Shame

U wist het misschien niet, maar u heeft een akkoord gesloten. Een preventie-akkoord, om te voorkomen dat u te dik wordt, of te veel drinkt of rookt. Niet dat u daar zelf bij betrokken was natuurlijk, het wordt u netjes opgedrongen. De eerste die Mark Rutte en zijn junta nog liberaal durft te noemen verdient de kop-in-het-zand-trofee.

Natuurlijk gaat alles wat ‘ongezond’ is duurder worden. Daar was men het zoals gewoonlijk snel over eens, rupsje-nooit-genoeg heeft immers nooit genoeg. Zo gaan sigaretten minimaal tien euro per pakje kosten. Maar voor de politici zitten er nog meer voordelen aan dit akkoord. Het verzekert ze van werk in de toekomst.

Zo mogen restaurants namelijk geen maaltijden meer serveren die voor méér dan 20% uit vlees bestaan. Elke restauranthouder zal dus twee kilo sla en doperwten gaan serveren bij een T-bone steak. Buitenlandse gasten zullen versteld staan, waarom krijgen ze overal zulke absurde porties groenten? Waarna er ongetwijfeld een partij gaat opstaan die gaat pleiten tegen deze enorme voedselverspilling. Hoera, onze politici kunnen aan de slag, weer meer wetten!

En dat is maar één van de vele maatregelen. Het is compleet doorgeslagen dramdeugen waar Pinochet en Kim-Jong-Un hun vingers bij af zouden likken.

Dit is misbruik van de overheidsmacht in het groot. Alle liberale principes zijn overboord gegooid. Zoals wel vaker natuurlijk. Een normaal land zou hier wellicht nog een referendum over kunnen houden. Maar zoals bekend is die strohalm inmiddels al met de vuilnisman mee.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2832853/minder-vlees-op-bord-in-restaurant

41 REACTIES

 1. @Ettur [31]: Dat begrijp ik. Maar eigenlijk kan het heel eenvoudig zijn. Als het grote plaatje (sociale context) niet klopt, dan kunnen kleine plaatjes (individueel) nooit kloppend gekregen worden. Terwijl andersom, als aandacht besteed wordt aan het kleine plaatje dat grote plaatje als vanzelf uitkristalliseert.

  Dit klinkt abstract, maar als in gewone mensentaal (‘Jip en Janneke taal’) algemeen aandacht besteed wordt aan dit, aangevuld met elementaire zelf-kennis, kan zowel in het klein als in het groot nogal een mentale landschapsverandering plaatsvinden. Omdat iedereen dan als het ware van binnenuit naar buiten leert te denken, grondig, als een passer waarvan de radius steeds ruimer wordt om het aandachtsgebied telkens wat te vergroten.

  Op zich is dit geen nieuw concept, want bijv. in het Boeddhisme wordt het ook gedaan. Qua invulling zat de strategie er in de loop der eeuwen m.i. steeds naast. Vandaar beschavingen die implodeerden of explodeerden.

  Ettur [34] reageerde op deze reactie.

 2. Na de communist Allende verdreven te hebben, heeft Pinochet de economie m.b.v. de Chicago boys flink geliberaliseerd.
  Ik begrijp niet waarom u zijn naam bezoedelt, althans niet in deze context.
  Dankzij hem is Chili het minst burocratische en meest welvarende land van heel Latijns-Amerika.

 3. @Nico [32]: Je hebt weer een stukje ingevuld van de puzzel waar ik al jaren mee bezig ben: De mens is een groepsdier (sommigen vinden “dier” niet goed, lees dan maar “wezen”) en heeft sociale programma’s aan boord die bij de geboorte al aanwezig zijn, ze moeten zich alleen nog ontwikkelen tot volwassen programma’s. Evolutionair is dat systeem in principe aangepast aan kleine groepen en niet zonder meer geschikt voor grote groepen zoals de bevolking van een land, laat staan de wereldbevolking. Maar omdat er ook een grote mate van aanpassing in het persoonlijke systeem mogelijk is, kan de mensheid ook goed functioneren als grote, of hele grote groep. De prioriteiten moeten dan wel gezien worden. Leven in vrede en met voldoende welvaart om ervan te kunnen genieten.

