Longread alert. 3000 woorden. In een land waar de meeste mensen niet langer religieus zijn, is het belangrijk dat mensen nadenken over de normen en waarden waar ze zich aan willen houden. Met het verwerpen van de godsdienst neemt men afscheid van een set rituelen, normen en waarden. Het is prettig als daar iets terug voor komt. Zodat je als ethisch mens kan leven. Je normen en waarden moeten als je effectief wil zijn gebaseerd zijn op je mens en samenlevingsvisie. Dat is je fundament. Bij deze mijn visie. En mijn normen en waarden.

Je set normen en waarden en je mens en samenlevingsvisie kunnen veranderen, het is een reis. Uitgangspunten voor mij zijn dat ik redelijk objectief kan waarnemen en dat ik via logisch redeneren conclusies kan trekken. Als ik geen consistentie visie heb dan zal ik door derden gemanipuleerd worden en is de kans groot dat de doelgerichtheid in mijn leven ontbreekt.

Opzet artikel

Ik behandel onderwerpen die mijn beeld op mens en maatschappij bepalen. Wat ben ik? Hoe is de samenleving? Ik moet bepalen hoe aannemelijk het is dat er een god is, en bijvoorbeeld of de mens in harmonie kan leven met natuur of zichzelf. Van alles komt voorbij. Marx. Onze genetische erfenis. Democratie. Ik behandel enkele positieve manieren om je leven in te vullen en kom zo steeds verder tot mijn levensvisie en mijn normen en waarden. Het is een lange weg geweest. En de reis gaat verder.

Verwerping van god, voorkom dat je je leven bouwt op tegenstrijdige stellingen

Allereerst de reden waarom ik god verwerp. Terugkerende kenmerken van een monotheistische god zijn almachtigheid, alwetendheid en vaak ook oneindige goedheid. Deze drie elementen zijn niet verenigbaar. Almachtigheid is niet te combineren met alwetendheid. En in een imperfecte wereld is almachtigheid niet te combineren met oneindige goedheid. Dit is de paradox van Epicurus. Als de mensheid voldoende aandacht aan deze paradox uit de derde eeuw voor christus had besteed dan was ons het katholicisme en christendom bespaard gebleven. Een flink deel van de mensheid heeft haar ethiek millennia lang op tegenstrijdige beginselen gebaseerd. Ethiek is je morele kompas. Als in je onderliggende levensvisie inconsistenties zitten dan zal je kompas altijd afwijken. Dan past het levend verbranden van ketters of een kruistocht opeens in een christelijke levensvisie. Aan mij de taak om wel een consistent logisch fundament te vinden waarop we onze normen en waarden kunnen baseren. Zodat we niet tegenstrijdige doelen gaan nastreven. Want dat schiet niet echt op.

De mens is een dier

De evolutieleer lijkt me voldoende bewezen. Het is in ieder geval het meest aannemelijke model waar we thans over beschikken. Dit betekent dat de mens niets meer is dan een succesvol dier. De mens is een verzameling gerelateerde genetische coderingen. Die zich verder zullen ontwikkelen. Dit kan gericht gebeuren waar de mensheid de drang van de genen overwint en zichzelf programmeert (transhumanisme). Het kan ook uitmonden in Armageddon of andere soorten die ons inhalen.

De misplaatste harmonie gedachte

Dat de mens een dier is, betekent dat we geprogrammeerd zijn door onze genen. Daarnaast is er invloed van de cultuur. Een stelling van mij is dat er “duiveltjes” uit het verleden zitten in onze genetische programmering en culturele vorming. Daarnaast zitten er volgens mij tegenstrijdigheden in onze genen en onze cultuur. En is natuur verre van vriendelijk. Voor mensen die zoeken naar harmonie als belangrijkste motief voor hun leven de volgende overwegingen.

Harmonie met natuur?

Er zijn mensen die de natuur boven mensen stellen. Echter, er zijn in de natuur levensvormen die erg bruut te werk gaan. Insecten waarvan het nageslacht hun prooi levend van binnen uit opeten. Het rabiës virus. De natuur is absoluut genadeloos. De natuur is als je er goed naar kijkt geen harmonieus vriendelijk geheel. Het is een genadeloze genetische wedloop. En kan dus niet als voorbeeld dienen voor hen die harmonie zoeken. Door het verstand, en het abstracte denken, kan de mens zich boven de natuur uit worstelen en een eigen toekomst kiezen.

Harmonie met verleden?

De mens is niet optimaal gebouwd. Denk aan relicten als onze blinde darm, en ons stuitje / staartbeen. Een stelling van mij is dat er een genetische erfenis is, uit het jagers – verzamelaars tijdperk. Voorbeelden. Onze spijsvertering is nog niet aangepast aan ons welvaartsdieet. Denk aan obesitas en diabetes. Ons lichaam kan nog niet omgaan met een vooral passieve zittende bestaan van de huidige mens. Onze hersenen hebben moeite om om te gaan met de enorme groepen mensen om ons heen.

Onze jagers verzamelaars hadden een zeer gevarieerd dieet dat sommige mensen die het paleo dieet volgen deels willen nabootsen om zo diabetes en obesitas te voorkomen. We beseffen dat bewegen goed voor ons is en velen doen aan sport om het zitten te compenseren. Tot op zekere hoogte moeten we onze levensstijl aanpassen aan onze genetische programmering. Om gezond te kunnen leven. Het is mijn mening dat er daarnaast een diepere gedrags programmering is van onze genen die we niet kunnen negeren. Er zijn mogelijk aanpassingen nodig.

De psychologische erfenis van het jagers verzamelaars tijdperk

Marx stelde zich het jagers verzamelaars tijdperk als een paradijs voor. Er was immers geen kapitaal dus er was ook geen uitbuiting. Jared Diamond heeft hier nuanceringen aangebracht. Lees zijn boeken en je krijgt inzicht over het tijdperk waarin de genetische selectie heeft plaatsgevonden die de mens tot mens maakte. Lees ook “the naked ape” van Desmond Morris. Er is sprake van een psychisch genetische programmering uit het jager-verzamelaars tijdperk die net zo invloedrijk is als de fysieke genetische erfenis, zoals de noodzaak tot bewegen. Desmond Morris stelt bijvoorbeeld dat de ontwikkeling naar verborgen ovulatie en de voorkeur voor intimiteit aangeven dat er sprake was van paarvorming en een drang naar monogamie.

