RED: Een goed artikel van Henri Serton en  Victor v.d. Sterren die de huidige problematiek met de “vluchtelingen”  objectief weergeven.
Een libertarisch betoog voor immigratiebeperkingen  *****
Binnen het libertarisme bestaan diverse ‘hete hangijzers‘ waarover libertariërs het onderling niet eens zijn. Eén van die onderwerpen is het immigratievraagstuk. Voluntaristische libertariërs zijn het erover eens dat de ideale situatie zou zijn dat alle grond in privé-bezit is; dat eigenaren zelf bepalen wie zij op hun terrein dulden, en onder welke voorwaarden. In die situatie leven wij vandaag de dag echter niet, en libertariërs zullen moeten omgaan met de huidige praktijk. Henri Serton en ikzelf betogen dat immigratierestricties in de huidige situatie heel goed te verantwoorden zijn vanuit libertarisch perspectief.

We leven als libertariërs niet in de vrije samenleving die we ons zouden wensen. De libertarische filosofie moet hier en nu toegepast worden. We kunnen de huidige staat niet wegdenken. We moeten derhalve kiezen voor beleid dat de implementatie van het libertarisme op de lange duur ten goede komt. Het streven is altijd om een zo vrij mogelijke gemeenschap te creëren. Dit geldt ook voor het vraagstuk van immigratie en grenzen. Libertarische pleitbezorgers van ‘open grenzen’ spannen echter het paard achter de wagen. Ze passen de regels van een vrije samenleving toe op de onvrije situatie waarin wij leven, en scheppen daarmee ruimte voor stelselmatige rechtenschendingen.

Om te beginnen is er het feit dat immigratie, in de huidige situatie, per definitie zal leiden tot kosten— al zijn het maar de kosten van de opvang der asielzoekers. Deze opvang wordt bekostigd door de staat, met geld dat onder dwang is afgenomen van individuen. Wanneer migranten teven aanspraak mogen maken op de collectieve regelingen van de verzorgingsstaat betekent dit dat er als gevolg van immigratie méér gestolen en herverdeeld zal (moeten) worden. Zoals Mencken ooit treffend heeft gezegd: “Democratie is een veiling van gestolen goederen.” Hoe kan een libertariër dat steunen?

Libertarische voorstanders van vrije immigratie in de huidige praktijk brengen, wanneer zij worden geconfronteerd met deze analyse, dikwijls te berde dat zij helemaal niet voor deze herverdeling zijn. Maar door vrije immigratie te bepleiten voordat de verzorgingsstaat is verdwenen steunen zij deze collectivistische herverdeling wel degelijk. Ook zij willen dus helers zijn van gestolen waar. Het feit dat, of zij dit nu zelf wenselijk achten of niet, de verzorgingsstaat wel degelijk bestaat kunnen de pleitbezorgers van ‘open grenzen’ niet ontkennen. Wel doen zij een poging om hun standpunt te rechtvaardigen. Deze rechtvaardiging is doorgaans tweeledig. Ten eerste wordt gewezen op het standpunt dat het beperken van immigratie óók een rechtenschending zou zijn. Ten tweede wordt gewezen op de veronderstelde economische voordelen van vrije migratie.

RECHTEN

Is het beperken van immigratie en schending van de rechten der immigranten? Wel, is het ontzeggen van toegang tot mijn erf een schending van de rechten van mensen die daar zonder mijn toestemming willen verblijven? Geenszins. Het cruciale verschil is dat immigratie naar een land valt onder de auspiciën van een territoriale monopolist, te weten de overheid. Voluntaristen zijn het erover eens dat deze overheid onterecht dat territoriale monopolie claimt, en dat alle grond idealiter in privé-bezit zou moeten zijn.

Als alle grond in privé-bezit zou moeten zijn, en ‘publieke ruimte’ eigenlijk immoreel is, kunnen we dan niet stellen dat het toelaten van immigranten in ‘Nederland’ goed te vergelijken valt met een situatie waarin de krakers van een pand andere krakers uitnodigen om zich in dat pand te vestigen? Hoe kunnen zij dit legitiem doen, als niet-eigenaar? Enkel de rechtmatige eigenaar van grond kan bepalen wie hij op zijn erf toelaat, en onder welke voorwaarden. Derhalve zouden consequente libertariërs éérst naar de privatisering van alle grond moeten streven, en kunnen vervolgens de private eigenaren zelf bepalen wiens aanwezigheid zij daar dulden.

CULTUUR

Ten aanzien van de vermeende economische voordelen van onbeperkte immigratie: dat is een nogal schraal en eendimensionaal beeld. Immigratie zorgt voor demografische veranderingen en dus mogelijk ook voor culturele veranderingen. In het gebied dat aangeduid wordt als ‘het Westen’ heerst in relatieve zin nog het idee dat ieder individu van waarde is. Dat een individu in zijn sociale context uniek en niet inwisselbaar is.

Dat is een specifiek westers idee; in andere culturen leeft dit besef veel minder. Daar is doorgaans niet het individu de fundamentele eenheid, maar de familie, de geloofsgemeenschap of de natie. Dit is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zwart-wit, er zijn zeker gradaties— maar in grote lijnen is dit gewoon de stand van zaken. De westerse cultuur is in vergelijking met alle andere culturen eenvoudigweg de meest individualistische cultuur. En uit die traditioneel individualistische cultuur zijn het klassiek-liberalisme en het libertarisme voortgekomen.

