Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Uit: De Nederlandse Grondwet

Het is schrijnend dat het EERSTE artikel van de zogenaamd hoogste wet van ons land ook zó fout kan zijn. Niet alleen de context waarbinnen dit artikel geschreven is, is laakbaar maar ook de tekst zelf. De bewoording vráágt werkelijk om misbruik en druist bovendien regelrechts tegen de natuur en mensenrechten in. Artikel 1 is nutteloos, niet specifiek genoeg en een schending van essentiële basisrechten van de mens!

De reden dat Artikel 1 nutteloos is, is de context waarbinnen deze op papier staat. De bladzijdes van de Nederlandse grondwet, die met artikelen als deze bevuild worden, zijn stuk voor stuk, woord voor woord, NUTTELOOS!
Nederland kent namelijk een constitutioneel stelsel van zogeheten ‘parlementaire soevereiniteit’. Een kwestie kan NIMMER aan de Nederlandse grondwet getoetst worden. Sterker nog, het is zelfs verboden! Hiermee is de Nederlandse grondwet, inclusief Artikel 1, volkomen nutteloos.

Na deze constatering rest het mij enkel de tekst, beleefdheidshalve, nog op zichzelf te beoordelen. Tot mijn diepe droefenis wordt het er, óók dan niet beter op. Artikel 1 kan op talloze manieren worden uitgelegd en derhalve ook worden misbruikt!
Woorden als “gelijk” en “levensovertuiging” maar ook frasen als “op welke grond dan ook” kunnen zeer breed geïnterpreteerd worden waardoor vrijheden gepermitteerd kunnen worden die niet met de bedoeling van de tekst stroken. Deze tekst zou de burger tegen de overheid moeten beschermen. Edoch, wanneer de overheid bepaalt, wat “gelijke gevallen” zijn, en zo dit artikel woord voor woord met volledige willekeur interpreteert, kan die burger maar beter emigreren.

Discriminatie is in veel gevallen zeer deugdelijk.
Om dit aan te tonen, lijkt het mij geschikt de arbeidsmarkt als voorbeeld te nemen. “Discriminatie op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Een werkgever mag dus geen sollicitanten weigeren, op grond van hun incompetentie. Dit is immers ook een grond. Belangrijker nog, wanneer dit artikel geïnterpreteerd wordt als een positief recht, mag een werkgever niet langer mensen weigeren omdat hun neus hem niet aanstaat; terwijl het toch wel degelijk ZIJN bedrijf is, ZIJN eigendom.
Artikel 1 druist dus tegen Artikel 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens én, warempel, Artikel 14 van dezelfde Nederlandse grondwet in. Het recht op bezit dat voor eenieder kennelijk zo belangrijk is, kan met Artikel 1 achteloos worden geschonden.

Discriminatie is een alledaags woord, synoniem voor “onderscheid maken”. Als wij dit niet zouden doen, zou sociaal contact onmogelijk zijn. Ik scheld niet in het bijzijn van een godsdienstige; dan discrimineer ik op basis van geloof. Ik sla geen vrouwen en discrimineer op basis van geslacht. Wanneer we dergelijke fatsoensnormen laten varen, zij de rapen gaar.

Artikel 1 heeft de juridische waarde van een snoeppapiertje, is een slap, onduidelijk stuk tekst en druist tegen fundamentele mensenrechten in, die wél van enige waarde zijn. Ik zou willen dat Artikel 1 een snoeppapiertje was; dan had het nog enig nut in deze wereld!

11 REACTIES

 1. Uitstekend stuk, heldere boodschap.
  Wie vertelt het aan de onder ons gestelden?

 2. Én aangezien de grondwet blijkbaar alléén geldt voor allen die zich IN Nederland bevinden, kunnen de nederlanders die in het buitenland wonen gewoon gediscrimineerd en bestolen worden door hen enerzijds uit te sluiten van de ´solidaire´ nederlandse zorgwet en ze anderzijds middels een verplichte solidariteitsbijdrage -aan Nederland te betalen- te dumpen in volstrekt onvoldoende en deels niet eens aanwezige buitenlandse ziekenzorg.
  En de NL rechter mag dan best wel oordelen dat niet meer betaalt mag worden dan e.e.a. waard is maar de minister en alle medeverantwoordelijken boven ons gestelden vegen ook daar gewoon hun kont mee af en stelen gewoon door. En onze rechtstaat laat het er dan verder ook maar bij zitten en sancties tegen de boven ons gestelden bestaan niet.

  Éen grondwet voor álle nederlanders bestaat niet eens en voor de rest is het ook niet meer dan wc papier.

  En ook de, door de allerhoogste boven ons gestelde uitgereikte medaille, aan de bewaker van hún waarden en normen, is daarmee verworden tot óf een zichtbare beloning van crimineel gedrag óf alleen maar speelgoed.