Er zitten ook minder mooie kantjes aan ons verleden. Het is mijn aanname dat de vecht of vlucht impuls vooral met betrekking tot vechten nader uitgewerkt is op stamniveau. Stammen met maximale vechtkracht overleefden, andere stammen werden weggevaagd. Dit heeft zijn weerslag op met name de mannelijke genetische programmering. Hier zitten “historische duiveltjes” in onze psyche die in de moderne tijd nogal destructief kunnen uitpakken. (groepsgeweld, drang naar hierarchie, wij – zij verdeling, bloeddorst, de enorme kameraderie die in strijd ontstaat en andere banden te boven gaat). Het is goed je hiervan bewust te zijn en de maatschappelijke gevolgen van mannen die teveel toegeven aan deze oude krachten. Wellicht is het hier omgekeerd, wil de samenleving overleven dan is het belangrijk deze drang in te perken. Lees deze boeken en je begrijpt je eigen geprogrammeerde gedrag een stuk beter.

Dunbar’s getal

Dunbars getal kan een aanwijzing zijn. De maximale groepsomvang van een mens zou ongeveer op 150 liggen. De gedachte is dat dit ook de maximale omvang was van de jagers verzamelaars groepen. Het lijkt me dat de mens nog niet voldoende genetisch is aangepast, psychisch, om helemaal om te gaan met moderne samenlevingen bestaande uit miljoenen mensen. Sociologie zie ik als de wetenschap die de aanpassingsproblematiek beschrijft van wezens met een genetische programmering van groepen van 150, naar groepen van tientallen of honderden miljoenen. De moderne mens zit in een spagaat. Hij leeft in een samenleving van miljoenen mensen, maar is genetisch geprogrammeerd voor een veel kleinere samenleving.

De culturele component

De rol van god is voor velen overgenomen door het algemeen belang, dit is de hogere toetssteen van wetgeving. Oudere motieven. Onze westerse culturele erfenis. De hel, de erfzonde, de zondvloed, kortom doemdenken, het komt nog allemaal naar voren. De zondvloed en de hel in de vorm van climate change. De erfzonde in de vorm van white privilege en slavernij verleden. Doemdenken in de vorm van eindigheid van grondstoffen, fijnstof, en dergelijke. Grote bedrijven en belangengroepen slagen er vaak middels een beroep op het algemeen belang in hun wil door te drijven. De westerse mens wenst in naam vrij te zijn maar neemt in praktijk steeds meer afstand van eigen verantwoordelijkheid. En blijft onbewust teruggrijpen op oude cultureel religieuze thematiek. De term algemeen belang wordt misbruikt en is nauwelijks goed vast te stellen. De staat is op teveel beleidsterreinen een speelbal van belangenverenigingen en bedrijven geworden.

De mythe van de gelijkheid

Ieder mens is uniek. Geen mens is gelijk aan een andere mens. Leve de diversiteit! Gelijkheid nastreven is het ontkennen van de waarheid. Gelijkheid in uitkomsten negeert de genetische predispositie voor economisch succes in de huidige samenleving waar sommigen over beschikken. Er is geen gelijk speelveld bij de start. Sommigen zullen naar verwachting rijker worden dan anderen. Sommigen leven langer of gezonder en sommigen zullen stabiele relaties na kunnen streven terwijl anderen daar moeite mee hebben. Dit alles is een natuurlijk gegeven. Alhoewel jager – verzamelaars samenlevingen weinig goederen hadden en dus op dat vlak egalitair leken, deden ze veel moeite om zich middels attributen die ze bezaten van anderen te onderscheiden. Denk aan schelpenkralenkettingen, bont van zeldzame dieren, of bijvoorbeeld onhandige zaken als vaak rijkelijk gedecoreerde peniskokers.

Economie, arbeidswaarde theorie

Belangrijk voor je visie is de vraag of kapitaal bezitters onterechte dwang uitoefenen. De arbeidswaarde theorie van Marx stelt dat alle waarde is terug te voeren op arbeid. En dat rendement op kapitaal onrecht is. Als dit je stelling is, dan is dwang tegen kapitaal bezitters noodzaak voor een rechtvaardige samenleving.

Democratische dwang

Het is niet aan mij om mijn standpunten aan anderen met geweld op te dringen. Als mensen willen roken, prima. Willen ze hedonistisch leven en drugs gebruiken, ook prima. Doen ze niemand mee kwaad. Het is niet aan mij om hun drugs te onthouden, en ik zie het als fout om bijvoorbeeld anderen te dwingen tot het betalen van hoge tabaks accijns omdat ik het slecht of dom vindt dat andere mensen roken. Sporten is gezond maar ik vind het onjuist om anderen te dwingen via belastingen om het gemeentelijke sportcomplex te financieren. Dit geldt ook voor de verzorgingsstaat. Het is aan mezelf om me te verzekeren. Dit moet ik niet op anderen afwentelen. Als ik kinderen heb moet ik zelf de scholing betalen en dit niet aan anderen overlaten. Vrijheid begint bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo kom ik tot een klassiek liberale of een nachtwakersstaat waar de overheid de binnen en buitenlandse veiligheid op zich neemt. Ik zie een verder gaande overheid als een teken van het afwentelen van mijn verantwoordelijkheid en het dwingen van anderen om mijn goede doelen na te streven.

De sociale component, en harmonie met je genen

Een tekortkoming in Ayn Rand is volgens mij dat ze onvoldoende aandacht heeft gegeven aan de mens als sociaal groepsdier. Zelfverwezenlijking als individualist is te beperkt. Sociale interactie, empathie etcetera zijn belangrijk. Voor velen zal het vervullen van traditionelere rollen de meeste voldoening geven. Voor vrouwen zijn dit verzamelaars (shoppen!) en zorg taken. Maar dit moet je helemaal zelf invullen. Harmonie met je genen is niet het hoogste doel. Juist je verstand kan je een andere richting doen opgaan. Als je een tendens hebt om mensen te kleineren of te pesten, dan kunnen jij en je omgeving een gelukkiger leven hebben als je deze neiging in de hand weet te houden.

