Door velen wordt aangenomen dat de aarde aan het opwarmen is. Er zijn nog steeds wetenschappers die dat verkondigen, maar dit wordt  door andere wetenschappers betwist. Hoe zit dat nu?

Bij nader inzien blijkt, dat de vraag of de aarde wel of niet opwarmt, niet eenduidig te beantwoorden is.
De vraag moet veel preciezer worden gesteld voordat er een antwoord op mogelijk is. 
 
In  de eerste plaats kunnen we niet nagaan of de aarde op dit ogenblik opwarmt. We moeten de vraag dus splitsen in twee vragen:

1.Is de aarde tot nu toe merkbaar opgewarmd?
2.Verwachten we dat de aarde in de komende tijd merkbaar zal opwarmen?

Het antwoord op deze vragen hangt af van minstens drie verschillende dingen, die wij nader moeten bepalen. Het hangt af van de manier waarop wij opwarming willen beschrijven, van de nauwkeurigheid waarmee we opwarming willen bepalen (wat is “merkbaar”?) en van de tijdschaal waarover we de opwarming willen bekijken.  

Voor de manier waarop wij de opwarming van de aarde beschrijven kiezen wij gewoonlijk de “gemiddelde” temperatuur van de atmosfeer. Om dit gemiddelde te bepalen moeten we de temperatuurmetingen van alle weerstations middelen over dag en nacht, over alle dagen van het jaar en over alle punten op de aarde. Dat is niet eenvoudig. Er komen op de aarde immers plaatselijke temperatuurverschillen voor van meer dan 100 °C! Het zo bepaalde gemiddelde heeft een zekere onnauwkeurigheid, vooral omdat de weerstations zeer ongelijkmatig over het aardoppervlak zijn verdeeld. Maar we weten niet hoe groot die onnauwkeurigheid is.

 We beginnen met de eerste vraagstelling: “Is de aarde de laatste jaren merkbaar opgewarmd?” En dan geven we eerst het eenvoudigste antwoord: Wanneer we de opwarming van de aarde willen uitdrukken in een gemiddelde temperatuur van de atmosfeer, met een nauwkeurigheid van plus of min een graad Celsius en we als tijdschaal de laatste 50 jaar kiezen, dan is het antwoord eenvoudig: Nee, de aarde is in die tijd niet merkbaar opgewarmd.

Wanneer we de tijdschaal uitbreiden tot de laatste 350 jaar, dan is het antwoord: Ja, de aarde is in die tijd gemiddeld ongeveer 1°C opgewarmd.

Wanneer we nog steeds de gemiddelde temperatuur als maat kiezen, maar een grotere nauwkeurigheid verlangen, van bijvoorbeeld 0,1 °C, dan wordt het geven van een antwoord veel moeilijker.
Allereerst is het een erg ingewikkelde zaak om een gemiddelde wereldtemperatuurverandering zo precies te bepalen.

Sinds 1979 kunnen we dit nauwkeuriger doen dan daarvoor, omdat we beschikken over satellieten die de gehele aardbol omcirkelen. Nu is gebleken dat de zo bepaalde gemiddelden van jaar tot jaar enige tienden tot een halve graad op en neer gaan. Het heeft dus weinig zin om een gemiddelde wereldtemperatuur met een grotere nauwkeurigheid te bepalen dan plus of min ongeveer 0,3 °C.

 Als nu de vraag luidt: is de temperatuur van aardatmosfeer de laatste tijd gestegen, dan hangt het antwoord verder nog af van de tijdschaal. Over de laatste tien jaar is de temperatuur niet merkbaar gestegen. Over de laatste 30 jaar wel, volgens satellietmetingen ongeveer 0,3 °C. En over de laatste 100 jaar is die ongeveer 0,6 °C (volgens metingen door grondstations). Dit laatste getal is dus “significant”, al moeten we bedenken dat de onzekerheid in het antwoord toch nog vrij groot is (± 50%). 

De aarde is dus in de twintigste eeuw inderdaad opgewarmd. In hoeverre 0,6 graad merkbaar is, is een kwestie van persoonlijke gevoeligheid. Ik denk dat de meeste mensen dat niet merken, omdat ze gewend zijn aan veel grotere veranderingen van de temperatuur in veel kortere tijd.

 We kunnen we ons ook afvragen hoe belangrijk we het vinden dat de gemiddelde temperatuur van de aarde in 100 jaar 0,6 (± 0,3) °C is gestegen. Daarover kunnen de meningen verschillen, maar gezien de variaties in de gemiddelde temperatuur van jaar tot jaar, die wel 0,5 °C kunnen bedragen, is de betekenis van zo’n temperatuurstijging over 100 jaar relatief beperkt.