Wat libertariërs moeten beseffen is dat individuen per definitie cultuurdragers zijn. Om die redenen kunnen de onvermijdelijke demografische veranderingen die optreden als gevolg van immigratie óók tot culturele veranderingen leiden. Als er in Nederland of Europa meer mensen komen wonen die een collectivistische cultuur aanhangen zal dat veranderingen teweeg brengen op niet alleen economisch gebied, maar ook op politiek, cultureel en godsdienstig vlak.

(Voor alle duidelijkheid; het is natuurlijk mogelijk dat een westerse cultuurdrager iemand uit Afrika, het Midden-Oosten of China is. Het heeft niet noodzakelijk met huidskleur of afkomst te maken. De westerse cultuur is een verzameling van ideeën. Wie die ideeën accepteert is een westerse cultuurdrager, los van zijn origine of huiskleur.)

Ten eerste zullen migranten, wanneer zij eenmaal burger worden, ook mogen stemmen. Het is bekend dat het overgrote deel van de immigranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika geneigd is om te stemmen op collectivistische partijen. Niet iedere migrant is collectivistischer dan het huidige Nederlandse gemiddelde, maar in geval van ongebreidelde massa-immigratie zal er een grote toestroom plaatsvinden van individuen die dragers zijn van een duidelijk collectivistisch cultureel wereld- en maatschappijbeeld. Het gevolg zal per definitie het ontstaan van een meer collectivistische cultuur in Nederland zijn— met de maatschappelijke en politieke gevolgen van dien. Is het vanuit het libertarisme gezien dan wel een wenselijk idee om significante aantallen mensen dit land binnen te halen die een collectivistische cultuur met zich meedragen?

Hier komt bij dat de eventuele politieke effecten slechts één facet van de zaak vormen. Ook collectivistische immigranten die niet stemmen, of die (nog) niet mogen stemmen, zullen puur door hun aanwezigheid, bijvoorbeeld via belangenorganisaties, invloed hebben op de cultuur. Ze zullen zich eenvoudigweg via het ‘maatschappelijk middenveld’ en via sociale druk doen gelden. Het is immers een feit dat we in een democratisch systeem leven waarin ‘rechten’ als onderhandelbaar gezien worden en waar allerlei commissies, NGO’s, belangenorganisaties—en zelfs buitenlandse organisaties als de VN, WTO, WHO et al.—een significante invloed kunnen uitoefenen over wat de Nederlandse burger wel of niet zou mogen doen, laten of zeggen.

Zelfs diegenen die niet stemmen kunnen via die weg een aanzienlijke invloed en macht uitoefenen over ons dagelijkse leven. Als individu sta je vrijwel machteloos tegen dat proces. Dit systeem creëert een klasse van geprivilegieerde ‘insiders’ die, vaak gesubsidieerd en wel, mogen debatteren in hoeverre het goed en nuttig is dat de staat onze rechten nog verder zou beperken. Tot deze kliek behoren doorgaans geen voorvechters van de vrijheid. En hoewel veel van de organisaties in kwestie slechts raadgevend zijn is het maar afwachten in hoeverre de staat het vertoog dat deze organisaties voeren als excuus en rechtvaardiging gaat aandragen om de uitbreiding van reguleringen en daarmee de macht van de staat te rechtvaardigen en verder te laten groeien. Op deze wijze zullen de (binnen- en buitenlandse) ‘belangengroepen’ van immigranten ook via niet-politieke weg een sterke invloed uit kunnen oefenen op de cultuur en de samenleving.

>De kans is reëel aanwezig dat de overblijfselen van ‘onze’ pro-individualistische en pro-vrijheid cultuur zullen verdwijnen als de cultuurdragers van de traditionele westerse cultuur in de minderheid komen. En dat proces is al gaande. Als de huidige demografische ontwikkelingen zich doorzetten is het zelfs een mathematische zekerheid dat westerse cultuurdragers over enkele decennia in Europa in de minderheid zullen zijn.

Welke conclusie kan men hieruit trekken? Logischerwijs enkel deze: dat libertarische voorstanders van open grenzen bezig zijn met een zelfmoordmissie. Zij staan toe dat de waarden die het libertarisme mogelijk maken op den duur vernietigd zullen worden. Als de Westerse cultuur verdwijnt zal ook de voedingsbodem van het libertarisme verdwijnen. De kansen op succes van het libertarisme in de toekomst staan of vallen met de culturele vanzelfsprekendheid van het primaat van het individu.

EEN VALSE VOORSTELLING VAN ZAKEN

Het hele idee van de ‘open grenzen’ is sowieso een canard. Geen enkel land en geen enkele gemeenschap wil mensen toelaten waarvan bekend is dat zij willen roven en moorden of de wetgeving zo fundamenteel veranderen dat dit nadelen voor de oorspronkelijke bewoners gaat opleveren. Er zijn dus maar héél weinig voorstanders van echt volledig ‘open grenzen’. De kwestie is niet binair; de vraag is niet ‘open of dicht’, maar hoe streng het toelatingsbeleid precies moet zijn. Door het vraagstuk als een puur ‘zwart-witte’ kwestie te portretteren bezondigen de zelfverklaarde voorstanders van zogenaamd ‘open grenzen’ zich aan een valse voorstelling van zaken.