  Nico [35] reageerde op deze reactie.
  Nico [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Ettur [34]: Waarschijnlijk stappen de meesten te gemakkelijk over bepaalde aspecten heen, zodat het totaalbeeld niet duidelijk of misleidend wordt. Past een individu in een groep en zo ja waarom, hoe en waartoe? ‘De mens is een groepsdier’ walst daar met zevenmijlslaarzen overheen, omdat groepslidmaatschap de culturele norm is. Wat niet betekent dat de puur natuurlijke norm is.

  Daarmee kom je op een aantal soorten ‘natuurlijk’:
  – Puur natuurlijk is wat er bij de geboorte al in zit en moet groeien en ontdekt moet worden om zichzelf te versterken en gezond te blijven.
  – Boven-natuurlijk kan ook naast-natuurlijk (para-normaal) genoemd worden. Bijvoorbeeld het regelen van beschutting zoals kleding en een woning. Van klei, hout of…
  – Tegen-natuurlijk impliceert een schending van puur natuurlijke processen.

  Van nature groeit ieder individu naar individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid toe; na geboorte volgt immers opvoeding en verzelfstandiging.
  Het woord individu komt vanuit Latijn en betekent ‘ondeelbaar’, net als het woord atoom, vanuit Grieks voor ‘ondeelbaar’. Zo bezien zijn ouders van nature samen een individu jegens anderen, tevens een atoomkern die zich als bij celdeling vermenigvuldigt naar één of meerdere volgende individuen. Die autonoom en zelfstandig worden. Onafhankelijk van ‘soortgenoten’ hoewel afhankelijk van middelen om bijvoorbeeld te drinken en eten.

  Vervolgens kan groepsvorming ontstaan, die gevolgd wordt door groepsmechanismen. Een boven-natuurlijk verhaal dat tegen-natuurlijk kan uitpakken.
  Samenwerken geeft meer macht, een ander woord voor mogelijkheden. Zo kunnen laten en lusten verdeeld worden, voorkeuren leiden tot specialisatie – wat tot efficiency-verbeteringen leidt. Het komt ook met valkuilen en nadelen die al snel tot het ontstaan van individueel karakterbederf en perversies kunnen leiden. Anders uitgedrukt kan groepsvorming, en handhaving van een groep, een ongezonde, schadelijke bezigheid zijn. Hoewel als insider op een andere manier dan als outsider.

  Dit teruggekoppeld naar het tweesporenbeleid waarnaar ik in reactie 32 verwees, betekent het dat elementaire zelf-kennis noodzakelijk is.
  Voor ieder individu geldt immers, bijvoorbeeld, de puur natuurlijke cyclus van ‘ingezaaid worden’ (bevruchting), groeien en tot bloei komen waardoor een bepaalde overvloed ontstaat waarvan uitgedeeld kan worden. Waarna verval intreedt tot de dood erop volgt. Evolutie gevolgd door degeneratie.
  Wordt daar door gebrek aan hygiëne of andere tegen-natuurlijke gebeurtenissen vanaf geweken, dan vindt schendig van puur natuurlijke processen plaats. Dat laatste krijgt allerlei gevolgen voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele en sociale gezondheid. Zowel individueel als in (boven-natuurlijk) groeps-verband, welke laatste andere groepsleden met problemen opzadelt.