 3. Ter info: De grondwet kan wel gebruikt worden tegen besluiten zolang deze maar geen wet in formele zin zijn.
  Daarnaast is feitelijk de rol van de grondwet overgenomen door internationale verdragen zoals het EVRM en het IVBPR die inhoudelijk meestal sterk overeenkomen met de tekst van de grondwet en in ieder geval wat betreft de non-discriminatiebepalingen.

  Denk ook even aan de zinsnede "gelijke gevallen gelijk behandeld". non-discriminatiebepalingen verbieden niet het maken van onderscheid an sich, alleen ongerechtvaardigd onderscheid. Dat is nog steeds een hele vage omschrijving geef ik toe, maar het is in ieder geval niet zo dat artikel 1 het ontslaan van een nietsnut onmogelijk zou maken of eigendom feitelijk nutteloos zou maken.

  In het handboek van Kortmann staat een uitgebreide behandeling van art. 1 GW en de vergelijkbare bepalingen uit de verdragen. Misschien dat je daar eens kennis van wilt nemen.

 4. Mooi voorbeeld vandaag in De telegraaf.

  Gedragscode voor agent op homo-ontmoetingsplaats

  HILVERSUM – Het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit van de politie gaat onder de regionale korpsen een folder verspreiden met adviezen voor het werk van agenten op homo-ontmoetingsplaatsen. Inspecteur Jan Snijder van het LECD heeft dat donderdag gezegd in het radioprogramma De Ochtenden.

  In de gedragscode staat onder meer wat de politie niet mag doen. Het opnemen van kentekens van de auto’s van bezoekers en het zomaar vragen om een identiteitbewijs, noemde Snijder donderdag als voorbeeld. De folder is volgens hem nodig omdat er binnen de politie veel misverstanden zijn over de ontmoetingsplekken en omdat er landelijk geen eensluidende benadering bestaat.

  De behoefte aan het zoeken naar anoniem sekscontact in de open lucht is groot, legt het LECD in de folder uit. Sluiten van de cruisegebieden is daarom geen optie, is verder te lezen.

  De adviesorganisatie doet suggesties om te komen tot oplossingen voor eventuele overlast, zonder de „kwetsbare positie” van de bezoekers van de ‘baan’ uit het oog te verliezen. Beroving, chantage, homovijandig geweld liggen immers op de loer, luidt de uitleg. De agent moet zorgen voor onderling respect tussen bezoekers en tegenstanders.

  Bij bekeuring bijvoorbeeld wegens seks in het openbaar zou de mogelijkheid geboden moeten worden om de boete meteen te betalen. „Post met details over de overtreding op het huisadres kan de gezinssituatie ontwrichten.”

  BRON: http://www.telegraaf.nl/bin

 5. "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

  Dus niet alle Nederlanders, maar "allen die zich in Nederland bevinden". Interessant.

  Je moet maar eens proberen om -liefst zonder verblijfsvergunning- als buitenlander een bijstandsuitkering aan te vragen. Ik denk niet dat men ze met Art.1 in het achterhoofd zal verstrekken.

 6. Goed stuk en toont tevens het failliet aan van deze ‘grondwet’. Discriminatie is een basaal individueel mensenrecht. Ook de huidige anti-rookcampagnes in horecagelegenheden is een aanfluiting, want de overheid heeft niets te vertellen over privéterreinen, dus ook niet over café, restaurants etc. Als deze zelf een rookverbod of juist geen willen instellen dan zijn ze daar vrij in. In een klassiek-liberale samenleving wordt art. 1 per direct afgeschaft.

 7. Zie ook de huwelijksmarkt:
  een en al discriminatie en niemand zou
  dat ook anders willen.
  Discriminatie hoort een fundamenteel
  recht van het individu te zijn.

 8. [5]

  Een afbakening op basis van nationaliteit zou lastig zijn i.v.m. in het buitenland verkerende onderdanen.
  Overigens zijn de cirteria voor b.v. een uitkering voor nederlanders en niet-nedelanders precies gelijk voor zover ik meen. Alleen kun je als buitenlander daar vaak niet makkelijk legaal aan voldoen.

 9. De grondwet geeft de grenzen aan van de overheid, het is geen contract tussen burgers. Burgens mogen dus best discrimineren. Een overheid mag niet discrimineren, en dat is goed, zodat dus iedereen het gemeentehuis in mag en iedereen evenveel wettelijke rechten heeft.
  Probleem is alleen dat de overheid zelf deze grondwet niet in acht neemt en bepaalde groepen toch discrimineert. Omdat de wetgever gekozen is door "het volk" gaan een rechter er dus vanuit dat het allemaal wel goed zit.

 10. [9] Een buitenlander moet bij aanvraag van bijstand een verblijfsvergunning voorleggen. Deze wordt evenwel prompt door IND ingetrokken van zodra hen bekend wordt dat er een uitkering werd aangevraagd… Kortom een patstelling.

  Overigens: als "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.", dan zou een niet-Nederlander dus niet om een verblijfsvergunning gevraagd moeten worden.

Comments are closed.