Hier komt nog eens bij dat deze libertarische pleitbezorgers van vrije immigratie ook dikwijls doen alsof dat altijd het enige ‘echte’ libertarische standpunt is geweest, terwijl libertariërs die—in de huidige praktijk—vóór immigratiebeperkingen zijn worden afgeserveerd als zijnde étatististen of racisten, die het libertarisme ‘vervuilen’. De eerder genoemde overwegingen tonen al aan dat dit niet correct is. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het geen zonde is om te leven, zo goed als dat gaat, in een imperfecte situatie.

Is het libertarisch om immigratierestricties van staatswege te verdedigen? Nou, idealiter willen we helemaal niet dat de overheid bestáát. Maar die bestaat nu wel. Dus als je vandaag beroofd wordt, is het dan libertarisch om de staat te vragen de daders te pakken? Als libertariër doen wij dat liever niet, maar op dit moment zijn wij op de staat aangewezen omdat er geen libertarische alternatieven zijn. Kortom: libertariërs die bepleiten dat we doen alsof de staat er niet is gedragen zich als struisvogels. Ze zijn net zo erg als socialisten die beweren dat het libertarisme hypocriet zou zijn ‘omdat jullie ook gebruik maken van wegen die door de staat zijn aangelegd’. Er is echter gewoon geen andere keuze. We kunnen best streven naar een betere situatie, maar in de tussentijd zijn we gedwongen belasting te betalen en gebruik te maken van—bijvoorbeeld—wegen die van dat gestolen geld betaald worden.

Hetzelfde geldt voor het immigratievraagstuk. Net zoals je in de huidige situatie wilt dat de politie uitzoekt wie jouw iPhone gestolen heeft, zo willen wij dat de staat geen mensen gaat toelaten die er aan gaan bijdragen dat ons eigendom wordt afgenomen en onze vrijheid wordt beperkt. Er zijn al méér dan genoeg collectivisten in Nederland. Wij zien die groep liever niet groter worden. Toch zal exact die onwenselijke toename het gevolg zijn van ongehinderde immigratie.

EEN REALISTISCHE AANPAK IN DE HUIDIGE SITUATIE

Het ‘open grenzen’-standpunt is libertarische zelfmoord. Je maakt het overleven van de libertarische filosofie in de nabije toekomst onmogelijk. Het is logischerwijs ook electorale zelfmoord; vrije immigratie is het enige standpunt van de LP dat keer op keer een storm van verontwaardiging en kritiek oproept. Wie de vrijheid een warm hart toedraagt stopt met het propageren van zgn. ‘open grenzen’ in de huidige praktijk.

Het bepleiten van een toelatingsbeleid op basis van vraag en aanbod is juist een libertarische vorm van zelfverdediging. Net zoals we niet alle goederen van de wereld importeren maar alleen die goederen waar in Nederland vraag naar is, net zoals we niet alle kapitaal van de wereld in Nederland importeren maar alleen het kapitaal waar in Nederland behoefte aan is— zo zouden we alleen arbeid moeten importeren waar we in Nederland behoefte aan hebben. Mensen die aansluiten bij de bestaande culturele normen, om conflicten over regels en afspraken te voorkomen, die het juiste opleidingsniveau hebben en die in staat zijn op economisch gebied iets bij te dragen. Dit zouden we in de praktijk kunnen brengen door de volgende stappen te implementeren als basis voor het migratiebeleid:

1] Arbeidsmigratie vindt enkel plaats op contractbasis. Zolang je werk hebt blijf je, en niet langer dan dat. Zoals in diverse landen al gebruikelijk is wordt het bedrijf dat een arbeidsmigrant inhuurt verantwoordelijk gehouden voor de aanvraag en—waar nodig—verlenging van diens verblijfsvergunning. Indien een arbeidsmigrant zijn vergunning niet op orde heeft wordt de werkgever hiervoor beboet. Dit zorgt ervoor dat administratiekosten worden uitbesteed, en motiveert werkgevers om dergelijke zaken goed in orde te houden.

2] De Nederlandse nationaliteit wordt uitsluitend verstrekt aan migranten die aantoonbaar hun eigen broek kunnen ophouden, en die gedurende meerdere jaren geen blijk hebben gegeven van gevaarlijke gedragskenmerken (zoals bijvoorbeeld crimineel gedrag).

3] Alle immigranten, zowel arbeidsmigranten als migranten die de Nederlandse nationaliteit willen verwerven, moeten toezeggen dat zij de scheiding tussen religie en staat zullen respecteren. Immigranten die agressief of vijandig gedrag vertonen (bijvoorbeeld tegen vrouwen, homoseksuelen of atheïsten) en kortom de individuele rechten van anderen niet respecteren worden ogenblikkelijk en onherroepelijk uitgezet. Het feit dat de Nederlandse nationaliteit uitsluitend wordt verstrekt na meerdere jaren onberispelijk gedrag maakt dit beleid mede mogelijk.

4] Er vindt géén asielopvang plaats in Nederland/Europa. We kunnen asielopvang in ook de eigen regio faciliteren. Deze opvang in de regio wordt idealiter geregeld in internationaal verband, zodat er in samenwerking met de landen in de regio een goed georganiseerd netwerk van extraterritoriale opvanglocaties kan wordt opgezet. Tevens moeten landen in de regio worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid in deze context.

5] Illegale migranten worden actief teruggestuurd. Geen enkele uitzondering. Indien de herkomst van een illegale migrant niet traceerbaar is zal deze persoon naar één van de extraterritoriale opvanglocaties worden gestuurd.