Veel mensen hebben het gevoel dat het hier in Nederland toch de laatste tijd merkbaar warmer is geworden. Dat klopt. De gemiddelde temperatuur in West Europa is de laatste twintig jaar zeker 1 à 2 °C gestegen. Maar West Europa beslaat slechts 1% van het aardoppervlak. En in andere gebieden is het kouder geworden. Zulke plaatselijke klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Die zeggen niets over een wereldwijde klimaatverandering.

 Nu de tweede vraagstelling: “Verwachten we dat de aarde in de komende tijd merkbaar zal opwarmen?” Met “de komende tijd” wordt dan meestal een periode van enkele tientallen jaren tot een eeuw bedoeld.

Er zijn twee methoden om deze vraag te beantwoorden.

 • a) We bezien de temperatuurontwikkeling in de laatste tijd en kijken of daaruit een trend volgt die zich in de toekomst zou kunnen voortzetten (die we dus kunnen “extrapoleren”).
 • b) We proberen een theoretisch model op te stellen dat de veranderingen van de temperatuur tengevolge van allerlei processen in de atmosfeer beschrijft, en proberen daarmee de toekomst te voorspellen.

 Methode a:
In de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer eerst ongeveer 0,5 °C gestegen (van 1900-1940), daarna 0,2 °C gedaald (van 1940-1975) daarna weer 0,3°C gestegen (van 1975-1998) en daarna weer iets gedaald. In totaal was de stijging groter dan de daling, maar uit het vrij grillige patroon is niet duidelijk af te leiden wat de temperatuur in de toekomst zal gaan doen. Als die zou stijgen op dezelfde manier als in afgelopen eeuw, dan zal die stijging waarschijnlijk minder zijn dan 1°C in 100 jaar. 

 Methode b:
Er is een “broeikastheorie” (van Arrhenius) die voorspelt dat door de toenemende CO2-uitstoot (tengevolge van het verbranden van steenkool, aardolie en aardgas) de temperatuur van de atmosfeer moet toenemen. De meeste voorspellingen over toekomstige klimaatveranderingen zijn op deze theorie gebaseerd. De theorie klopt echter niet met de waarnemingen uit de laatste ruim 100 jaar. Door veel wetenschappers wordt deze  theorie dan ook verworpen. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar verfijningen van deze theorie, waarbij veel meer effecten in rekening worden gebracht, maar men is nog niet zover dat men daarmee de toekomst kan voorspellen.

 Er is een andere theorie (van Svensmark en anderen) die de grillige temperatuurschommelingen van de laatste honderd jaar wel kan verklaren. Deze theorie lijkt aannemelijker dan de broeikastheorie, maar ook daarmee is helaas nog niets te zeggen over de toekomst.

Volgens een derde theorie is de ontwikkeling van het klimaat over tientallen jaren in principe zelfs helemaal niet te voorspellen (vanwege het chaotisch gedrag van het klimaat).

Dan zijn er astronomen die beweren dat de komende tien jaar de activiteit van de zon zal afnemen waardoor er een temperatuurdaling te verwachten is. Die afname is nu al begonnen.

 Beide methoden (a en b) geven dus geen duidelijk uitsluitsel over de te verwachten ontwikkeling van de temperatuur. Er zijn twee indicaties voor een zekere temperatuurstijging en één voor een temperatuurdaling.

 We kunnen de antwoorden op de oorspronkelijke vragen dus als volgt samenvatten:

 • De aarde is de laatste honderd jaar merkbaar opgewarmd, maar die opwarming was zo klein dat we niet kunnen zeggen dat die belangrijk is.
 • Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de temperatuur verder zal stijgen, en als die dat toch zou doen zal de stijging waarschijnlijk klein zijn.

 De vraag wordt wel gesteld of het niet toch mogelijk is dat de gemiddelde wereldtemperatuur in de toekomst merkbaar zal gaan stijgen. Dat is zeker mogelijk, want natuurlijke klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Maar zo’n stijging zal niet veroorzaakt worden door het broeikaseffect van CO2. Het is ook mogelijk dat de temperatuur zal gaan dalen. Wat het meest waarschijnlijk is, temperatuurstijging of -daling, is een punt van studie. De ontwikkeling van de klimaatwetenschap (die nog in zijn kinderschoenen staat) is nog in volle gang.

 De schijnbaar eenvoudige vraag, “Warmt de aarde nu wel of niet op?”, is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het beste antwoord is: misschien warmt de aarde een heel klein beetje op, maar daar merken we weinig van. En voor de toekomst kunnen we geen belangrijke opwarming verwachten.