Levensvisie intro

Na deze overwegingen. Ik ben een wezen voorzien van verstandelijke vermogens en kan doelstellingen bepalen. Een doelstelling kan zijn dat ik een ethisch kader voor mijn handelen wens vast te stellen. Hiertoe moet ik bepalen wat ik ben. Ik behoor tot de diersoort mens, en heb als zodanig een genetische en culturele erfenis. Ik verwerp godsdiensten. Ik verwerp de arbeidswaarde theorie van Marx. Ik besef dat harmonie met de natuur, of met mijn genen onmogelijk is, dan wel in sommige gevallen onwenselijk is. Mijn uitgangspunten moeten anders dan het christendom wel onderling verenigbaar zijn. Ik besef de foute druk van concepten als erfzonde en zondvloed en algemeen belang. Ik verwerp gelijkheid als leidend motief. Ik zie de tekortkomingen van ieder van die concepten. Ik kan als positieve doelstellingen onder meer kiezen uit de gouden regel, het non agressie principe of libertijnisme en hedonisme.

De gouden regel

Doe anderen niet toe wat gij niet wenst dat u geschiedt. Behandel anderen zoals u zelf wenst te worden behandeld. wiki. Zolang de normen en waarden van iedereen grotendeels hetzelfde zijn zal dit goed uitpakken. Als deze uiteen lopen krijg je lastige situaties. Stel dat een groep de koeien als heilige dieren ziet, en een andere groep uit principe juist iedere koe die ze zien doodslaat. Kortom, die gouden regel. Deze geeft complicaties.

Non Agressie Principe

Beperkter dan de gouden regel. Stelt dat je geen geweld mag initiëren. wiki. Probleem is dat geweld soms lastig te definiëren valt. Wanneer gaat een mogelijk acceptabele vorm van overlast over in agressie? Kan je echter tot op zekere hoogte vrijwillig afspraken over maken. (ik rook sigaren in mijn tuin en jij houdt BBQ’s). Wordt door vele libertariërs als basis gezien.

Hedonisme, libertijnisme

Ga voor maximale zinneprikkeling. Genot staat voorop. Lijbertijnen  (dus niet de libertariērs) gaan zover dat schade aan anderen irrelevant is voor de bevrediging van hun lusten. Gaat voorbij aan de genetische programmering van de mens als groepsdier.

Evaluatie van de opties

De genetische randvoorwaarden van mijn lichaam hangen een hoge prijs aan hedonisme. Mijn levensverwachting zal sterk bekort worden door consumptie van maximaal zinnenprikkelende substanties. Wellicht kan hedonisme een optie zijn in mijn laatste levensfase. Libertijnisme valt onder meer af omdat ik empathische vermogens heb, ik zou mezelf beschadigen als ik dit nastreef. Voor mensen zonder empathie is het echter wel een optie. Die echter door de omringende samenleving niet zomaar getolereerd zal worden. De gouden regel kan juist aanleiding geven tot conflicten. Ik zie geweld initiëren als negatief, vanuit de druk van empathie en de sociale drang die bij groepsdieren bestaat. Ik zie het NAP als superieur aan het algemene belang. Het algemene belang vorm gegeven in een democratie veronderstelt dat het acceptabel is met geweld mijn wil door te drijven en bijvoorbeeld belasting te heffen. Ik besef de kloof tussen de gewenste situatie en de praktische huidige situatie. Democratische verzorgingsstaat is er en zal er nog wel even blijven. Ik zal nog lange tijd door hoepels moeten springen die me worden voorgehouden. Maar spartel soms als vrijspreker schrijver een beetje tegen.

Zingeving

Ik ben voorbij gegaan aan het onderwerp zingeving. Wat is de zin van je leven? Een mens is niets meer dan de drager van een genetische combinatie. Een mens an sich heeft geen zinvol bestaan. Het enige biologische doel van je bestaan is voortplanting. Een blijvende wedloop van nieuwe genetische combinaties. Je kan voor jezelf wel een nuttig bestaan vinden. Een bestaan waarin je als vrijwillig lid van een groep een positieve bijdrage levert aan de groep. Je kan ook een link leggen naar het transhumanisme

Transhumanisme en libertarisme

Transhumanisten menen dat ze de goden van de toekomst zijn. Ze scheppen een nieuwe mens. Wie wil er geen god zijn? Dit is voor sommigen de zingeving die ze zoeken.

Voor mij is libertarisme genoeg. Ik streef naar een samenleving die mensen in staat stelt soevereine keuzes te maken. Waarin een minimum aan dwang en manipulatie is. Tenzij de mensen zich daar bewust aan willen onderwerpen. Die kunnen hun eigen samenleving vormen. 

Verzoek, stop mij te onderwerpen

Bedrijven en politici manipuleren ons. Helaas laten velen zich manipuleren. Voor zover ze daar alleen zelf het slachtoffer van zijn, is dat hun keus. Echter, door de huidige omvangrijke overheid, icm democratie, worden de angsten van anderen mijn last. De westerse mens zal altijd gemanipuleerd blijven worden door haar eindtijd fascinatie, de zondvloedgedachte, erfzonde, het gelijkheidsideaal, en nog een half dozijn andere knoppen. Politici zullen die knoppen altijd weten te vinden en altijd zal een groot deel van de mensheid door die hoepel springen. Helaas bepalen de andere mensen daarmee ook dat ik belasting en regeltechnisch samen met ze gedwongen door die hoepel moet springen. Ik heb daardoor veel minder vrijheid, veel minder verantwoordelijkheid, veel minder geld, dan ik anders had. Ik betaal gedwongen de rekening van de angsten en complexen van anderen.