Een aanpak die in deze richting gaat wordt al jarenlang met succes toegepast in Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Nederland en Europa zouden dit voorbeeld moeten volgen en nader moeten uitwerken. Ondertussen kunnen libertariërs zich het beste richten op het verruimen van de vrijheid in ons land. Dat zal een lange, harde weg zijn. Wanneer wij die bewandeld hebben, en er sprake is van een vrije samenleving, is het migratievraagstuk irrelevant geworden. Het al dan niet toelaten van mensen zal dan een aangelegenheid van privé-eigenaars zijn. Dat is hoe het hoort; dat is hoe wij het wensen. Maar als we in de huidige, oneigenlijke situatie toestaan dat er een grote massa collectivisten naar dit land migreert zal die situatie nimmer verwezenlijkt kunnen worden.

NOTARE BENE
1. — Dit artikel is het product van een samenwerking, doch in mijn optiek is het in de eerste plaats een werk dat voortkomt uit de overwegingen van de heer Serton, en dient hij dan ook beschouwd te worden als de hoofdauteur. Ik schat dat 75% van de concrete inhoud van hem afkomstig is. Mijn bijdrage is het resterende smaldeel, en een redigerende rol. Hoe dan ook zijn wij het over deze kwestie roerend eens, en hebben wij elkaars inzichten beschouwd als een ‘feest van herkenning’. De standpunten in dit artikel mogen worden toegeschreven aan ons beiden.

2. — De inhoudelijke discussiedraad op Facebook die gaat over dit artikel is hier te vinden.

41 REACTIES

 1. Bezit, eigendom vele libertariers gaan met deze begrippen selectief om. Eigendom van goederen vinden velen goed. Eigendom van immateriele zaken is voor velen al een heikel punt. Eigendom van grond, daar zijn vraagtekens bij te zetten. Er is maar 1 aardbol. Die we met veel mensen (moeten) delen. Zou de aarde niet van ons allemaal moeten zijn? De vrucht van zijn arbeid komt de mens wel toe.

  • En toen kwam de aap uit de mouw. Wie houdt je tegen om naar Noord-Korea te verhuizen om je droom te beleven? Waar ga je de vruchten van je arbeid stallen als je geen eigen plek bezit? Het is zoals Cain voorstelde aan Abel: “zullen we de schepping verdelen onder ons? Jij krijgt het zeggenschap over alle vee en gewassen dan neem ik het zeggenschap over alle gronden”. Toen de Abel akkoord ging en de deal was gesloten, zei Cain: “Ga onmiddelijk van mijn grond af!”.

   “You know, the one thing I can never figure out is why all these very, very wealthy people like the Kennedys, the Fords, the Rockefellers and others are for socialism.

   Why are the superrich for socialism? Don’t they have the most to lose? I take a look at my bank account and compare it with Nelson Rockefeller’s and it seems funny that I’m against socialism and he’s out promoting it.” Or is it funny? In reality, there is a vast difference between what the promoters define as socialism and what it is in actual practice.

   The idea that socialism is a share-the-wealth program is strictly a confidence game to get the people to surrender their freedom to an all-powerful collectivist government. While the Insiders tell us we are building a paradise on earth, we are actually constructing a jail for ourselves.

   Doesn’t it strike you as strange that some of the individuals pushing hardest for socialism have their own personal wealth protected in family trusts and tax-fr ee foundations? Men like Rockefeller, Ford and Kennedy are for every socialist program known to man which will increase your taxes. Yet they pay-little, if anything, in taxes themselves. An article published by the North American Newspaper Alliance in August of 1967 tells how the Rockefellers pay practically no income taxes despite their vast wealth. The article reveals that one of the Rockefellers paid the grand total of $685 personal income tax during a recent year. The Kennedys have their Chicago Merchandise Mart, their mansions, yachts, planes, etc., all owned by their myriads of family foundations and trusts. Taxes are for peons! Yet hypocrites like Rockefeller, Ford and Kennedy pose as great champions of the “downtrodden.” If they were really concerned about the poor, rather than using socialism as a means of achieving personal political power, they would divest themselves of their own fortunes. There is no law which prevents them from giving away their own fortunes to the poverty stricken. Shouldn’t these men set an example? And practice what they preach? If they advocate sharing the wealth, shouldn’t they start with their own instead of that of the middle class which pays almost all the taxes? Why don’t Nelson Rockefeller and Henry Ford II give away all their wealth, retaining only enough to place themselves at the national average? Can’t you imagine Teddy Kennedy giving up his mansion, airplane and yacht and moving into a $25,000 home with a $20,000 mortgage like the rest of us?

   We are usually told that this clique of super-rich are socialists because they have aguilt complex over wealth they inherited and did not earn. Again, they could relieve these supposed guilt complexes simply by divesting themselves of their unearned wealth. There are doubtless many wealthy do-gooders who have been given a guilt complex by their college professors, but that doesn’t explain the actions of Insiders like the Rockefellers, Fords or Kennedys. All their actions betray them as power seekers. But the Kennedys, Rockefellers and their super-rich confederates are not being hypocrites in advocating socialism. It appears to be a contradiction for the super-rich to work for socialism and the destruction of free enterprise. In reality it is not.