 Hoe komt het nu dat er zo’n wijdverbreide verontrusting bestaat over de opwarming van de aarde? Dat komt allereerst omdat er een club van wetenschappers is die blijft vasthouden aan de broeikastheorie en de argumenten die daartegen pleiten niet erkennen. Maar belangrijker is nog dat er een veel grotere groep van “modelleerders” bestaat, die computermodellen maakt van het klimaat op basis van die broeikastheorie. Deze leiden dan tot toekomstvoorspellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van aanzienlijke extrapolaties. Zij doen dan net als of deze voorspellingen gebaseerd zijn op wetenschap. Dat is echter niet het geval. In brede kringen wordt gewezen op de verregaande onbetrouwbaarheid van deze computermodellen. Maar dat heeft niet verhinderd dat de fantastische resultaten daarvan aanzienlijke aandacht in de pers kregen en vervolgens in de politiek. Pers en politiek hebben bewust gekozen voor de “AGW-hypothese” (AGW = anthropogenical global warming, ofwel door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming). En zij hebben er bewust voor gekozen het publiek éénzijdig voor te lichten.

 We kunnen de vraag “Warmt de aarde nu wel of niet op?” ook beantwoorden met: Er is misschien sprake van een kleine opwarming, maar het effect is eigenlijk niet werkelijk van belang. In feite is er dus nauwelijks sprake van een “klimaatprobleem”. In het Engels wordt dit kort en bondig samengevat als “Global warming is a non-problem”.

Al het geld dat nu wordt uitgegeven aan een mogelijke beperking van die opwarming is dus weggegooid geld.
———-
 Ingezonden door Dick Thoenes 1 september 2008

32 REACTIES

 1. Heel juist, heel duidelijk en heel nuttig verhaal van Dick Thoenes.

  Ik zou hem graag een theoretisch en praktisch cruciale vraag willen stellen betreffende de theoretisch physische onderbouwing van de verschillende klimaatmodellen. Daarover is wetenschappelijk discussie, zoals blijkt uit de artikelen van Gerlich & Tscheuschner (op de Vrijspreker besproken) enerzijds en Arthur Smith anderzijds.

  Dick Thoenes bespreekt hier drie modellen. Ik duid ze kort aan met A,B en C.

  A. “Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar verfijningen van deze theorie, waarbij veel meer effecten in rekening worden gebracht, maar men is nog niet zover dat men daarmee de toekomst kan voorspellen.”

  B. “Er is een andere theorie (van Svensmark en anderen) die de grillige temperatuurschommelingen van de laatste honderd jaar wel kan verklaren. Deze theorie lijkt aannemelijker dan de broeikastheorie, maar ook daarmee is helaas nog niets te zeggen over de toekomst.”

  C. “Volgens een derde theorie is de ontwikkeling van het klimaat over tientallen jaren in principe zelfs helemaal niet te voorspellen (vanwege het chaotisch gedrag van het klimaat).”

  Het gaat mij hier om de toepasselijkheid van drie theoretisch verschillende modellen. De eerste (A) is de z.g. broeikastheorie die er vanuit gaat, dat de fluctuaties in de gemiddelde temperatuur verstoringen zijn van een systeem dat bij benadering “lineair” is. In dat geval zijn betrouwbare klimaatvoorspellingen binnen zekere grenzen wel mogelijk. De theoretische grondslagen van die theorie zijn volgens nogal wat serieuze geleerden zeer dubieus (Gerlich en Tscheuschner).

  Model B (Svensmark) wordt niet verder beschreven.

  Model C is een model van “non-lineair” gedrag, dat wiskundig benaderd wordt met non-lineaire partiele differentiaalvergelijkingen, de z.g. Navier-Stokes benadering.
  Voorspellingen op basis van dit model zijn op theoretische gronden onmogelijk. Computersimulaties hebben geen enkele voorspellende waarde (data curve fitting). De parameters worden net zolang aangepast tot de resulterende curve genoeg lijkt op de (gecorrigeerde) data. Desgewenst worden er nog parameters toegevoegd.

  Het antwoord op deze vragen is van fundamenteel belang om de waarde van klimaatvoorspellingen te kunnen bepalen. Zijn klimaatvoorspellingen zinvol (volgens model A) of zinloos (model C). En hoe zit het met model B ?
  Deze fundamentele vragen spelen op dit moment een hoofdrol in de discussie over de stijging van de zeespiegel.

  Mijn concrete vraag aan Dick Thoenes is dus, wat de theoretische onderbouwing is van de modellen A, B en C met betrekking tot (non-)lineariteit van het klimaatgedrag. M.a.w.:

  A. en C. Klopt het theoretische model van het atmosferisch broeikaseffect, zoals door Arthur Smith beschreven, wel en wordt het artikel van G&T weerlegt?