Fladderend door het leven gaan

Het is prima als je beslist dat het bewust ontwikkelen van een mens en samenlevingsvisie je een brug te ver gaat. Dat je je niet druk maakt om een consistente set normen en waarden. Dat je al fladderend door het leven gaat. Je bent tegen dwang, maar bent van mening dat er wel belasting moet worden geheven. Je vindt dat Nederland te vol is, maar stelt wel de grenzen open. Je gelooft in man made climate change maar gebruikt wel het vliegtuig om in verre landen met vakantie te gaan. Je vindt dat Schiphol al groot genoeg is, maar maakt er wel gebruik van. Je vindt dat extra accijnsheffing op drank en tabak prima is, omdat dat ontmoedigt, maar ziet niet in dat inkomstenbelasting eenzelfde ontmoedigend effect heeft. Helemaal prima. Maar nogmaals, dwing me dan niet tot het betalen van jouw bij elkaar geraapte meningen. Zie af van stemmen. Besef dat mensen die fladderen gemanipuleerd worden. Er kan een doorgeslagen socialistische samenleving ontstaan, er kan nationalisme de kop op steken of racisme. (heeft dat ook gedaan, denk aan de tweede wereldoorlog). Als teveel fladderende mensen stemmen zullen de manipulatoren winnen. En dit heeft soms heel ernstige consequenties gehad.

Nogmaals het belang van consistentie

Als er inconsistenties in je normen en waarden zitten dan zal je niet alleen gemanipuleerd worden, je zal ook nog eens je doelen missen. Omdat je tegenstrijdige doelen gaat steunen. Je gaat je net als de kerk gedragen die in naam van god miljoenen een wrede dood heeft bezorgd.

Conclusie

Ik wil afzien van dwang. Ik wil niet direct of indirect (via de overheid) anderen dwingen. Ik zie het NAP als de meest passende leefregel, ook al zullen daar door de definitie van wat precies geweld is, soms wat grijze gebieden zijn. Ik zou graag zien dat het taakgebied van de overheid afneemt zodat de dwang van anderen over mij vermindert. Ik denk dat mensen met eigen verantwoordelijkheid een voller leven hebben. Ik denk dat mensen die zoals ik hier hun mens en maatschappij visie hebben proberen te bepalen en vandaar uit komen tot een levensvisie en een normen en waarden stelsel hun ratio, hun verstand gebruiken. En verstand is juist dat wat ons onderscheid van dieren. Mensen die rationeel hun normen en waarden stelsel bepalen zorgen ervoor dat de mens de manipulatie kan ontstijgen. Zolang de meerderheid van de samenleving hun normen en waarden intuïtief bepaalt en inconsistenties accepteert, regeert de emotie. En worden we bespeeld. Bevrijd jezelf. Bevrijd de samenleving. Bepaal je normen en waarden stelsel. Het is een lange maar zinvolle reis.

39 REACTIES

 1. U heeft niet goed begrepen, of U heeft U niet goed genoeg geinformeerd aangaande de Autocratische riligies, het door de Aryans aanbeden zonne beeld, gebracht naar de Ganges vally, is uitgegroeid tot de denkleer, leren, Hidoeisme , Bhudisme en de TAO fylosofie, geen straffende super God, deze denkwijzen, zijn de basis geworden voor het Judeaisme, het Christen geloof de Islam, min of meer leefwetten overgoten met een religeuse, sausje, ieder intelligent individu zal bij nadenken over de schepping, tot de conclusie komen dat deze perfectie geen toeval kan zijn, maar een créatie is.
  Voor wat de rest betreft we zijn een product van onze opvoeding,
  door zelfstudie kun je jezelf enorm verrijken, en gemaakte fouten, indien mogelijk verbeteren, of niet opnieuw maken.
  Je bent geboren, en leeft binnen je I.Q. schijf, op weg naar je réincarnatie, het behoeft geen verdere uitleg dat er te veel mensen op de planeet leven, dit is nooit de bedoeling geweest, het is “Lost Paradis’ voor eeuwig, mooi stuk moet diverse malen worden gelezen als de brieven van Spinosa, groet !

  ratio [5] reageerde op deze reactie.

 2. @frits [2]: Wist U dat Jezus lang voor de bijbel is ontstaan, al genoemd werd in de Hindhi geschriften, de Rig Veda, een andere naam, maar zelfde uitstraling,
  prachtig verhaal dit, jongetje speelt aan de oever van een klein stroomtje boetseerd kleine vogeltjes, als hij er weer één klaar heeft, tikt hij het vogeltje op zijn staart en deze vliegt dan weg, dit is een oud Afgaanse verhaal, van Idriss Kahn, groet !

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 3. Wat misschien op zijn plaats is hier, dat de Christenen in het midden oosten en Africa dagelijks worden vervolgt en vermoord, waar niemand zich druk om maakt, net als het verbranden van onze longen, de regenwouden in Brasilië, en nog enkele heel onverkwikelijke dingen !

  Hang Bejaarde [9] reageerde op deze reactie.

 4. beste johannes [1] en andere gelovigen in de creatie door een god: Uw god heeft nogal zieke trekjes. Van tijd tot tijd heeft hij tijdens de schepping toegegeven aan zijn kennelijk nogal sadistische inborst. Zo heeft hij wezens geschapen die andere dieren opeten. Dit is niet echt het beeld van een liefhebbende god. Die streeft naar harmonie. We leven in een wereld met roofdieren en prooidieren. Wat op zich al genoeg moet zijn om god als ultieme sadist te beschouwen. Hij heeft zelfs wezens geschapen die voor de voortplanting levend andere wezens opeten. Hoezo heeft uw god compassie? Hij is te vaak een ultieme sadist. Zie bijvoorbeeld dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Bc69LLLEQRk

  Durf ook eens te zoeken in youtube op “animals eaten alive” of “animal eaten after birth”. https://www.youtube.com/results?search_query=animal+eaten+after+birth+ of https://www.youtube.com/results?search_query=animal+eaten+alive

  johannes [7] reageerde op deze reactie.
  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 5. @ratio [5]: Ratio, ik heb nergens het woord God gebruikt of laten vallen, het verschil in het denken is groot, het rationele denken over een créatie is nog steeds gaande, wat de dieren wereld betreft daar is het inderdaad eten of gegeten worden, dit onderdeel van het dieren bestaan is noodzakelijk, het bewust zijn en gevoels patroon heeft niets uitstaande met de menselijke créatie, het is één planeet er gaat niets af en er komt niets bij, het is aan kleine en grote verschillen onderhevig, wat de werkelijke reden is van onze aanwezigheid, ja die het weet mag het zeggen, heb vele verhandelingen hier over gelezen, de mooiste L’Etre, het wezen het zijn, maar niets is volmaakt, anders zouden we al lang in het beloofde paradijs leven, moet zeggen soms zijn er momenten dat ik mij in het paradijs waan, die momenten van innerlijke rust in mijn tuin zittende lezen of bezig met de planten, of kort geleden op mijn surf plank op de golven rijden, ’t is maar wat je wilt, groet !

  ratio [32] reageerde op deze reactie.