   Our problem is that most of us believe socialism is what the socialists want us to believe it is-a share-thewealth program. That is the theory. But is that how it works? Let us examine the only Socialist countries-according to the Socialist definition of the word-extant in the world today. These are the Communist countries. The Communists themselves refer to these as Socialist countries, as in the Union of Soviet Socialist Republics. Here in the reality of socialism you have a tiny oligarchial clique at the top, usually numbering no more than three percent of the total population, controlling
   the total wealth, total production and the very lives of the other ninety-seven percent.

   Certainly even the most naive observe that Mr. Brezhnev doesn’t live like one of the poor peasants out on the great Russian steppes. But, according to socialist theory, he is supposed to do just that! If one understands that socialism is not a share-thewealth program, but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of super-rich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes the logical, even the perfect tool of power- seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately, socialism, is not a movement of the downtrodden masses, but of the economic elite.

  • Nee, de aardbol is niet van ons allemaal. Jij hebt eigenaarsrecht op een stuk grond dat jij mixt met arbeid, door er een huis of tuin op te bouwen. Niemand anders heeft recht op dat grond want de vruchten van hun arbeid bevind zich niet op die plek. Dat heet homesteading. Men kan geen recht hebben op een stuk grond waar niet hun arbeid, maar wel dat van anderen is toegevoegd. Dat stuk grond claimen zou diefstal van de vruchten van hun arbeid zijn. Dat noemen we kraken. Gebaseerd op hetzelfde principe.

   Wel ben ik van mening dat veel grond anno 2021 onterecht is toegeeigend door middel van geweld en roof. Zo zijn overheden per definitie het resultaat van diefstal van grond. De oorsprong van staten is rooftochten en onderdrukking. Overheden doen niet aan homesteading. Althans niet aan homesteading met behulp van kapitaal dat zij zelf hebben opgebouwd (ze hebben het geroofd van belastingbetalers).
   Ook ben ik tegen het idee dat iemand zichzelf een stuk grond kan toeeigenen, niet door arbeid met de grond te mixen, maar door niets meer te doen dan er een hek omheen te zetten. Dan bezitten zij de grond waarop het hek staat, maar niet op het ongerepte grond daarbinnen.

   Overigens is er ook geen ‘recht’ op schone lucht of schoon water. Wat ga je doen aan dieren die CO2 uitstoten? Hun dat recht ontzeggen omdat de lucht “iedereen” toebehoort? Schoon water bestaat alleen bij gratie van zuiveringsinstallaties en die bezit je niet want die zijn door andermans arbeid gecreëerd. En je hebt toch echt water nodig om je lichaamsafval kwijt te raken. Dat begrepen ze zelfs aan het begin van de beschaving.

   Schone lucht en schoon water bestaan, in zoverre ze bestaan, alleen als je terug gaat naar het stenen tijdperk. Maar dan stoot je weer CO2 uit door vuur te stoken om jezelf te verwarmen.

   Overigens is een AK samenleving de enige die effectief omgaat met lucht- en watervervuiling, want dan is er sprake van vervuiling van andermans PRIVÉ-bezit en dat is een schending van de NAP.

 2. “Geen enkel land en geen enkele gemeenschap wil mensen toelaten waarvan bekend is dat zij willen roven en moorden of de wetgeving zo fundamenteel veranderen dat dit nadelen voor de oorspronkelijke bewoners gaat opleveren.”
  landen en gemeenschappen ‘willen’ niets. Alleen individuen willen iets.
  Je kunt overigens tegelijkertijd beweren dat grenzen van landen niet legitiem zijn (bij consistent denken over eigendomsrechten) en het dus agressie is daar mensen tegen te houden en tegelijkertijd dat een berg socialisten in een democratie binnenhalen tot een totalitaire en armoedige staat leidt. Die 2 gedachten zijn niet tegenstrijdig.

  • “landen en gemeenschappen ‘willen’ niets. Alleen individuen willen iets.”

   Sorry hoor, maar dit neigt naar semantisch gemier. Als twee of meer individuen het met elkaar eens zijn over onderwerp X, dan mag je niet zeggen: deze groep, deze gemeenschap of de bewoners van land, maar je moet zeggen: de individuen wiens visies op dit punt overeenkomen…

   Inderdaad, alle grenzen zijn arbitrair en waarschijnlijk niet legitiem. Ofschoon het mij tegelijkertijd onmogelijk lijkt om de wel legitieme grenzen alsnog te bepalen. Bovendien, op deze manier is er weinig legitiem. Misschien heeft je bedovergrootvader wel een misdrijf begaan waarvoor hij eigenlijk de doodstraf had moeten krijgen, maar niet gekregen heeft waardoor jouw bestaan nu niet legitiem is.

   • Lijkt mij geen gemier. Op het moment dat een groep dominant wordt, gaat die dominantie ingezet worden. Ook tegen de wil van de enkeling in.

   • Dat alleen individuen denken, willen en beslissen, is een feit. Een feit dat zelfs door onze staatsrechtbanken erkend wordt. Ze gooien nooit een groep in de gevangenis, alleen individuen. Als je alle individuen uit een groep haalt, blijft er geen residu over.
    Als een aantal individuen het met elkaar eens zijn, is de fout niet zo heel ernstig en is het idd alleen semantiek.
    Maar als je over Nederland praat, dan gaat het al zeker niet op en als je een stuk schrijft om te overtuigen, dan gaat dat er per definitie vanuit dat niet alle neuzen dezelfde kant uit staan. Het woord ‘we’ is gewoon een heel gevaarlijk woord. ‘Waar zijn we mee bezig’ ‘dat moeten we niet willen met zijn allen’ collectivisme ligt op de loer.
    Verder staan er overigens een hoop goede punten in denk ik overigens.