  B. Waarop berust de theorie van Svensmark. Wat is haar praktisch wetenschappelijk belang ?

 2. In bovenstaand stuk staan wederom, zoals ik gewend ben, een aantal verdraaiingen en onwaarheden. Feiten checken is voldoende om dit aan te tonen.

  “Het zo bepaalde gemiddelde heeft een zekere onnauwkeurigheid, vooral omdat de weerstations zeer ongelijkmatig over het aardoppervlak zijn verdeeld. Maar we weten niet hoe groot die onnauwkeurigheid is.”
  Het is zo dat het gebied dat gedekt wordt door betrouwbare meetstations slechts een deel is. Natuurlijk wordt de onnauwkeurigheid daarvan wel geschat en bestudeerd. De trend van gebieden met veel weerstations en die van gebieden met weinig weerstations blijkt goed vergelijkbaar. (HadCRUT vs NASA).

  “Nu is gebleken dat de zo bepaalde gemiddelden van jaar tot jaar enige tienden tot een halve graad op en neer gaan. Het heeft dus weinig zin om een gemiddelde wereldtemperatuur met een grotere nauwkeurigheid te bepalen dan plus of min ongeveer 0,3 °C.”
  Dit is gewoon onzin natuurlijk. Als je meet over meerdere jaren reduceer je de onzekerheid van je antwoord, doordat je de toevallige fout vermindert.

  “In hoeverre 0,6 graad merkbaar is, is een kwestie van persoonlijke gevoeligheid.”
  Of mensen een temperatuurverschil zintuigelijk waarnemen is totaal niet relevant als je het hebt over klimaatverandering.

  “In de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer eerst ongeveer 0,5 °C gestegen (van 1900-1940), daarna 0,2 °C gedaald (van 1940-1975) daarna weer 0,3°C gestegen (van 1975-1998) en daarna weer iets gedaald.”
  Waarom niet linken naar de oorspronkelijke data? Dan kan de lezer zelf vaststellen dat deze getallen respectievelijk 0,4 °C, 0,2 °C en 0,7 °C zijn. Vooral dat laatste verschilt nogal.

  “De theorie klopt echter niet met de waarnemingen uit de laatste ruim 100 jaar. Door veel wetenschappers wordt deze theorie dan ook verworpen.”
  Twee keer onjuist. Over het eerste hebben we laatst nog een filmpje gezien op dit forum. Het tweede hangt natuurlijk af van je definitie van “veel”, maar ik noem <1% van klimaatwetenschappers niet veel. Nog afgezien van het feit dat dit verwerpen meestal niet gebeurt in wetenschappelijke tijdschriften.

  “Er is een andere theorie (van Svensmark en anderen) die de grillige temperatuurschommelingen van de laatste honderd jaar wel kan verklaren.”
  Zoals ik al eerder schreef staat in Svensmark’s eigen artikel dat hij de temperatuurschommelingen kan verklaren op een trend van 0.14 K per decade na. Weet je dit niet, Dick, of negeer je het gewoon?

  Door dit soort feitelijk onjuistheden zakt je hele argument tegen die gemene club wetenschappers in elkaar.
  Dick Thoenes reageerde op deze reactie.
  Armin reageerde op deze reactie.

 3. @Piet Pelle:

  Er is een goede correlatie tussen zonnevlekken en de temperatuur op Aarde.

  Als voorspellen moeilijk is, dan kan men dat nimmer als uitgangspunt voor beleid gebruiken.

  Meten = weten!
  Maar als zelfs de temperatuurdata terzijde geschoven wordt, indien het niet de opwarming ondersteund, dan is het einde zoek. Dat is nu het geval!

  De Aarde is al sinds 1998 aan het afkoelen.
  3000 duikrobots hebben dit bevestigd.
  Maar de klimaatwetenschappers, twijfelen opeens aan de meetgegevens, omdat het niet in het hockeystickmodel past. De theorie wordt meer vertrouwd, dan de realiteit.

  Piet Pelle reageerde op deze reactie.

