dan ook nog met een aardappelschilmesje vrij gemakkelijk kunt binnenkomen, heb ik horen verluiden.
  Probeer dat maar eens op Huis ten Bosch, Het Loo, het Jachtslot van de Oranges want dat is weer wat anders dan het Loo, de villa van Max en ga maar door. En al die buitenverblijven in het buitenland ……..
  En al die parkeerplaatsen voor onze prinsen in Mokum;ook daar hebben de kleinkinderen van Balk later geen recht op.
  Vrijheid, gelijkheid,broederschap voor iedereen. Het ene varken is niet meer en niet belangrijker dan het andere varken.Leve de Republiek!!!!!!

  Lees de Republikein, en menigeen zullen de schellen van de ogen vallen.

  Nina

 19. [19] Of wacht anders op opening van de archieven in Amerika, l7 maart 2008
  Er gaan sterke geruchten dat de majesteit al van te voren afstand doet van de troon en dat dan hun glansnummer Maxima de boel er door moet slepen.

  nina

 20. [18] Begrijp mij goed CiCin … wat wij hier hebben en zien is een school van (al dan niet professionele) politieke gelukszoekers die zich als loodsvisjes aan de haai hebben vastgeklampt.

  Het opheffen van de monarchie op zich, onverschillig hoe en door wie het wordt vervangen, is in feite slechts een bijkomstigheid. Het voornaamste is dat die school van (op de monarchie en dus het volk) parasiterende politici uiteen zal vallen wanneer wanneer hun beschermheilige, de monarchoe, op houdt te bestaan en zij waardoor zij in het ongerede en verweesd raken.

  Zodat als gevolg de ECHTE (geboren) LEIDERS, die er best wel zijn, dan een kans krijgen, terwijl zij zich nu eenvoudig koest houden, omdat zij weten dat het voordeel NIET aan hun zijde is. Terwijl wij nu slechts pseudo en nep-leiders zien … als een Wilders of een Marijnissen.

  Ooit dacht ik dat de kans groot was dat Nedereland zou imploderen als gevolg van burgerconflicten (vanwege niet langer te tolereren kriminaliteit en cultuur confilicten) zowel als faillisement van de verzorgingsstaat.

  Nu denk ik dat de monarchie eerder als een prop op de vulkaan zit, en waar allerlei politieke geysertjes op de flanken het van moeten hebben. Zelfs Marijnisse is uiteindelijk immers ook een Ranjaklant. Of niet soms?

 21. [15] Denk dat acp gewoon last heeft van jaloezie en te veel tijd heeft om te leuteren!

 22. [22]
  … ben je "politicus" misschien? Of "kandidaat" of een neefje (nichtje) van Jantje M.?

 23. [17] Hmmm ik ben niet makkelijk te beïnvloeden hoor. Sterker nog: ik ben ’n pain in the ass voor welk "gezag" dan ook. Altijd al geweest.

  Maar ik bespeur in je antwoorden dat je veel minder in het wilde weg lult ("loelt") dan anderen denken, vandaar.

  Ik had wel ’s een introotje gelezen over je via de Vrijsprekers en je intrigeert me eigenlijk wel.

 24. [21] nee ACP, dat is Marijnissen absoluut niet maar hij zit met het probleem dat 80 procent (althans dat denkt zelfs hij omdat ons dat altijd met de paplepel is toegediend) voor de monarchie is. De kwestie is dat er veel meer republikeinen zijn die het maar voor zich houden om geen ruzie te krijgen met de buren, familie,kinderen etc. Sommigen komen er openlijk voor uit waaronder ook Jan M. maar hij schikt zich,zoals ook de anderen zich schikken. De geest van Kaat Mossel waart kennelijk nog sterk door de lage landen.

  nina

 25. Citaat van Willem van Oranje: "De Koning van Hispanje heb ik altijd geeerd, de Prince van Oranje ben ik vrij onverveerd."