  • Inderdaad je neemt me de woorden uit de mond.

   Als je alleen maar praat met mensen over open of gesloten grenzen krijgen ze nooit iets te horen hoe eigenaarschap in elkaar steekt en blijven ze voor altijd kibbelende slaven.

 3. Dit klinkt al heel wat verstandiger omdat het de nogal onnozele aanname mist dat elke immigrant de beste bedoelingen heeft en vastberaden is een productieve burger te zijn in een setting van eigendomsbescherming en arbeidsdeling. Het mist ook de evenzo onnozele aanname dat iedereen daartoe in staat is, ongeacht motivatie.

  Maar het punt wat ik vooral wil maken is dat zelfs in de geidealiseerde AK samenleving er geen sprake kan zijn van vrije immigratie in de zin van open grenzen. Immers: “Voluntaristische libertariërs zijn het erover eens dat de ideale situatie zou zijn dat alle grond in privé-bezit is; dat eigenaren zelf bepalen wie zij op hun terrein dulden, en onder welke voorwaarden.” De eigenaar bepaalt wie en onder welke voorwaarden binnenkomt, niemand anders.

  • Daarom hoeft grond niet in eigendom te zijn. Plus waarom grond wel en immaterieel goed niet. Riekt toch naar selectiviteit.

   • Omdat immaterieel goed niet schaars is. Bezit bestaat bij de gratie van schaarste. Lucht is niet schaars, daarom is niemand er de eigenaar van. Tenzij je onder water gaat duiken en een aqualong nodig hebt. Dan is lucht/zuurstog wel schaars. Is er een eigenaar en een prijs die betaald moet worden.

   • “Libertariers zijn niet principieel als het over eigendom gaat. Dat is het juist. Plus het hebben van een recht hoeft niet per se aan eigendom gekoppeld te zijn of worden. Het recht dat iemand op de vrucht van zijn arbeid heeft, valt prima te koppelen aan het gegeven dat hij er de inspanning voor gepleegd heeft.”

    Libertariers (de A-politieke) zijn juist wel principieel als het over eigendom gaat.

    In libertarisme gaat het niet over positieve rechten zo van; als ik zeg dat iemand het recht heeft om de inspanning die hij gepleegd heeft, eigendom te kunnen noemen kan ik ook zeggen welke inspanning hij volgens mij geen eigendom kan noemen en daaruit kun je dus halen dat niet hij degene is die beslist over zichzelf of zijn vrucht van zijn werk heeft maar “ik” bepaal dat voor hem.
    Waamee door dat mechanisme het mijn eigendom is want ik ben degene die beslist of hij het recht heeft om mijn eigendom te houden of niet.

    Of ik ZEG en(maar voora)l HANDEL Alsof mensen eigenaar van zichzelf zijn (omdat ze dat zijn) en beslissen wat er met zichzelf en de vrucht van hun inspanning gebeurt, omdat ze eigenaar zijn.
    Of ik geloof dat ik de eigenaar ben van hen en de vruchten van hun inspanning omdat ik degen ben die bepaald dat ze het recht hebben om zichzelf en hun andere eigendom te beheersen, en te verdedigen, of niet Waardoor ik door mijn gedrag/DOEN laat zien dat ik niet in zelf-eigenaarschap van de ander geloof en alleen maar ZEG dat ik er in geloof.

    Bijv. Iemand die zegt: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, heeft zojuist laten zien dat hij denkt dat hij de god/hoogste autoriteit over de wereld is En dat de wereld van hem is. Hij heeft namelijk bepaald dat niemand eigenaar van ook maar het kleinste stukje aarde kan zijn omdat hij dat is.

    Als iemand dan een berg werk zou verzetten om een stukje aarde in een paradijsje te veranderen en die de vrucht van zijn inspanning wil behouden zal op niet “mis te verstane” manier duidelijk gemaakt worden dat zijn paradijsje van iedereen is.

   • Als grond geen eigendom is, houd dan de deur open zodat ik in je huis kan bivakkeren. Het staat immers op grond dat jou niet toebehoort.

    En in dat geval kan jouw huis jou ook niet toebehoren. Jij hebt het gebruik van “eigenaarloze” grond immers onmogelijk gemaakt voor anderen door er je huis neer te zetten.

    Als je vindt dat er sprake is van “selectiviteit” die niet wordt onderbouwd door valide logische en morele argumenten, dan moet je dat met wel valide logische en morele argumenten duidelijk maken. Het woord “selectiviteit” an sich betekent niets.
    Immers, zowel aggressief als defensief geweld zijn geweld, en toch zijn we selectief over welke legitiem is en welke niet.

  • “Voluntaristische libertariërs zijn het erover eens dat de ideale situatie zou zijn dat alle grond in privé-bezit is; dat eigenaren zelf bepalen wie zij op hun terrein dulden, en onder welke voorwaarden.”

   De wetten der logica dicteren dat iedereen die voor opengrenzen pleit, dat is tegen elke vorm van selectie, bovenstaande stelling afwijst. Zelfs als een grondeigenaar een opengrenzen beleid hanteert, zal de vrije immigratie stoppen bij een aanpalende grondeigenaar. Indien je jezelf toch een libertarier wenst te noemen kan dat alleen als zogenaamde geolibertarier, wat een subset is van de bleeding heart libertarians.