 4. Model A, volgens de oorspronkelijke broeikastheorie is veel te simpel. Moet worden uitgebreid tot een model waarin alle processen die in de atmosfeer plaatsvinden in rekening worden gebracht: absorptie van infrarood door waterdamp, CO2 en andere gassen, uitstraling van infrarood door diezelfde gassen zowel naar boven als naar beneden, absorptie, reflectie en uitstraling van infrarood door wolken op allerlei hoogten naar boven en naar beneden, verticale atmosferische circulatie, verdamping en condensatie van waterdamp. Hiervoor is nog geen algemeen aanvaard model voorhanden. Alleen een zekere Miskolczi beweert een sluitend model hiervan te hebben gemaakt. Volgens hem zal toename van het CO2 –gehalte van de atmosfeer geen merkbare invloed op de temperatuur van de atmosfeer kunnen hebben, vanwege de compenserende effecten van al die andere processen.
  Model B, van Svensmark en anderen is gebaseerd op de interactie tussen zonnewind en kosmische straling. Bij perioden van grotere zonne-activiteit is de zonnewind veel sterker en wordt er meer kosmische straling afgebogen weg van de aarde. Daardoor is er minder wolkenvorming en wordt de aarde warmer (zie mijn srtikel in Spil, 2008, nr 1, blz. 30-34, kan op verzoek worden toegezonden).
  Model C: Volgens de complexiteitstheorie (of chaostheorie) is een systeem dat beschreven wordt door minstens drie gekoppelde niet-lineaire differentiaalvergelijkingen niet oplosbaar, ook niet door simulatie. Zo’n systeem kan namelijk uiterst gevoelig zijn voor begincondities, die je nooit met absolute nauwkeurigheid kunt kennen. Simpel voorbeeld: de komst van en tropische cycloon is in principe niet voorspelbaar, ook al beschik je over nog zo nauwkeurige metingen van temperaturen, drukken enz. in de omgeving. Hij lijkt te kunnen ontstaan “uit het niets”. Voor het klimaat geldt iets dergelijks, met deze kanttekening dat het aardse klimaat eigenlijk juist zeer stabiel is, zodat de onvoorspelbaarheid beperkt is tot vrij nauwe grenzen, zeg plus of min 1 of 2 graden. Dit geldt dus voor het klimaat als gesloten systeem. Uitwendige verstoringen, bijvoorbeeld door de zon, kunnen het systeem in principe ontregelen.

  Mathijs Romans reageerde op deze reactie.

 5. @Jan B.: Negeren van de waarheid: dat komt natuurlijk omdat klimaat een politiek en economisch speelballetje is geworden. Politici en beleidsmakers hebben niet zo’n moeite met verdoezelen, verdraaien, en ontkennen van de waarheid.
  Wat de zonnevlekken betreft, ik dacht dat er een tijdje geleden nog iemand een weersvoorspelling deed op basis van die zonnevlekkenteorie, maar daar bleek weinig van uit te komen.
  Niet dat ik twijfel dat zonnevlekken ook een onvloed op het klimaat hebben, (ikzelf denk dat de verschuiving van de magnetische aardpolen ook een invloed hebben ivm zonnewind), maar in de soep van chaos is er naar mijn idee geen zinnige voorspelling uit te filtreren.

 6. @Mathijs Romans:
  Mathijs Romans zegt:
  “In bovenstaand stuk staan, zoals ik gewend ben, een aantal verdraaiingen en onwaarheden”.
  Als je dat gewend bent van serieuze schrijvers, waarom reageer je dan nog? Het heeft toch geen zin te discussiëren met mensen die voortdurend verdraaiingen en onwaarheden verkondigen? Ik doe dat niet.
  Toch maar even verder reageren, voor de lezers.
  De onnauwkeurigheid van de wereldgemiddelde oppervlaktetemperaturen is inderdaad onbekend, maar dat weet niet iedereen. Dat komt omdat op grote stukken van het aardoppervlak geen meetstations staan. Daarvoor wordt geïnterpoleerd. Omdat we niet kunnen weten wat de temperaturen zijn in gebieden waar niet gemeten wordt, kunnen we de onnauwkeurigheid ook niet weten. Wat we niet weten, dat weten we niet. Daar kunnen we alleen naar raden. En wat denk je van de temperatuurmetingen op de oceanen die 70% van de aardbol innemen?
  De jaargemiddelde wereldtemperaturen geven stochastische variaties van enkele tienden graden. Bij middelen over langere tijd vallen die weg. Maar ze zijn er wel, dus de betekenis van een temperatuur op 0,1 graad nauwkeurig is daardoor toch beperkter dan wanneer die variaties er niet waren.
  Het is in het algemeen niet verstandig om iets wat je niet helemaal begrijpt “onzin”te noemen.
  Je kunt een gemiddelde temperatuurstijging van 0,6 graden op allerlei manieren merken. De winters kunnen er gemiddeld merkbaar korter door worden, maar dat is niet zeker, want dat hangt vooral af van de aanwezigheid van hoge drukgebieden en die hebben niets met gemiddelde temperaturen te maken. Misschien groeien de planten iets sneller, maar je moet van goede huize zijn om dat aan te tonen. Waarschijnlijk wordt het energieverbruik voor verwarming merkbaar lager. Het aantal warme dagen hoeft niet toe te nemen, want dat is vooral afhankelijk van de variatie in temperaturen. En zo zijn er veel dingen waarvoor de gevoeligheid van de gemiddelde temperatuur niet zo groot is.
  Volgens alle publicaties die ik ken is de temperatuurstijging van 1979. –1998, gemeten met satellieten, inderdaad 0,3 graad (op het noordelijk halfrond iets meer, op het zuidelijk halfrond iets minder). Zie ISPM figuur 6.(www.fraserinstitute.org) (gegevens van Mears & Wentz en van University of Alabama, Huntsville).
  Je bent kennelijk niet op de hoogte van de discussies over de broeikastheorie. Er zijn niet zoveel klimaatwetenschappers meer die hieraan nog vasthouden (wel de modelleerders, maar dat zijn volgens mij geen wetenschappers). Dat de simplistische theorie niet klopt is voldoende bewezen. Zie bijv. US Climate Change Science Program (http://climatescience.gov/Library/sap ). Zie ook mijn reactie nummer 5.
  De theorie van Svensmark verklaart temperatuurvariaties in het verleden beter dan andere theorieën. Niemand claimt een nauwkeurigheid van 0,1 K per decade.
  Wie zouden toch die “gemene club wetenschappers” zijn? Ik heb er nooit van gehoord, maar misschien kan Mathijs dat uitleggen. Ik ken wel een gemene club politici, dat zijn de mensen die de Summaries for Policymakers van het IPCC schrijven. Velen denken ten onrechte dat dat wetenschappers zijn.