 6. Ratio heeft een mooi overzicht geschreven, waarvoor dank. Daarmee ligt er tenminste een praatplaatje. Hoewel ik daarin bepaalde delen mis, een mooi aftrap.
  ‘Bepaal je normen en waarden kader’ is goed bedoeld, komt tegelijk wat aangeleerd en krampachtig over. Daarmee bedoel ik dat normen zoiets als botten zijn die een lichaam overeind en in vorm houden.
  Je zou dan in eerste aanleg denken dat normen (en daarmee waarden) het vanzelfsprekende betreffen. Alleen wat niet in jezelf zit maar als infrastructuur buiten je gebouwd wordt, zoals een lekker plekje om te slapen, normen behoeft. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar is bedoeld als een ontspannende gedachte. Even het aangeleerde van je afschudden om anders te kunnen kijken.

  Met de evolutie van normen (gedragscode, erecode) is iets vreemds gaande. Stel je voor:
  Eerst leefden dieren gewoon en deden ze wat ze wilden, niet wat ze niet wilden. Tot er mensen op het idee kwamen om de levens van dieren te nemen en hen te gebruiken. Misschien zelfs nog voor de introductie van feodalisme.
  Vanaf het moment dat er vorsten in het zadel werd gezet, werden ook de levens van mensen genomen om hen te gebruiken. Een vorst is logischerwijs geen supermens, maar heeft raadgevers en soldaten nodig. Dat vereist een soort jacht, headhunting.
  Ook handelaren en andere zakenlieden gingen op jacht naar medewerkers. Rekrutering, ronseling, headhunting etc.

  Al met al is in de loop der eeuwen nogal wat gebeurt met denkbeelden, redeneringen en normen annex gedragscode. Vanaf ‘leven en laten leven’ naar geboren worden om gebruikt te worden. Volgens sommigen. Laat niemand zich vergissen v.w.b. de impact op denkbeelden en redeneringen. Als je niet heel goed oplet, ben je voor je het weet ergens een dwaalweg ingeslagen naar het voorbeeld van anderen.

  Huidige stand van zaken: Dieren mogen er zijn, tenzij ze naar het idee van mensen te lastig worden of ze door mensen gebruikt kunnen worden. Mensen mogen er zijn, maar wel tot lid van ‘het publiek’ gebombardeerd of daaruit genomen om als ‘element in de strijd geworpen te worden’. Om de ‘massa’ van bijv. werkgevers te vergroten, die voldoende ‘kritissche massa’ nodig hebben om te kunnen doen wat ze willen.
  Een individuele gedragscode in ‘het publiek’ of ‘de massa’ wordt doodleuk overruled wanneer dat zo uitkomt. Ten gunste van degenen die hen menen te mogen gebruiken voor eigen gerief. De tering (ondergeschikten aan wensen en ‘desnoods’ eisen van buitenaf) naar de hand van de nering zetten. In feite zijn er, vrij vertaald, die tegen dieren en mensen zeggen: “Krijg de tering maar, slik braaf de tering die ik je voorhou”. Deze vertaling klinkt voor sommigen als een grove, onjuiste beschuldiging maar is tevens een feitelijke uiting. Zie hier voor een wat gedetailleerder inzicht.
  Merk op dat woorden die eindigen met ’tering’ gerelateerd zijn aan eisen, zoals ‘investering’. Een investering is iets anders dan een schenking. Als opvoeder zou gesteld kunnen worden dat wij in de rol van durf-kapitalist zijn gesprongen, maar een investering was het in feite niet. Het was een schenking waarvan je alleen maar kunt hopen dat die zin had en niet verspilt, gekaapt of gesloopt wordt.

  Het idee dat mensen eigenlijk dieren zijn is een leuk praatplaatje, want werkt egaliserend uit. Je zou denken een kans voor degenen die in een gebrekstoestand gehouden worden. Veredelde dieren zijn op bepaalde aandachtspunten nogal overactief. Veronderstelde goden (organisatoren) idem dito. En… veredeling op bepaalde aandachtspunten impliceert verarming op andere aandachtspunten. Om gebreken weg te werken kan er gemengd worden. Zo kan een gebrek aan kennis opgeheven worden door te schenken (stoppen met geforceerde onthouding) en zal blijken dat ieder veel meer zelf kan dan eerder werd toegestaan.

  Wordt er gemengd (Calergi plan?), qua innerlijke vermogens, dan is uiteindelijk ieder gelijk. In de kern. Hoewel in diverse ‘verpakking’ vanwege hobbies. Dan zijn allerlei richting extremisme neigende verschijnselen en sekt-arisch denken effectief weggewerkt.
  Dat mengen zou een gezamenlijke inspanning kunnen zijn, wat leuker uitwerkt dan verplicht mengen. Bij verplicht ‘mengen’ worden immers contacten door strotten geduwd. Soms werkt dat vanwege ‘bij gebrek aan beter’, soms worden dat soort contacten als met afstotingsverschijnselen afgewezen. Uit eigen beweging gaat heel veel soepeler. Wat kennelijk staat of valt met de toestemming van degenen die over anderen menen te mogen beschikken.
  Wat betekent ‘ik hou van je’? Is dat ‘ik wil je hebben, aanhouden en onder mijn hoede veilig vasthouden, of je dat nu wilt of niet’ of ‘ik gun je wat ik mezelf ook gun of in ieder geval had gegund’? Of…?