   De suggestie die wel eens gemaakt wordt, en die ik ook in het stuk teruglees, dat het een discussie betreft tussen minarchisten en anarchisten, klopt dus niet. Het is een principieel libertarische eigendomskwestie. In dit geval het eigendom van grond.

   • Libertariers zijn niet principieel als het over eigendom gaat. Dat is het juist. Plus het hebben van een recht hoeft niet per se aan eigendom gekoppeld te zijn of worden. Het recht dat iemand op de vrucht van zijn arbeid heeft, valt prima te koppelen aan het gegeven dat hij er de inspanning voor gepleegd heeft.

   • “Libertariers zijn niet principieel als het over eigendom gaat.”

    Interessante stelling. Kun je daar meer over vertellen?
    Of links geven?

   • Mensen hebben een plek nodig. En er is maar 1 aardbol. Ik zeg niet dat mensen dus overal mogen wonen. Maar of eigendom een goed selectie criterium is, vraag ik mij af. Zelf heb ik meer moeite met het gegraai in mijn portemonnee en de welhaast ongebreidelde en willekeurige verdeling van mijn vruchten. Voor de verkrijging daarvan heb ik hard moeten werken. Dat zouden andere mensen ook kunnen doen. Voor zieke mensen maak ik graag een uitzondering.

   • “Mensen hebben een plek nodig. En er is maar 1 aardbol.”

    Dat had je al gezegd en ik begrijp je positie. Alleen dacht ik dat je meent dat libertariers wel vaker minder principieel zijn waar het eigendom betreft. Ik had gehoopt op andere voorbeelden waar dit uit blijkt.

   • Schone lucht en schoon water zijn schaars. Inmiddels betalen we daar al voor ook.

   • Volgens mij kom je hier vaker. Als je goed oplet, kom je de voorbeelden wel tegen.

 4. Ik wou hier iets posten van uit none_dare_call_it_conspiracy van blz 17, 18 en 19 maar de censuur houdt elke link en zelfs een quote tegen.

  • Ik kan mij voorstellen dat de redactie van mening is dat je dat maar in de daarvoor bedoelde samenzweringsdraadjes moet doen ipv het overal neer te kwakken.

  • Dus zullen jullie zelf de pdf moeten duckducken en downloaden

   @ Kameraad Bertuz van het sovjet politburo

   Wie houdt je tegen om naar Noord-Korea te verhuizen om je utopie te beleven?
   Waar ga je de vruchten van je arbeid stallen als je geen eigen plek bezit? Het is zoals Cain voorstelde aan Abel: “zullen we de schepping verdelen onder ons? Jij krijgt het zeggenschap over alle vee en gewassen dan neem ik het zeggenschap over alle gronden”. Toen de Abel akkoord ging en de deal was gesloten, zei Cain: “Ga onmiddellijk van mijn grond af!”.

   https://www.spearswms.com/xi-jinping-net-worth/

   • In je huis dat je huurt bijvoorbeeld op grond van een ander maar die je wel mag gebruiken. Als ik op Ajax kritiek heb, maakt mij dat nog geen aanhanger van PSV of Feyenoord. Misschien vind ik voetbal niet leuk of juist wel. Je trekt wederom vreemde conclusies.

   • Prima regeling, zolang ik de “een ander mag zijn” waar jij van huurt. Ga ik lekker vroeg met pensioen met het aanvullend huurinkomen. En mag jij lekker blijven werken om mij maandelijks een mooie som te storten zolang als je leeft. jaarlijks te indexeren uiteraard!

    Best dat je dan ook je meubelen huurt, zodat je daar ook levenslang voor kan blijven dokken. Blijf jij maar op de lopende band staan tot je erbij neervalt.

    Zal ik wel kopen en tijdig van de lopende band afstappen om wat te rusten en te genieten.

   • Grappig. Er wordt iets verdeeld waar ze geen eigenaar van zijn. Als Cain eigenaar was gebleven van de grond waar hadden de mensen dan moeten wonen? Cain had ze vast wel het recht gegeven om op zijn grond te mogen wonen en werken.

   • Je snapt het nog steeds niet. Maar los daar van. Als ik grond koop, moet ik daar geld voor lenen en die lening plus rente terug betalen. Grond is niet gratis. En ik heb niets tegen eigendom. Sterker nog ik heb grond in eigendom. Maar een redenering moet wel steekhoudend zijn. Een argument moet geldig zijn. Het liefst met een ware conclusie. En drogredenen daar heb ik niets mee.

   • Ik snap het heel goed, als je niets bezit, ben jij bezit!
    Als je geen grond of woning bezit ben je iemands slaaf.

    Plantagehouders bezitten alles. Slaven bezitten niets.

    Je moet niet lenen, je kan ook werken en sparen. Grond is zeker niet gratis, maar wat heeft dat ermee te maken?

    Eigen woning is de meest essentiële stap om uit de armoede te komen of te blijven. Eigen grond, eigen tuintje, kippen enz. Wie huurt is een slaaf op een tredmolen die steeds sneller gaat draaien terwijl jij ouder en minder energiek wordt.