  Mathijs Romans reageerde op deze reactie.

 7. @Dick Thoenes:
  Ik wil even ingaan op chaostheorie, want ik merk dat er misvattingen over bestaan op dit forum. Voor wie het wil weten:

  Chaostheorie is iets anders als complexiteitstheorie. Een simpel systeem (zoals de dubbele pendulum) kan chaotisch zijn, en ook kan een complex systeem niet-chaotisch zijn. Chaos betekent namelijk alleen, dat uitgaande van twee begincondities die willekeurig dicht bij elkaar liggen, het systeem twee verschillende ontwikkelingen zal volgen, die na verloop van tijd sterk zullen afwijken.

  De chaostheorie is ontdekt bij het doen van weersimulaties, uitgaande van twee toestanden van de atmosfeer die een heel klein beetje verschillen, kan over twee weken een heel ander beeld geven: in de een een storm, in de ander mooi weer. Dit beperkt dus ons vermogen van het voorspellen van het weer; we hebben steeds meer informatie nodig over de atmosfeer om een dag verder te kunnen voorspellen.

  De chaostheorie beperkt ons niet zozeer in het doen van klimaatvoorspellingen, er wordt zelfs gebruik van gemaakt. Het is nu eenmaal een gegeven dat de atmosfeer zich chaotisch gedraagt, maar dat wil niet zeggen dat gemiddelden zich ook chaotisch gedragen. Ik kan bijvoorbeeld 1000 situaties van de atmosfeer beschouwen die allen een heel klein beetje verschillen. Als ik dan mijn simulatie laat lopen voor over een jaar, zullen deze verschillen uitlopen in heel verschillende weer. Nu kan ik echter statistiek gaan bedrijven: hoe vaak komt een storm voor, welke kans is er op welke kracht, etcetera. Deze statistiek hangt af van inputs, zoals de chemische samenstelling van de atmosfeer, maar deze afhankelijkheid is niet chaotisch.

  Voor wie meer wil weten over de chaostheorie kan ik het boek Chaos: Making a New Science van James Gleick aanraden.

 8. @Mathijs Romans: Het probleem van dit soort artikelen is dat ze de andere kant op doorslaan. De AGW meute beweer dat de opwarming van de laatset 100 jaar vrijwel volledig mensleijk was. Dit artikel suggeerd weer de andere kant, namelijk vrijwel volledig de zon.

  Mij lijkt een middenweg meer voor de hand liggend. Zeker daar CO2 wel degelijk een broeikasgas is. Wél is het dan zo dat de doemscenario’s van de IPCC volstrekt onrealistisch zijn. De politici die allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen voorstellen zien dan wel hun hele legitimatie afnemen. Immers hun motivatie is dat het zo dramatisch gaat worden, dat alle andere argumenten oindergeschikt zijn.