  Nico [10] reageerde op deze reactie.
  johannes [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 7. @toute va bien [4]: Houd de politieke agenda’s goed in de gaten. Want Bolsonaro, ook al vind ik hem een idioot, is niet geliefd in linkse mediakringen. Volgens de Telegraaf die de NASA citeert, zijn er dit jaar minder branden in Brazilie geweest dan vorig jaar.

  Afrika staat ook in brand (zie link onder) en is er in Indonesie en Maleisie nog oerbos over? Of zijn dat nu soja en palmolie plantages? En in Siberie stonden de wouden eveneens in brand, daar hoor je de linkse media dan weer niet over. Raar want Putin.
  https://www.zerohedge.com/news/2019-08-23/more-wildfires-are-burning-angola-congo-brazil

  Persoonlijk vind ik dat de mensen met hun poten van de oerwouden moeten afblijven. Er is al veel te veel bos gesloopt. En hoe de rest van de planeet wordt vervuild en besmeurd is ook een schandaal waarbij overheden een hoofdrol spelen. Maar wat doe jje er aan en waarom is er opeens zo’n ‘mediahype’ hierover?

  toute va bien [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [8]: Qua normen en waarden moet je niet te ver van het origineel afwijken. Dat is een open deur. Als je, zoals dat reeds voor de Oudheid gedaan werd, een gedragscode vergelijkt met botten dan is het helder dat te weinig botten inzakkingen veroorzaken en teveel botten monsters – een term vanuit folklore voor misvormden.

  Knip je al het cultureel aangeleerde weg, vul je het cultureel afgeleerde aan, dan kom je uit bij een toestand zonder aandoeningen of gebreken. Niet onder het bewind van een ‘hemels circus’ en de wereld om je heen al helemaal niet als een kermisterrein-waar-alles-geld-kost met bewaking.

  Meestal wordt met een ken-tering bedoeld dat anderen eindelijk gewenst gedrag gaan vertonen. Hoe schadelijk dat ook voor henzelf uitwerkt. De mooiste ken-tering is nog steeds dat iemand in zichzelf een kern-gezonde gedragscode hanteert en die gaat ‘evangeliseren’. In tegenstelling tot wat sommigen beweren hoeft zo’n gedragscode niet uitgeschreven te worden, als een wet bekrachtigd te worden. Het betreft immers het vanzelfsprekende.

  Een koerswijziging qua manier van denken impliceert jezelf sommige dingen afleren, anderen dingen aanleren. Zou het ieder toegestaan worden om kern-gezond te denken, dan zou dat een hele berg onnodige spanningen, wrijvingen en conflicten schelen. Sommigen denken dat bergen er zijn om te handhaven. Maar… ook in religieuze boeken schemert wijsheid door. Volgens Jezus die anderen aansprak op kleingelovig zijn:
  “Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.” (bron)
  Da’s één van de manieren om van een oceaan van schuld, die Seneca noemde, af te komen.

 9. @ratio [5]: Onder het kopje “Harmonie met natuur” schreef je dat de natuur absoluut genadeloos is. Inderdaad, eten of gegeten worden als er honger ontstaat. Helaas is dat ‘voorbeeld’ nogal extremistisch opgepakt en anderen systematisch uitvreten tot hobby verheven. Daar zit ‘m voor velen de pijn.

  Ik las eens een auteur (100+ jaar terug in de tijd) die stelde dat meedogenlozen heel erg blij mogen zijn als ze van anderen niet de behandeling krijgen die ze anderen zelf hebben gegeven, of erger. Vanuit een verheven positie wel te verstaan. Een gevolg van westers denken.
  Wie klaagt over wreedheden kan zich afvragen hoe die veroorzaakt zijn. Anderen dom houden, in een gebrekstoestand houden (niet qua geld of spullen, maar waar het telt), meedogenloos en zelfs wreed behandelen… actie veroorzaakt reactie. Om cycli van mishandelden die mishandelaars worden te doorbreken is een echt andere manier van denken nodig.

  @toute va bien [3]: Mooi verhaal. Daaruit kun je leren dat voldoende dichtbij zijn een vereiste is. Alleen dan niet op de manier van een bezetter of verkrachter, de modus operandi van overheidsorganisaties en allerlei verborgen netwerken. De westerse methoden in feite.

  toute va bien [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [8]: Een vorst kwam uit de lucht vallen, nee de evolutie werkt, het hoogste IQ neemt het voor touw, ’s avonds bij het verwarmende vuur ontstaat de leiders kring, dit noodzakelijk om te overleven, feodaal vind ik een vies woord, zo van al die krenten machteloos in het krentenbrood, groet !

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Hang Bejaarde [9]: Misschien gaat dit leiden naar de totale herbebossing van de planeet, het enigste echt qua prijs uitvoerbare plan om de planeet zijn klimaat terug te geven, en lucht vervuiling tegen te gaan, maar ja, de Aziaten fokken zich zelf de grond in, alles moet wijken voor hun varkens saté e sojaboontjes, er zijn er nu +/- 4 milliard, en de meeste schijten in het wild waar laat je het allemaal, niks is heilig de mooiste oudste oerbossen met hun bewoners gaan er aan, de gekte heeft de planeet te pakken, de manipulatie draaid op volle toeren, groet !

 12. @Nico [11]: Deze wetenswaardigheden stammen van voor de Islamitisering van de Arabieren en middenoosten volkeren, de schrijver Idriss Khan een Afghaan, hij verzamelde deze verhalen, leuke bedtime boekjes ! groet

 13. Normen en waarden zijn niet absoluut. Bovendien hebben mensen voor alles een prijs. Zijn normen en waarden zinloos/betekenisloos? Neen, ze kunnen net als het nachtlampje, de knuffel etc dienen tot steun.

 14. @toute va bien [16]: Het ging me om SQ en voorstellingsvermogen, niet om poppetjes in functies. Wat is er zo moeilijk aan om te snappen dat ieder zonder vorsten of verlichte leiders anderszins kan? Of in ieder geval moet kunnen? Zoals je ook prima zonder allerlei vogelverschrikkers en stropopredeneringen kunt?