  Dit vertaalt naar beschavingen en culturen lijkt het me evident dat vastgestelde maatstaven (zoals in traditie en wetgeving) probleemloos deels boven-natuurlijk van aard kunnen zijn, maar dat het feitelijk een perversie is om ze deels tegen-natuurlijk van aard te maken. Vanwege schendingen van noodzakelijke puur natuurlijke processen.
  Mogelijk wisten architecten van beschavingen dit wel, maar vonden ze die schendingen een noodzakelijk kwaad. Hun mening kreeg gevolgen voor anderen die niets te kiezen hadden, omdat het project ‘beschaving’ hen als een package-deal aangepraat werd of doodleuk door de strot geduwd werd. Vervolgens verworden mishandelden tot mishandelaars door de vermoorde onschuld uit te hangen met de dooddoener ‘het is nu eenmaal zo’.

  Kortom… ‘de mens als groepsdier’ is een misverstand dat tot misstanden leidt. Sociaal gedrag is van nature niet afhankelijk van groepsvorming.
  Het priemgetal van Belphegor is één van de indicaties dat schijnbaar complexe problemen soms erg eenvoudig aangepakt kunnen worden. Net als bij een priem moet je precies het punt van de primaire oorzaak te pakken krijgen.

  Ettur [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [35]: Nico, dank weer voor je zeer leesbare en leerzame reactie. Ik heb me niet duidelijk genoeg uitgedrukt wat betreft de mens die evolutionair als, nu maar even genoemd: een soort van groepsdier geboren wordt. Ooit, toen we een nomadisch bestaan leidden, waren we om te overleven afhankelijk van de groep. Ons brein loopt wat achter doordat de mens zich veel sneller ontwikkeld heeft dan de natuur kan bijhouden op evolutionair gebied.
  Binnen die groep zal een individu het best tot zijn recht komen als het individu alle vrijheid tot zelfontplooiing heeft (niet krijgt want dan is de zelfstandigheid al aangetast). Zo bezien lijkt het mij dat onze ideeën elkaar hier niet veel ontlopen.

  Nico [38] reageerde op deze reactie.

 6. @Ettur [37]: Uitdrukken via geschreven woord is wat riskant, vooral als er intellectuelen lezen en/of schrijven. Woorden zijn immers niet meer dan een vervoermiddel voor denkbeelden en redeneringen. De ervaring leert dat één woord tot uiteenlopende associaties kunnen leiden, waar in bepaalde kringen dankbaar misbruik van wordt gemaakt. Tijdens ontmoetingen is dat veel eenvoudiger te overbruggen.

  Helemaal terug naar het begin, toen er nog maar een paar mensen rondliepen: Nestdrang, ontdekkingsdrang, overlevingsdrang kunnen van nature als individu bevredigd worden. Voortplantingsdrang niet, hoewel man en vrouw filosofisch gezien samen één nieuw individu kunnen vormen. Kinderen zijn in beginsel afhankelijk van ouders. Geen beeldtaal in deze alinea.

  Groepsvorming overstijgt dit. Een gezin is iets anders dan een familie of een stam, het eerste puur natuurlijk, het laatste boven-natuurlijk van aard. Op bepaalde punten misschien ook tegen-natuurlijk. Zowel bij een nomadische als sedentaire levensstijl kan het voordelen bieden groepen te vormen, in beginsel op projectbasis. Ook nadelen, wanneer lidmaatschap als een verplichting wordt opgelegd. Of als een project chronisch van aard wordt, wat op een pathologie (vanuit Grieks voor ziektebeeld) kan duiden.

  Door naar de tegenwoordige tijd: De vroegere jager/verzamelaar is van gedaante veranderd en heet nu bijv. investeerder, werkgever, event. geassisteerd door headhunters, recruiters, talent scouts etc. En leeft gewoonlijk niet langer nomadisch maar sedentair. Terwijl vroeger lidmaatschap van een stam geen probleem hoefde te zijn kan verplicht lidmaatschap als bijv. onderdaan van een koninkrijk of later staat dat wel worden. Bij de eerste kon je voor jezelf beginnen, bij de laatste niet of pas na een slopende onafhankelijkheidsstrijd.