    Je hebt niets tegen eigendom? Lees je eigen reactie eens grondig? Die is echt maar op één manier te interpreteren, nl. de communistische:

    “Eigendom van grond, daar zijn VRAAGTEKENS bij te zetten. Er is maar 1 aardbol. Die we met veel mensen (moeten) delen. Zou de aarde niet van ons allemaal moeten zijn? De vrucht van zijn arbeid komt de mens WEL toe.”

    Grond is niet gratis, maar zou dat wel kunnen zijn. Iedereen een eigen lapje, gratis bij geboorte! En zonder belasting erop! Kan perfect. Maar dat vinden de plantagehouders niet leuk. Die willen parasiteren op onze arbeid dus moeten er mythes en drogredenen bedacht worden..

    Paradise Stolen – Episode 3 -The Myth of Overpopulation https://www.youtube.com/watch?v=_lIboR9Wtg8&list=PLlYZAlTc7ljt9bFeesHYAQTa-J7LypoL3&index=3

 5. Overigens weet ik bijna zeker dat elke volmacht die rechtse mensen aan de overheid geven om immigranten tegen te houden, uiteindelijk gebruikt wordt om reizen van ons bijna onmogelijk te maken.
  Net zo als het toejuichen van allerlei Patriot achtige anti terrorisme wetgeving in de VS nu gebruikt wordt om Trump supporters op te pakken die bij het protest waren bij het Capitool.
  En zoals een muur tegen immigranten gebruikt zal worden om te voorkomen dat je de VS probeert te ontvluchten.

  • “Overigens weet ik bijna zeker dat elke volmacht die rechtse mensen aan de overheid geven om immigranten tegen te houden, uiteindelijk gebruikt wordt om reizen van ons bijna onmogelijk te maken.”

   Geen argument…

   Momenteel hebben “vluchtelingen” vrij spel en reizen is de EU bevolking al onmogelijk gemaakt.

 6. En ook dat als je de overheid macht geeft om censuur door Facebook en Twitter te voorkomen, door deze bedrijven bijvoorbeeld hun bescherming van section 230 weg te nemen (in de VS), dat de enige social media die over blijft dan FB en Twitter zijn, omdat alleen die een leger advocaten kunnen betalen. Startup competitie is dan niet meer mogelijk en dat is een grotere bedreiging dan de mogelijkheid die bedrijven aan te klagen, wat gewoon afgedekt wordt door alle rechters in je zak te hebben.

 7. @pcrs
  Je wilt het maar niet snappen. Ook in een AK wereld zal er geen vrij reizen zijn in de zin dat jij in je eentje bepaalt waar je welkom bent. We zijn geen hippies.

 8. Ik ben het wel eens met Victor v/d Sterren oneens geweest.

  Hier toont hij aan het uitstekend te begrijpen. Met de jaren komt de wijsheid.

  Ik zou zeggen, in een AK samenleving is de anti-immigratie nog vele malen erger dan nu. Elke privé-bezit stuk grond heeft grenzen. Elke weg dat privé-bezit is, heeft toelatings-toestemming nodig. Elke winkel bepaalt zelf welk persoon wel of niet welkom is.
  De grens begint al meteen bij de nu bestaande landsgrens, waar in een AK samenleving de grens van privé-grond zal beginnen.
  Dus hoezo “open grenzen”. Dat hele concept is volstrekte kolder in een echt libertarische samenleving.
  Tuurlijk kan een privé-grond bezitter in Amsterdam iemand toelaten. Dan zal hij hem waarschijnlijk per helicopter in moeten vliegen want de gebieden en wegen daartussen behoren aan anderen die de immigrant wellicht toegang ontzeggen.

  Hieruit mag duidelijk worden dat alleen de volstrekt onschuldigen en niet vervelende en/of parasitaire een kans maken vrij te bewegen in een grote omtrek.

  Tot die AK samenleving bestaat, is elke roep om “open grenzen” en “vrijheid van beweging” een roep van mensen die privé-eigendom en vrijheid helemaal niet begrijpen en dus het libertarisme helemaal niet begrijpen. Ofwel huichelaars, ofwel dommeriken. Een immigrant kan in de huidige realiteit ALLEEN MAAR het concept van privé-eigendommen schenden, zelfs al zou hij het niet willen, omdat de overheid het onmogelijk maakt het niet te doen.
  Zij die hier langere tijd belasting hebben moeten betalen, hebben een grotere claim op privé-bezit binnen de landsgrenzen dan zij die net binnen komen en helemaal nergens voor hebben betaald en nergens voor zijn beroofd.

  In werkelijkheid ben ik geneigd vele “open grenzen” libertariers te zien als stiekeme socialisten die zich vals verschuilen achter het libertarisch etiket om zo het importeren van hele nieuwe stemvolkeren te promoten en elk potentieel op een libertarische toekomst te aborteren voor een geboorte mogelijk is.

  • Ja, zo zie ik het ook. Met dat verschil dat opengrenzen libertariers geen stiekeme socialisten zijn, eerder onnozelen die denken dat mensen inherent goed zijn en door de staat gecorrumpeerd worden. De staat is het kwaad. Schaf de staat af en er zijn geen problemen meer. Ofschoon de staat een problematische organisatie is, is het niet het enige probleem. We zien hier het verschil tussen cultureel conservatief denkende mensen die begrijpen dat de mens zelf een imperfect wezen is en altijd voor problemen zal blijven zorgen (in christelijke termen: wij zijn zondaars) en progressief denkende mensen die menen dat alle problemen rationeel oplosbaar zijn.

Comments are closed.