  Het is triest dat er zorgvuldig allerlei problemen zijn gekweekt, maar de roep om een Grote Leider, Heiland, Redder en Verlosser komt voort uit onwetendheid, laksheid, luiheid en wat dies meer zij. Als er ergens ‘heid’ achter staat, dan heeft ‘heit’ ergens op de achtergrond een vieze bijsmaak gecultiveerd. Of voor mijn part ‘mem’. Wáár die vieze bijsmaak ook vandaan komt, denkbeelden zijn soms zeer besmettelijk helaas. Eerst komt de poging tot infectie, daarna volgt ‘desnoods’ de ontstekingsreactie (in boosheid). Dat is waar staatsreligie voor stáát: Denkbeelden, redeneringen en een gedragscode die nogal verstikkend en verziekend uitwerkt.

  Laten we eerlijk zijn… het zou een godswonder zijn als kiezers voor de verandering iemand op het toneel laten verschijnen die voor de verandering wél de naakte feiten toont. Daar is het trio Rich, Influential and Powerful (R.I.P.) echt niet van gediend, misschien te gewend aan bediend worden?

  toute va bien [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [18]: Waar hebben we het nu over, het afslachten van de Christenen in het midden oosten en Africa, en het misbruiken van onze jonge vrouwen en toekomstige bruiden, door Joden en Islam aanhangers, nee we hebben het over normen en waarden, ik heb zo mijn gedachtes door langdurig fylosoferen gerijpt, en daar laat ik mij door handige redenaties niet van afbrengen, als wij niet zeer binnenkort, op gaan treden tegen het ons belagende kwaad, is het te laat en loopt het zeker uit op een bloedbad, dat de Franc Maçon in verkeert vaarwater terecht zijn gekomen is jammer, alhoewel er steeds meer loges zich onafhankelijk opstellen en kiezen voor purificatie van hun denken, en er zijn meer krachten die zich aan het formeren zijn buitenbeeld van de gangbare samenleving, beter laat dan nooit !

  Bertuz [20] reageerde op deze reactie.
  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 16. @toute va bien [19]: In de kern ben ik het met Nico eens. Je kunt zonder heersers. Een kwestie van zelfvertrouwen. Dat mensen worden afgeslacht, doet aan dat principe niets af, maar valt zeer waarschijnlijk juist leiders te verwijten. En niet of nauwelijks de individuele mens. Mensen worden zeer vaak tegen elkaar opgezet. Wij zijn nog in Rusland geweest in de communistische tijd. Vele Russische burgers waren als de dood voor het Westen. En wij voor de Russen. Wat zou daar nu de oorzaak van geweest zijn?

  toute va bien [22] reageerde op deze reactie.

 17. @toute va bien [19]: Het gaat hier om normen en waarden (individuele gedragscode), niet om allerlei stropoppen en stookwerk.

  Religies zijn als controle systeem opgetuigd, zodat joden, christenen en moslims fijn hun leven kunnen verspillen omdat ze zo nodig bruikbaar moeten zijn. Iets anders dan ongedwongen, spontaan helpen.
  Qua individuele gedragscode lijkt me anderen willen gebruiken, of ze dat nu willen of niet, uit den boze. Een duivels verhaal dat voor duivelse dilemma’s stelt. Op een hoger niveau zie ik meer in Lucifer-verering. Alleen dan niet de misvormde, verknipte versie die door Romeins Europa werd gepredikt.
  Qua individuele gedragscode heeft het origineel van dat idee ontegenzeggelijk een bepaalde charme. Helaas is dat idee onder controle gebracht, om misbruikt te kunnen worden. ‘Hoogstaande tradtie’, je kent het wel.

 18. @Bertuz [20]: Het meest voorkomende fenomeen is het weten, maar niet weten dit weten toe te passen, dus wat er mee te doen, en de afslacht partijen worden wel uitgevoerd door die zogenaamde gemanipulererde horde, en vaak met graagte, ben twee X in de Sovjet unie geweest, vond de mensen aardig en vriendelijk hadden geen notie hoe wij dachten en leefden, maar moet dat dan, ik was vroeger heel te vreden in Nederland, ging niet vaak naar het buitenland op vacantie, soms – meestal vaste prik in die tijd, Sint Sebastian in Spanje, vanwege relaties uit de Spaanse burgeroorlog, waar mijn vader aan deel had genomen, maar goed allemaal lang geleden, groet !

  Bertuz [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Bertuz [23]: Nu ik ken genoeg gebieden in europa waar de mensen ook de deur op een kier houden, wij Nederlanders zijn soms te naïf in onze benadering, in mijn huis hier zitten op strategische plaatsen heuse schietgaten, ’t is maar wat je gewend bent, groet !

 20. De schrijver begint met, in een land waar de mensen niet langer religeus zijn, lang geleden gingen de mensen meer naar de kerk en volbrachten religeuse handelingen, bijvoorbeeld de “stille omloop”, als het geloven in niet van binnen uit komt, is dit zinloos, het Nederlandse geloof zijn dikke tieten, een string tussen een naad, op tijd zijn cocaïne, auto op de pof, en andere laag bij de gronds vermaak, ook dit is een religie het verbeiden van de tijd, boeken lezen is uit Ipad is in, beangstigent om te zien hoe een eens homogéne samenleving uit éénvalt, dit belooft niet veel goeds voor de toekomst, de vijand is wakker en ligt op de loer, en wroet dag en nacht in het wel zijn van deze samenleving, als ik dit woord nog kan gebruiken, groet prettige zondag ! even naar de markt en dan wip ik even onze dorpskerk binnen, kijken of alles nog heel is, want nog steeds worden kerkjes gemolesteerd !!!

 21. @Bertuz [23]: Rusland is in +/- een halve eeuw bijna 50 millioen inwoners kwijt geraakt, de Sovjets (de Joden) hebben 23 millioen Russen vermoord, in hun zogenaamde revolutie, in WWII zijn er nog eens ruim 20 millioen omgekomen, wie heeft het hier over, de Holocaust is wat telt, oncontroleerbaar, en constant misbruikt voor het zielige moorddadige Israel, die nu hard bezig zijn WWIII te veroorzaken !