  Het woord vrijheid op een goudschaaltje gewogen: Van nature (puur natuur) is ieder individu vrij om te doen of laten wat ´ie wil. Hoewel dat niet altijd tot verstandige keuzes leidt. Wijsheid groeit met de jaren, door vallen en opstaan.

  Het woord natuur wordt reeds eeuwenlang misbruikt door culturele en filosofische denkbeelden bovenop puur natuur te stapelen en dat vervolgens hardnekkig ‘natuur’ te noemen. De geboorte van een leugen (of sprookje) die eigenlijk ‘culturele natuur’ beschrijft.
  Zo staat in pure natuur een roofdier helemaal onderaan de voedselketen, afhankelijk van dieren die voedingstoffen in planten opnemen en verwerken. In ‘culturele cultuur’ staat een mens in de hoedanigheid roofdier (of bloedzuiger, parasiet) juist bovenaan als vermeende ‘untouchable’ vanwege positie in de sociale rangorde.

  Dit vertaalt naar tegenwoordige vrijheid wordt zichtbaar dat in een beschaving, een cultuur, sprake is van vrij-heid, vrij-heit. Heit (Fries voor vader, de genderrol ‘man’) bepaalt dan binnen welke grenzen iemand ‘vrij’ mag zijn. Misschien begrensd door geboden en verboden, misschien door rechten die geclaimd kunnen worden zolang opgelegde plichten maar vervuld worden. Waarbij de vraag opgeworpen kan worden welke filosofie, ethiek en maatstaf (gedragscode) gehanteerd worden.

  Ingaand op je afsluiting: Een groep en groepslidmaatschap zijn op zich neutrale gegevens. In hoeverre een individu in de context van groepslidmaatschap bevredigend en gezond kan leven, in alle dimensies van gezond (zie reactie 35), hangt af van denkbeelden en redeneringen die binnen die groep circuleren, van filosofie, van een gedragscode die daaruit voortkomt (ethiek).

  In hoeverre onze denkbeelden en redeneringen overeen stemmen kan ik op dit moment onvoldoende overzien, want we hebben elkaar zelfs nooit ontmoet. Wat er ook zij, voldoende stof (aandachtspunten) om over na te denken 😉

  Ettur [39] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [38]: Ik had even geen tijd om te reageren, er is nogal wat aan de hand bij mij en niet in de laatste plaats in de zin van “waar / hoe sta ik in het leven?” Jouw reacties zijn daarbij verrassenderwijs bijzonder welkom, mooi zoals jij grote lijnen onder woorden kunt brengen.

  Ik snap nu je bezwaar tegen mijn idee van de mens als groepsdier.

  Ik las laatst ergens dat bij het geschreven woord slecht 10 procent van de informatie uitgewisseld wordt. Als je zin hebt om ergens eens van aangezicht tot aangezicht van gedachten te wisselen, hetzij onder het genot van de inhoud van een mooi glas, dan wel of samene met over of langs een smakelijk maal, kan ik een tijdelijk (maximaal een uur geldig) mail-adres aanmaken om iets te kunnen regelen.

  Nico [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Ettur [39]: Iets onder woorden brengen is een kunst, vooral via geschreven woord. Mocht je behoefte hebben aan telefonisch contact of een ontmoeting, dan kun je via de redactie mijn email adres opvragen, of de weg die je zelf aangaf contact opnemen. Vanaf morgen zou dat hier uitkomen.

  Misschien is het interessant om twee filosofische uitgangspunten met elkaar te vergelijken. Daaruit volgen twee denklijnen, twee scenario’s:

  1) Uitgangspunt: Iedereen behoort individueel autonoom, dito onafhankelijk, dito zelfstandig te zijn. Planten, dieren, mensen.

  Dit impliceert primair leren over het eigen instrumentarium; lichaam, geest, intellect, sociale vaardigheden. Als gevolg daarvan kan een individu zelf een levensfilosofie samenstellen, zelf een gedragscode vaststellen (deugdenethiek, gevolgenethiek).