  En dan hebben we nog zij die beweren dat de IPCC de zaak onderschat. Niet een beetje maar met factoren. En die mensen? Ach, die roepen dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat, krijgen een Oscar en lopen goed binnen. Maar er zijn ook wetenschappers die beweren dat het verstandig is als er vruchtbare koppels emigreren naar Antartica omdat anders de mensheid wel eens zou kunnen uitsterven of wetenschappers die beweren dat twijfelen over de hypothese dat de opwarming vrijwel volledig menselijk was, je eigenlijk voor ene tribunaal zou moeten brengen. Die laatste groep wetenschappers zijn er schuldig aan dat artikelen zoals deze hier gepost worden. Als de ene groep gaat schreeuwen, gaat de ander dan vaak ook doen.

  Mathijs Romans reageerde op deze reactie.
  Geert – NI reageerde op deze reactie.

 9. @Dick Thoenes:
  Waarom ik reageer op de verdraaiingen? Tja, dat weet ik ook niet. Misschien omdat ik het niet zo kan verdragen als sommigen met aantoonbare onwaarheden rondstrooien, al helemaal niet als ze daarbij nog heel zeker van zichzelf zijn.

  Je doet in je post een beetje neerbuigend alsof ik niks van begrijp. Jammer, want ik ben juist iemand op dit forum die het onderscheid probeer aan te tonen tussen wetenschap en amateurisme. Als je dat niet waardeert, dan helaas.

  Het is waar dat we niet overal meetstations hebben. Er zijn hier verschillende mogelijkheden: je kan werken met de data die je hebt, je kan proberen te interpoleren tussen datapunten die je wel kent, je kan met schepen metingen verrichten, die dan helaas geen continu karakter hebben. Of je kan satellietmetingen verrichten. De resultaten van al deze methoden komen tegenwoordig goed overeen, er zijn geen onverwachte afwijkende trends te. Uiteraard is het wel van belang om bij elke publiciatie aan te geven hoe de data verkregen en behandeld is.

  Je schijnt nog niet met me eens te zijn dat metingen nauwkeurig worden als je over langere tijd meet. Dit is toch stof die studenten in het eerste collegejaar krijgen. Je kan zeker niet stellen dat temperatuurmetingen niet preciezer kunnen zijn dan 0,1 graden, zonder kwantitatieve berekening van de onzekerheid. In Nederland bijvoorbeeld zijn de fluctuaties veel groter, wel 40 graden in een jaar. Betekent dit ook dat de gemiddelde temperatuur niet beter bekend is dan met 10 graden nauwkeurig? Je kan dan wel schrijven dat ik er niks van begrijp, maar daar wordt je verhaal helaas niet sterker van.

  Ik begrijp dat je getal van 0,3 graden voor de temperatuurstijging van 1975 tot 1998 uit satellietmetingen zou volgen. Vreemd, aangezien satellietmetingen pas sinds 1979 gedaan worden. Je link werkt helaas niet, dus hier is hetzelfde plaatje. Let wel dat we het hier over versie 5.2 van de UAH dataset hebben, want de eerder bevonden temperaturen (die niet in overeenstemming met grondmetingen waren) zijn incorrect gebleken. Laten we de figuur bekijken: het temperatuurverschil tussen 1979 en 1998 zonder middeling is ongeveer 0,8 graden. Correcter zou zijn om de lineaire trend uit de data te bepalen, deze is vermeld: 0,163°C/decade en 0,239°C/decade voor UAH, and RSS respectievelijk voor de hele periode. Uitgesmeerd over 1975-2008 vinden we dus 0,54 °C en 0,79 °C respectievelijk.

  En je schrijft weer: “De theorie van Svensmark verklaart temperatuurvariaties in het verleden beter dan andere theorieën. Niemand claimt een nauwkeurigheid van 0,1 K per decade.”. Als dat zo is, waarom moeten ze dan corrigeren met een trend van +0,14 K/decade om een goede correlatie te krijgen? Dat is er toch rechtstreeks mee in tegenspraak?

  Jimmy reageerde op deze reactie.

 10. @Armin:
  “wetenschappers die beweren dat twijfelen over de hypothese dat de opwarming vrijwel volledig menselijk was, je eigenlijk voor ene tribunaal zou moeten brengen.”

  Laten we de boel niet uit verband brengen: dat was een Australische journalist.

  Armin reageerde op deze reactie.

 11. @Armin:
  “Mij lijkt een middenweg meer voor de hand liggend.”

  Ik denk dat “compromis” net zo min wetenschappelijke betekenis heeft als “consensus”. Waar baseer je op dat de waarheid in het midden ligt?

  Als je zo redeneert is de kans oneindig veel groter dat de waarheid nog extremer is dan wat beide kampen beweren, met andere woorden buiten het spectrum ligt van wat mensen beweren. 😉

  Armin reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong:

  Wellicht Peter, wellicht.

  Ik weet niet wie er kampioen zal blijken, maar het zou me zeker niet verbazen als het PSV gaat worden. De kans is nogal groot.