 22. Qua denkbeelden, redeneringen, normen en waarden is het gigantisch oppassen geblazen dat je je niet teveel laat beïnvloeden door voorouders en omgeving; vermeende giganten. Die invloeden kunnen nogal hallucinant uitwerken. Het viel me op dat ook atheïsten bepaalde religieuze ideeën van anderen hebben overgenomen. Noem het maar erfelijke belasting.

  Als normen voor een leven zijn wat botten voor een lichaam zijn om in vorm te houden (zie reactie [8]), dan moet je oppassen dat er geen inzakkingen komen of monsterlijke uitgroeiselen. En dat je levens van anderen niet ‘inlijft’ of als verlengstuk van jezelf gebruikt. Dat soort ontsporingen zitten in die erfelijke belasting ingebouwd.

  Waar kom je vandaan? Sommigen denken ‘uit mijn voorouders’. Anderen ‘uit de aarde gegroeid’. Weer anderen ‘uit de aarde genomen’ en tot schepsel gemaakt. Het verhaal over Lilith gaat van het laatste uit, waardoor Adam en Lilith dezelfde roots hadden maar toch ook als schepsel beschouwd kunnen worden. Wat geestelijken en gelovigen graag doen.
  Dit tenzij iemand nadenkt en uitkomt bij ‘uit de aarde gegroeid’ en terecht komt bij ‘uit de innerlijke natuur gegroeid’. Nature is krachtig, vruchtbaar en misschien ook prachtig, maar nurture misschien niet of zelfs het tegenovergestelde. Misvormend, schadelijk.
  Dat is iets om over na te denken. Waarom afkomst ophangen aan de kapstok van voorouders of omgeving, terwijl helder is dat ieder uit de (innerlijke) natuur komt en als zodanig een uiting daarvan is? Jezelf boven de natuur verheffen is een religieus concept. Wat technocraten na-apen en na-papagaaien, hoewel onder een andere dekmantel. Digitale slavernij? Getver. De natuur als handelswaar? Getver.

  Hier iets over ‘kleur revoluties’ waarbij alarmbellen zouden moeten rinkelen. Vergelijk het met de Chinese keizerlijke kleuren in de loop der eeuwen; als je het bandje van degeneratie terug spoelt ga je vanaf hedendaags rood via groen en vervolgens geel (denk aan de Gele Keizer) naar een kern-gezonde en veelkleurige situatie. Alleen moeten allerlei ‘kleur revoluties’ dan wel doelbewust die richting in geleid worden. Draaiboek, script?

  De huidige ‘groene revolutie’ lijkt het karakter van concurrentie tussen mannen en vrouwen te hebben. Verklaarbaar vanwege mannelijke wreedheden, maar hoogstens een stap onderweg zodat mannen emanciperen (niet langer super-man, maar gewoon naast anderen). Na groen zou dan geel komen, wat nog steeds niet het einde van de rit is. Pas als je bij een kern-gezonde en veelkleurige situatie aanlandt, zonder heerschappij van wie dan ook, is ieder ’thuis’. Eindelijk rust. En pas dan, in rust, kun je een kern-gezonde gedragscode gaan hanteren. Met ‘soft power’ of desnoods hard. Tot die tijd is de strijd voor of tegen heerszucht nog niet voorbij, is het geneeskundige probleem van geestesziekte (waandenkbeelden en zo) nog niet voorbij.

  Degenen die Romeins-Europees-christelijke roots voorstaan doen er verstandig aan om zich ervan bewust te zijn dat de term ‘christen honden’ niet zonder reden is verzonnen. De christen als een hondje, de ’trouwe dienaar’. Misschien dat via de ‘groene revolutie’ een ‘dog tax’ voor de bezitters en houders van die dienaren wordt ingesteld? Dat zou een stapje onderweg zijn. Maar toch. Nog een ‘zonnig gele revolutie’ er achteraan en het bezit of houderschap van anderen kan van tafel geveegd worden.
  Anderen zijn niet als een zetel of tafel, om belast te kunnen worden met gewichtig klinkende bezigheden.
  Na een afdoende ‘zonnig gele revolutie’ kan er samengewerkt worden zonder dat er sprake is van hiërrchie. Daarmee kom je dan uit op: Ieder individu autonoom, onafhankelijk, zelfstandig. Kennelijk het doel van vroegere adel en aristocratie, waar voldoende zelf-kennis, deugdenethiek (zelf-beheersing) en gevolgenethiek voor nodig is. En natuurlijk een kern-gezonde gedragscode, waarin kader-functies niet meer relevant zijn, want overbodig.

  toute va bien [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico [27]: Juist ja prachtig omschreven Nico, de evolutie van het mens worden cq zijn !
  Over dat laatste epistel kan ik kort zijn, als individu word je gevormd door je omgeving, het doorgeven van levens inzichten, ervaringen etc. wat is hier verkeerd aan niets, de rest van je leven worden de scherpekantjes er af geslepen, en word je een crazy diamont, luister naar Pink Floyd, om een menselijke samenleving te kunnen maken, heb je het hele gamma individuen nodig die voorhanden zijn groet !

  Nico [31] reageerde op deze reactie.

 24. Ratio, bij terug lezen Zingeving is wel erg triest beschouwd, het leven is je gegeven O.K. voortplanten kan leuk zijn, verder is het toch prachtig om te leven, er is zoveel te leren te lezen te zien, ook te genieten, ja het “”leven is verrukkelijk””, ik ga hier willens en wetens voorbij aan al het slechte kwaad op deze planeet, ook dat sterft !!!, ik ben oud heb een goed gevoel over mij zelf, en ben te vreden met wat mij blijft, Vr. groet prettige zondag !

  ratio [30] reageerde op deze reactie.

 25. beste johannes [29]: Alhoewel we er slechts zijn om de genen door te geven, en je lichaam en bestaan slechts een tijdelijk omhulsel zijn, voor de volgende ronde genendobbelen, wil dat niet zeggen dat je geen leuke tijd kan hebben. Dat kan wel degelijk, en er is ook heel veel moois op de wereld. Tijdens je bestaan kan je de hoeveelheid positieve mooie zaken proberen te vergroten en kan je wel degelijk genieten zonder te gaan voor hedonisme. Het is mooi weer, ik denk dat ik straks even lekker ga fietsen.

Comments are closed.