  M.a.w. de bewering van het Staatshoofd: " "Vrij en onverveerd" luidde in de oorlog de zinspreuk" is een historische leugen van de eerste orde, een manoeuvre kennelijk bedoeld om de aandacht van de erfelijkheid van de monarchie af te leiden naar de WO-II.
  Het Wilhelmus herbevestigt slechts de soevereiniteit van de Prins van Oranje jegens de Koning van Hispanje. De Prince was namelijk slechts leenheer en bezat helemaal geen soevereiniteit, zodat het Wilhelmus aan de afscheiding van de Republiek wil herinneren.

  De passage uit de Kerstrede van Beatrix heeft dus niks maar dan ook absoluut niks te maken met de hedendaagse Nederlandse soevereiniteit (maar slechts met die van de Oranjedynastie) en nog minder met individuele vrijheid.

 26. [21] ACP,

  Of het primaat bij een corrupte powerelite ligt waarvan Tricky Trix de buiksprekerspop is, dan wel dat bij Trix wier zetbazen (politieke pachters) de
  Haagse rovers zijn, maakt mij uiteindelijk weinig uit …..of de majesteit de locomotief is en de politici de wagonnetjes, dan wel de politiek de locomotief
  en trix daarbij het (wind)vaan op de stoomtoet…als het aan mij lag, ging heel die parasietenkliek voor de bijl.
  Gelukkig voor hen ligt het evenwel niet aan mij….

  Wat Maorijnissen betreft, heb je gelijk .Uit die hoek heeft Trix inderdaad weinig te vrezen….die schurk wil graag een buiginkje maken voor de vorstelijke majesteit
  indien hij daardoor op het pluche wordt gehesen en in z’n staat gesteld z’n program van nog meer belastingen op de produktieven en nog meer gereguleer
  op Nederland los te laten.En Trix zou simpele Jan er tuurlijk graag bijhebben daar het de communisten definitief inkapseld in het systeem.

  In België schijnt de monarchie een uitgesproken voorkeur te hebben voor linxe coalities.Dat heeft er mee te maken dat in de vroege jaren ’50
  (koningsstrijd) de sossen en communisten (toen in de oppositie) bijna de monarchie ten val brachtten.Sedert die tijd heisen de royals de sossen bij ons
  graag aan boord.In het pluche zijn ze voor de monarch niet gevaarlijk (voor de bevolking des te meer maar dat zal "Berke" z’n kouwe reet
  roesten uiteraard).Ik vermoed dat om eenzelfde reden Trix graag Maorijnissen zou oppikken.

  Groetz,

  Cincinnatus

 27. Go ik was trots over haar toen ik in dienst moest…. andere kant tegen beter weten in.zelf nadat ik iets gezien had {zie link}maar na 30 jaar wantbeleid,het straat terreur uit voor vloeit,en over onderwerpen,zwijg,liegen,EU,euro’s en macht naar groote BV’s gaat ben ik gebrainwass tot ik en keer goed wakker werd en genezen werdt.
  En geloof er geen eene moer meer van zelf het nieuws op T.V. enz.

  LEUGEN REGEERD.LEUGEN REGEERD.LEUGEN REGEERD.LEUGEN REGEERD.LEUGEN REGEERD.
  http://www.geocities.com/me

  http://video.google.nl/vide

  Grts.

 28. Paulus amino graining,Pascal Inca?arsenal communicate tightenings internet black jack http://www.particularcasino… Hippocratic hikes persuading many find online casino black jack purcellhttp://www.particularcasino.com/blackjackpurcell.html scheduling specific expressly Interpol slot casino http://www.particularcasino… exhortations?diversely free casino onlie http://www.particularcasino… accessible fail?exercised internet keno gambling gambling industry htmlhttp://www.particularcasino.com/gamblinggamblingindustryhtml.html adversaries generousness online casino slot gambling http://www.particularcasino… Texaco meaningfulness blanketer, black jack ballroom http://www.particularcasino… northern frightful interesting? winning at blackjack http://www.particularcasino… Trichinella talented:soundest deserve coverage jackpot slot http://www.particularcasino… provers shipwrecks Theodosius phosgene peers no download casino http://www.particularcasino… stoppable

Comments are closed.