 13. @Geert – NI: Op het feit dat de meeste wetenschappers (va beide zijden) beweren dat er meer dan één oorzaak is die het klimaat aanstuurt. O.a. ook al die befaamde zonne-theorie mannen die aangehaald worden beweren dat de mens best invloed kan hebben. Shaviv o.a. laat een 35% ‘overige’ groep over. Dat kan – maar hoeft niet – aldus hem best AGW zijn. Svensmark heeft een resterende 0,14K/10 jaar die ‘iets anders’ is.

  Het is verder bovendien onwaarschijnlijk in zo’n extreem complex klimaatsysteem als de aarde dat één factor alles bepalend is.

 14. @Armin:
  Oh nee, dat weet ik niet eigenlijk. Kun je wat namen noemen van wetenschappers die beweren dat twijfelen over de hypothese dat de opwarming vrijwel volledig menselijk was, je eigenlijk voor een tribunaal zou moeten brengen?

 15. @Piet Pelle: Kijk naar de olympische spelen. Daar lukte het uiteindelijk ook, om Beijing “smogvrij” te krijgen. Daarmee is eens en voor altijd aangetoond dat de mens WEL het klimaat beinvloed, en beinvloeden kan…

 16. De politiek valt in ernstige mate te verwijten dat zij alleen een mogelijke opwarming in het vizier heeft maar dat op afkoeling niet geantipiceert wordt. De laatste tijd echter wordt het afkoelingsrisico (duur van de koudeperiodes geschat tussen 30 en 70 jaar) met de dag groter en deze zou aanzienlijk zijn en wel zodanig dat o.a. landbouwproductie op hogere breedtegraden belemmerd c.q onmogelijk wordt. Energie verbruiken zullen krachtig toenemen en een met de daling van de mondiale temperatuur gepaard gaande langdurige economische recessie zal negatieve invloed uitoefenenen op onze vrijheid. Oh ja, de kabeljauw komt dan terug vanuit de Barentszee naar de Noordzee.

 17. @Indigo:

  Dat is goed nieuws, Indigo ! Er zijn nu ca. 70 wijnboeren in NL en dat aantal neemt snel toe.

  Je kan nu zelfs al een interessante wijn kopen (12,50 per fles) die in Amstelveen is gemaakt. Leuk voor je kennissen in Zuid-Limburg die altijd zo met hun Limburgse wijnen pronken !

  Nu nog een mooie Groningse of Friese wijn. Maar daar is waarschijnlijk nog wel iets meer CO2 voor nodig.

  http://www.fembusiness.nl/web/1028439/artikelSmal/Meer-wijnboeren-in-Nederland.htm

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 18. @Indigo:
  He wat schrijft Martijn van Calmthout nu?
  Ik heb net een berichtje op mijn volkskrantblog geplaatst dat de emissies juist ver achterblijven bij de ergste scenario’s. Als er iets moeilijk is dan is het wel schatten van CO2 emissies. Aan de werkelijk waar te nemen CO2 in de atmosfeer is trouwens die dramatische groei helemaal niet af te lezen.
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/222337

  Indigo reageerde op deze reactie.
  Indigo reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 19. @Hans Erren:

  Maar co2 is toch een onschuldig gas, we ademen het tenslotte uit. En de bomen doen het fantastisch. Waarom zo persistent dat blijven volhouden. Het zal wel weer met geld en macht te maken hebben.

 20. @Hans Erren:

  Als dat het enige is, dat het is in dit geval alleen maar welkom. Ik bedoel, een goed glas wijn en een sigaar. Lekker hoor.

 21. @Peter de Jong:

  Precies, maar CO2-hysterici lijken slachtoffer van hun eigen angstpsychose: ze durven niet te denken, dat elk nadeel z’n voordeel heeft.

  @Hans Erren:
  Ook de AIDS-industrie vaart wel bij te hoge schattingen.

  SpyNose

 22. 1951 zaagde ik met een motorkertingzaag bijten in het ijs op het alkmaardermeer om fuiken te zetten. Er lag een meter ijs in het meer.
  De paling had het erg benauwd, en wou er graag uit. Dit is nooitmeer
  voor gekomen. winters als toen komen niet meer voor. Daaruit maak
  ik op dat de temperateur erg is opgelopen. Vogels die je anders nooit
  zag zijn er nu wel. Roofvogels in het duinnen en langs de Noorzee kust. Rijgers op het IJsselmeer, en zo kun je verder gaan. Er is een verschuiving in de natuur aan de gang,en dat stopt nog lang niet.
  Fuit in het weiland en een ooievaar in de polder anno October

  TerrierBram [30] reageerde op deze reactie.
  Gér. [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.