  Ooit was dit het (vooral oosterse) filosofische uitgangspunt. Waarbij opgemerkt kan worden dat iedereen dan zo dicht mogelijk bij de pure innerlijke natuur kan blijven, geen onnodige frustraties ontstaan, en een individu die begint te ontsporen richting een filosofische dwaalweg en/of karakterbederf op zich vrij eenvoudig gecorrigeerd kan worden zonder dat de omgeving daar al teveel last van heeft.

  2) Uitgangspunt: Iedereen is minstens verplicht lid van de hedendaagse natiestaat; nationaliteit. Een eenheidsstaat die uitgaat van een filosofisch principe dat ook wel bekend staat als corporatisme. Organisaties van werkgevers neigen ertoe deze denkbeelden te spiegelen , of misschien beter kopiëren vanwege ‘inspiratie’ via de traditionele staatkundige inrichting.

  Een natiestaat is ingedeeld in groepen, waar iemand door geboorte automatisch in terecht komt. Eventueel kan iemand overgeheveld worden naar een andere groep. Zoals bij nationalisering (wissel nationaliteit) of bij werkgevers overgeplaatst worden of ‘overlopen’ naar een andere afdeling of organisatie.

  Anders uitgedrukt wordt ieder individu als een ‘cel’ in het ‘lichaam van de staat’ of ‘radertje in het systeem’ beschouwd en behandelt. Individuele autonomiteit, dito onafhankelijkheid en zelfstandigheid (zoals bij een freelancer of vogelvrije) zijn in dit scenario ‘afwijkingen’.

  Zoals ik eerder meldde is een groep (zoals degenen met eenzelfde nationaliteit) op zich een neutraal gegeven. Maar o wee wanneer bepaalde groepsmechanismen in werking treden, en dat is onvermijdelijk. Al was het maar voor bewaking van de toegangspoort (zoals sollicitatie) en de functie van uitsmijter (zoals ontslag).

  Misstappen die voortkomen uit karakterbederf worden in een groep anders gecorrigeerd dan in het eerste scenario. Of niet gecorrigeerd. Andere groepsleden (en outsiders) krijgen op een andere manier last van individuele misstappen dan in het eerste scenario. Die andere manier veroorzaakt meer innerlijke spanningen. Het is niet zonder reden dat in westerse landen tegenwoordig kanker en hart- en vaatziekten de top-2 van doodsoorzaken zijn!

  Vergelijking:
  Wanneer ik deze twee uitgangspunten en daaruit voortvloeiende scenario’s met elkaar vergelijk, dan lijkt de laatste een krachtiger recept voor onnodige ellende dan de eerste. Terwijl het eerst voor ons (man vrouw) tot “Mein Kampf” verworden, onze chronische worsteling tegen de hedendaagse tijdsgeest en algemeen aanvaarde waandenkbeelden (in psychiatrische termen massa psychose).

  Met wat fantasie zou je kunnen stellen dat iemand die in een dorp, stad of regio gaat wonen automatisch lid wordt van een groep (met de plaats- of regionaam als verbindende factor). Toch zijn ook binnen die leefomgeving beide scenario’s mogelijk. Het tweede scenario is uitontwikkeld en de norm geworden (centraliseren). Het eerste scenario (nog) niet, terwijl zo langzamerhand steeds meer – die over een gezond werkend verstand beschikken – beginnen te erkennen dat een beweging richting decentralisatie en kleinschaligheid onvermijdelijk is.

  Ettur [41] reageerde op deze reactie.

  • @Nico [40]: Dank je, Nico. Ik heb een berichtje naar de redactie gestuurd en die heeft dat naar jou doorgestuurd, zo bleek uit hun reactie die in mijn spambox terechtgekomen was. Ik zie je bericht wel.

Comments are closed.